Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Blockchain

Blockchain és una tecnologia basada en una cadena de blocs d’operacions descentralitzada i pública. Aquesta tecnologia genera una base de dades compartida a la qual tenen accés els seus participants i poden rastrejar cada transacció que hagin realitzat.

La informació que s’agrupa al blockchain en conjunts (blocs) als quals s’afegeixen metainformacions relatives a un altre bloc de la cadena anterior en una línia temporal per fer un seguiment segur a través de grans càlculs criptogràfics. D’aquesta manera, gràcies a tècniques criptogràfiques, la informació continguda en un bloc només es pot rebutjar o editar modificant tots els blocs anteriors. Aquesta propietat permet la seva aplicació en un entorn distribuït, de manera que l’estructura de dades blockchain pot exercir de base de dades pública no relacional que contingui un històric irrefutable d’informació.

L’aplicació d’aquesta tecnologia en educació encara és poc explorada. Els primers usos fan referència a la certificació dels aprenentatges que al mateix temps obren oportunitats per a la implementació de noves pedagogies que empoderen els estudiants, permetent construir portafolis personals i planificar trajectòries d’aprenentatge al llarg de la vida.

Image by rawpixel.com on Freepik

Projecte Blockcerts del Medialab de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), iniciativa que vincula la tecnologia blockchain amb l’esfera educativa. Blockcerts és un estàndard obert per crear aplicacions que emetin i verifiquin registres oficials basats en blockchain. Aquests poden incloure certificats per a registres cívics, credencials acadèmiques, llicències professionals, desenvolupament de la força de treball, i més.

Aquest informe presenta els principis fonamentals de Blockchain centrant-se en el potencial per al sector educatiu. Explica com aquesta tecnologia pot alterar les normes institucionals i empoderar els estudiants. Proposa vuit escenaris per a l’aplicació de Blockchain en un context educatiu, basats en l’estat actual del desenvolupament i desplegament de la tecnologia.

Iniciativa de l’Open University de Regne Unit al voltant de l’ús de la tecnologia blockchain per a la certificació dels aprenentatges d’un individu en diferents contextos. Utilitza a més l’enfocament portafoli electrònic com a base de l’organització de les certificacions.

Recurs realitzat per IBM que descriu què és el blockchain, quins són els seus beneficis, quins tipus n’hi ha, exemples d’usos i aplicacions en l’àmbit empresarial. La pàgina també dona accés gratuït del llibre Blockchain for Dummies.

Aquest article presenta l’anàlisi de l’estat de la qüestió sobre el blockchain i aprofita per proporcionar nombroses referències i enllaços que han de portar a conèixer i reflexionar sobre aquesta nova tecnologia.

  • Bartolomé Pina, A. R., Bellver Torlà, C., Castañeda Quintero, L., & Adell Segura, J. (2017). Blockchain en Educación: introducción y crítica al estado de la cuestión. Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa, (61), a363. https://doi.org/10.21556/edutec.2017.61.915

Aquest document té com a objectiu proporcionar una revisió sistemàtica de la literatura sobre la tecnologia blockchain a l’educació per oferir una comprensió detallada de l’escenari actual en termes de beneficis, barreres, l’aplicació actual de la tecnologia blockchain i les àrees futures on la tecnologia blockchain pot ser implementada als altres camps de l’educació.

  • Bhaskar, P., Tiwari, C.K. and Joshi, A. (2021). Blockchain in education management: present and future applications, Interactive Technology and Smart Education, 18(1),1-17. https://doi.org/10.1108/ITSE-07-2020-0102

Aquest document analitza les oportunitats i els reptes de l’aplicació de les tecnologies blockchain al sector educatiu. Les aplicacions clau de blockchain a l’educació que s’analitzen són la digitalització i descentralització de les certificacions educatives i la millora i motivació de l’aprenentatge permanent. Alguns dels reptes principals analitzats són les lleis de protecció de dades que suposen impediments per als desenvolupadors d’aplicacions, i els reptes d’escalabilitat que sorgeixen a causa de la lentitud de les transaccions de blockchain i al Trilema de l’Escalabilitat. A més, els reptes d’adopció del mercat i d’innovació posen de manifest que blockchain a l’educació és una innovació relativament immadura que els òrgans de govern de les institucions educatives solen ignorar o percebre amb cautela.


(Visited 41 times, 1 visits today)