Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Realitat Ampliada

La realitat estesa és un terme que abraça la realitat augmentada, virtual i mixta. D’una banda, la realitat virtual o el VR permet simular una experiència sensorial completa dins d’un ambient artificial. Preparar un experiment al laboratori, explorar en una excursió… són alguns dels exemples de VR. Daltra banda, la Realitat Augmentada o AR es complementa lentorn real amb objectes digitals. Per això, el dispositiu permet sobre aquest entorn objectes, animacions o dades que realment no hi són. Un exemple de joc d’AR seria recórrer els carrers de la teva ciutat capturant amb el teu mòbil uns Pokémon que realment no hi són. La realitat mixta és un espai on es combina la realitat virtual i augmentada i permet així interactuar amb un entorn real i amb elements virtuals en 3D.

Imagen de pch.vector en Freepik

A continuació podeu consultar tota una sèrie de recursos i enllaços amb informació específica sobre l’aplicació d’aquesta tecnologia dins del món educatiu. Un resum en vídeo sobre com s’utilitzen les realitats virtuals i mixtes a l’educació mèdica.

Aquesta investigació avalua la influència de la realitat mixta en l’aprenentatge teoricopràctic d’estudiants d’educació mitjana superior en capacitació informàtica. Per fer-ho, es va utilitzar el model d’acceptació de tecnologies (TAM). Els resultats obtinguts avalen l’ús de la realitat mixta com a element motivador i de millora dels aprenentatges.

  • Encarnación De Jesús, L., & Ayala Ramírez, S. (2021). Estrategias didácticas a través de la realidad mixta para el aprendizaje teórico-práctico en estudiantes de educación media superior. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 11 (22). https://doi.org/10.23913/ride.v11i22.922

Informe (en català) realitzat conjuntament per membres de l’Observatori Tecnològic dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Tecnologia i l’equip de Recerca i Anàlisi de Tendències de l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya. Compila les previsions en contrast amb les realitats en matèria de Realitat Virtual (RV) que s’han manifestat des de l’any 2015 fins al 2017.

Revisió sistemàtica de la literatura per identificar els elements de disseny de la investigació existent dedicada a l’aplicació de la RV a l’educació superior.

  • Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. Computers & Education, 147, 103778. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103778

Revisió de literatura sobre realitat estesa en educació del període 1991-2021. Són de particular interès les tendències a l’interior d’aquest àmbit de desenvolupament, on destaca l’educació en l’àmbit mèdic i de la salut.

  • Guo, X., Guo, Y., & Liu, Y. (2021). The Development of Extended Reality in Education: Inspiration from the Research Literature. Sustainability, 13 (24), 13776. https://doi.org/10.3390/su132413776

(Visited 42 times, 1 visits today)