Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Aprenentatge adaptatiu

L’aprenentatge adaptatiu és una metodologia que utilitza les noves tecnologies, concretament l’anàlisi de dades, per adaptar l’educació a les necessitats personals de cada estudiant. Es tracta d’una adequació de l’aprenentatge a temps real, analitzant els encerts i els errors de l’alumnat per conèixer on cal millorar i tenir un suport educatiu tecnològic que permeti als docents obtenir dades precises i actualitzades de cadascun.

Aquest mètode es basa en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació mitjançant un sistema informàtic que recull una gran quantitat de dades de tots els estudiants. En funció d’aquesta informació, l’aplicació marca les activitats que cal fer de manera individual i, alhora, ofereix al docent dades sobre les necessitats de l’alumnat.

Aquest aprenentatge ofereix una atenció àmplia a la diversitat de l’aula, fet que presenta molts avantatges en relació amb el seu ús a l’escola, tant a nivell alumnat com docent.

Alguns dels seus avantatges podrien ser els següents:

  • Ofereix un procés d’aprenentatge personalitzat i individual.
  • Permet a l’escola avançar en l’aprenentatge d’una manera més ràpida.
  • Ofereix respostes immediates que possibiliten adaptar les activitats a fer en funció de les necessitats, errors i encerts de cadascun.
  • Fomenta la motivació per aprendre. Els estudiants són els protagonistes del seu aprenentatge.
  • Possibilita al docent obtenir dades més precises sobre el desenvolupament de l’aula a nivell grupal i individual, cosa que els afavoreix en el procés d’ensenyament, centrant l’atenció en les dificultats observades. A més, ofereix informació sobre aquelles qüestions que cal canviar/adaptar als discents.

Image by Freepik

Aquest article il·lustra un cas d’aprenentatge adaptatiu per a un curs (Introducció a les matemàtiques) que té com a finalitat regularitzar els coneixements bàsics als estudiants de nou ingrés.

  • López, C., & Bedolla Cornejo, L. P. (2020). El aprendizaje adaptativo para la regularización académica de estudiantes de nuevo ingreso: la experiencia en un curso remedial de matemáticas . Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa, 74), 206-220. https://doi.org/10.21556/edutec.2020.74.1627

Aquest article presenta una revisió sistemàtica de la qualitat de les eines d’aprenentatge adaptatiu sobre les eines d’aprenentatge no adaptatiu, ressaltant els avantatges del primer sobre el segon i il·lustrant amb exemples diferents tecnologies i aplicacions.

  • Alqahtani, R., Kaliappen, N., & Alqahtani, M. (2021). A review of the quality of adaptive learning tools over non-adaptive learning tools. International Journal for Quality Research, 15(1), 45-72. http://dx.doi.org/10.24874/IJQR15.01-03

El model d’aprenentatge adaptatiu desenvolupat i els components de programari d’aquest estudi de cas es van centrar en la capacitat de personalitzar l’aprenentatge segons les preferències dels estudiants i en els millors èxits i resultats d’aprenentatge. Els resultats van ser satisfactoris i es van evidenciar en el nivell de coneixement dels estudiants i en la quantitat i la qualitat del temps dedicat a l’aprenentatge.

Aquest estudi sintetitza la investigació sobre l’aprenentatge adaptatiu des del 2009 fins al 2018, centrant-se en les estratègies adaptatives al Model d’Aprenentatge, al Model d’Instrucció i al Model de Contingut.

  • Martin, F., Chen, Y., Moore, R. L., & Westine, C. D. (2020). Systematic review of adaptive learning research designs, context, strategies, and technologies from 2009 to 2018. Educational Technology Research and Development, 68(4), 1903-1929. https://doi.org/10.1007/s11423-020-09793-2

L’objectiu d’aquest estudi és revisar la literatura de treballs i publicacions sobre l´aprenentatge adaptatiu en plataformes d’e-learning. En particular, aborda l’objecte adaptat, els criteris d’adaptació, els paràmetres d’adaptació i els mètodes/algorismes d’adaptació a les plataformes d’aprenentatge en línia.

  • Talaghzi, J., Bennane, A., Himmi, M. M., Bellafkih, M., & Benomar, A. (2020, September). Online adaptive learning: a review of literature. In Proceedings of the 13th International Conference on Intelligent Systems: Theories and Applications (pp. 1-6). https://doi.org/10.1145/3419604.3419759

La investigació presenta un estat de l’art dels Models i Sistemes d’Aprenentatge Adaptatiu i Aprenentatge Personalitzat per al període 2012-2022, tenint en compte els autors d’origen hispanoamericà.

  • Quintanar-Casillas, R., & Hernández-López, M. S. (2022). Modelos Tecnológicos de Aprendizaje Adaptativo Aplicados a la Educación. Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0, 15(1), 41-66. https://doi.org/10.37843/rted.v15i1.308

Aquest article mostra l’impacte que té la personalització en el procés d’aprenentatge de l’alumnat, així com la necessitat de generar espais i propostes pedagògiques holístiques que requereixin l’activació del conjunt de competències i habilitats de l’alumne per poder resoldre amb èxit el problema presentat.


(Visited 75 times, 1 visits today)