Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Experiència API (xAPI)

L‘experiència API (xAPI) és una especificació d’e-learning que permet capturar l’experiència d’aprenentatge a través de diferents sistemes, aplicacions, llocs web, etc. L’estudiant, a través de les seves diferents accions a l’entorn digital, deixa registres, traces, que són capturades i emmagatzemades en una base de dades (LRS). Els LRS poden existir dins dels sistemes tradicionals de gestió de l’aprenentatge (LMS) o per ells mateixos.

Image by fxquadro on Freepik

Experience API proporciona un model centrat en l’alumne per a la recollida de dades d’aprenentatge i el registre del procés d’aprenentatge de fonts de dades múltiples. És a dir, proporciona un suport per a l’aprenentatge ubic. Aquest article presenta l’arquitectura del sistema d’aprenentatge ubic i el mètode de lectura del registre d’aprenentatge. El sistema pot proporcionar suggeriments personalitzats als alumnes segons els resultats de l’anàlisi d’aprenentatge. D’acord amb els comentaris dels alumnes, aquest sistema d’aprenentatge ubic pot millorar molt l’interès i la qualitat de l’aprenentatge.

  • Sun, X., Ye, Y., Yang, J., Hao, L., Ding, L., & Song, H. (2020). Research and implementation of u-learning system based on experience API. Journal of Information Processing Systems, 16(3), 572-587. https://doi.org/10.3745/JIPS.04.0176

L’article presenta la implementació d’un contingut d’aprenentatge adaptat a l’usuari d’acord amb les activitats passades, que són monitoritzades a través de xAPI. El sistema proporciona a l’instructor del curs un tauler de control i diverses potents anàlisis d’aprenentatge. Aquests darrers ofereixen informació sobre l’ús del curs per part de l’alumne, les puntuacions mitjanes, les accions realitzades, etc.

  • Panagiotakis, S., Papadokostaki, K., Vassilakis, K., & Malamos, A. (2018). Towards a novel and LMS-free Pervasive Learning System exploiting the Experience API. EAI Endorsed Transactions on Creative Technologies, 5(16). http://dx.doi.org/10.4108/eai.13-7-2018.1563833

El document proposa un perfil d’aplicació per a l’especificació eXperience API que permeti el registre interoperable de les traces de l’autoregulació (SRL). Així, descriu el procés seguit per crear el perfil, des de l’anàlisi fins a la implementació final, incloent-hi la selecció de les interaccions que representen accions SRL rellevants, la selecció de vocabularis per registrar-les i un cas d’estudi.

  • Manso-Vázquez, M., Caeiro-Rodríguez, M., & Llamas-Nistal, M. (2018). An xAPI application profile to monitor self-regulated learning strategies. IEEE Access, 6, 42467-42481. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2860519

Lloc que presenta de manera simple i visual xAPI

Lloc oficial del projecte de xAPI amb l’històric de l’estàndard, les característiques i els recursos addicionals


(Visited 31 times, 1 visits today)