Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Tendències tecnoeducatives

En aquest espai es recullen un total de 22 tendències en matèria d’innovació en educació digital que marquen tendència dins del món de la innovació tecnoeducativa dels darrers cinc anys (període 2019-2023).

Imagen de rawpixel.com en Freepik

Cadascuna d’aquestes tendències s’ha analitzat en profunditat a partir de l’estudi de diferents publicacions internacionals que analitzen el desenvolupament de les darreres tendències al món pedagògic. Consulteu l’apartat Metodologia d’elaboració per a més detalls.

Les tendències que es presenten a continuació compten amb una fitxa on es fa una breu descripció del concepte i es completa amb exemples d’integració efectiva dins del món de l’educació i relaciona amb altres conceptes que conformen un microsistema d’innovació tecnopedagògica.


Tendències analitzades

Les tendències que s’han detectat com les més influents dels últims cinc anys són:

Imagen de rawpixel.com en Freepik

L’Informe de seguiment de l’educació al món 2023 sobre tecnologia i educació d’UNESCO posa en relleu la tecnologia i la seva contribució al compliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible ODS 4 (Educació de Qualitat) per a garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat per a tothom. Al document s’analitzen els diferents elements bàsics amb què hauria de comptar la tecnologia per ser un recurs eficient en la millora de la qualitat educativa.

Perquè la tecnologia doni suport a l’educació, cal que es compleixin certes condicions. Algunes d’aquestes condicions inclouen:

  1. Accés a la tecnologia: És fonamental garantir que tots els estudiants tinguin accés als recursos tecnològics necessaris, com ara dispositius i connexió a Internet, per poder aprofitar plenament els beneficis de la tecnologia a l’educació.
  2. Infraestructura adequada: Cal comptar amb una infraestructura tecnològica adequada a les escoles, incloent-hi xarxes d’internet fiables, dispositius actualitzats i programari educatiu de qualitat.
  3. Capacitació docent: Els docents han de rebre capacitació i suport continu en l’ús efectiu de la tecnologia a l’aula. Això inclou desenvolupar habilitats digitals, aprendre a integrar la tecnologia de manera pedagògica i utilitzar eines i recursos educatius digitals de manera efectiva.
  4. Disseny de contingut educatiu de qualitat: És essencial tenir contingut educatiu digital d’alta qualitat que estigui alineat amb els objectius d’aprenentatge i les necessitats dels estudiants. Això implica desenvolupar recursos digitals interactius, adaptatius i basats en evidència que promoguin l’aprenentatge significatiu.
  5. Avaluació i monitoratge: És important establir criteris clars per avaluar l’impacte de la tecnologia a l’educació. Això implica fer investigacions i avaluacions rigoroses per comprendre com la tecnologia està afectant l’aprenentatge dels estudiants i ajustar les estratègies en conseqüència.


Pràctiques vigents

Algunes tendències que ja no s’esmenten als informes i documents dels darrers cinc anys, s’han consolidat i es consideren integrades dins de la pràctica tecnoeducativa. Considerem important mantenir-les identificades com a part de l’historial que aquest bloc documenta a partir de l’any 2018 per a la consulta dels interessats i interessades en aquest treball.

Imagen de Racool_studio en Freepik

(Visited 340 times, 1 visits today)