Introducció a la geografia per Marc Gil

12 gener, 2018

Introducció a la Geografia ens apropa a una disciplina que si bé te un objecte d’estudi molt definit, l’espai, no es conforma en l’anàlisi estrictament geogràfic o físic, sinó que l’analitza com el “lloc” on es produeixen els esdeveniments socials, polítics i econòmics. La geografia conforma, més aviat, un punt de vista, una manera de mirar i d’apropar-se a totes aquelles grans qüestions que afecten als essers humans. Com resumeix de manera entusiasta John Dewey: “la unitat de totes les ciències es troba en la geografia. La importància de la geografia es que presenta la Terra com la seu permanent de les ocupacions de l’home”.

La geografia, armada d’un marc teòric-conceptual i d’unes eines d’anàlisi que permeten l’estudi sistemàtic i formal dels processos i fenòmens territorialitzats, ha esdevingut paulatinament una de les ciències base, tant en el seu context teòric com en la seva metodologia i eines d’anàlisi. Algunes de les eines més fonamentals de la geografia actual, com els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), són cada vegada més difosos en altres disciplines i d’ús més quotidià entre tots nosaltres a traves dels mòbils i tauletes.

Migracions XVIII-XIX, origen i destí
Migracions XVIII-XIX, origen i destí
Migracions XX-XXI, origen i destí
Migracions XX-XXI, origen i destí

A l’assignatura analitzarem les transformacions del territori en funció de dues variables clau: la societat i el temps. Ens focalitzarem en l’estudi del fet geogràfic/territorial, explicat per la relació entre l’ésser humà i el medi. Alguns exemples interessants són els moviments migratoris i la progressiva concentració de població en grans urbs arreu del món, configurant les megalòpolis actuals.

Treballarem el concepte de regió: com ha evolucionat el concepte a través de les diverses escoles de pensament geogràfic. Introduirem els conceptes de societat i temps a partir de casos o problemàtiques concretes. Analitzarem les característiques de la població, la seva distribució sobre el territori així com la seva evolució en el temps, amb l’ajuda de disciplines auxiliars com la demografia. I tractarem com es relaciona la societat en el món global, a partir de dos conceptes clau: la geografia política i la globalització. Aquesta última entesa com un fenomen que ha afectat i transformat profundament les estructures geogràfiques, pel que paga la pena estudiar-ne els orígens, les transformacions i les noves formes a principis del tercer mil·lenni.

Concentració de població urbana i evolució en el temps (1970)
Concentració de població urbana i evolució en el temps (1970)
Concentració de població urbana i evolució en el temps (2010)
Concentració de població urbana i evolució en el temps (2010)

En definitiva, la Geografia és una ciència de vital importància en l’anàlisi dels efectes espacials dels processos de canvi econòmic en el món rural i urbà, en l’anàlisi de la utilització dels recursos naturals, humans i paisatgístics, en l’estudi dels impactes medioambientals, en la gestió i planificació del territori, etc. Sense perdre el seu caràcter de disciplina humanística i la seva sensibilitat cultural, avui els objectius, els mètodes i les eines dels geògrafs i les geògrafes són molt amplis per fer d’aquests especialistes persones adaptables i flexibles, valorades en molts sectors de treballs.

Marc Gil, PRA d’Introducció a la Geografia del Grau d’Història, Geografia i Història de l’art

(Visited 317 times, 1 visits today)