Innovacions i tendències en la Digitalització de l'Educació

Moviment maker (Makerspaces)

El diccionari Cambridge defineix els makerspaces com a “llocs on la gent es reuneix per crear o inventar coses, de manera tradicional o usant la tecnologia”. Aquests processos de creació i invenció normalment impliquen la resolució de problemes i la immersió en projectes personals significatius en un procés d’experimentació, d’assaig/error per part de l’alumnat, fent que aquest aprenentatge sigui molt autònom i independent.

Els makerspaces tenen les seves arrels en el moviment maker, on la creativitat, el disseny i l’enginyeria fan el seu camí a l’avantguarda de les consideracions educatives, com a eines com a impressores 3D, robòtica i modelatge 3D. Les aplicacions basades en web esdevenen accessibles per a més gent, i són en aquests espais on s’involucren els estudiants en el foment de la resolució de problemes d’ordre superior a través de l’aprenentatge pràctic.

Actualment, un makerspace té la forma d’un espai o un programa col·laboratiu en un centre escolar, una biblioteca, o una instal·lació independent, pública o privada, que ofereix accés a una infraestructura i a una comunitat. Amb això s’utilitza per referir-se a qualsevol espai que promogui la participació activa, l’intercanvi de coneixement i la col·laboració a través de l’exploració i ús creatiu d’eines i tecnologia.

Imatge de Freepik

Article detalla un estudi de recerca basat en el disseny d’un any de durada que explorava la implementació del pla d’estudis dins un context de makerspace d’una mestra canadenca d’educació primària.

Marc conceptual sobre els makerspaces de l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF), amb exemplificacions d’escenaris de markerspaces per a l’educació i la formació, així com idees per a futures reflexions polítiques. Informe original: Vuorikari, R., Ferrari, A., Punie, Y. (2019). Makerspaces per Education and Training –Exploring futures implications for Europe (JRC117481, EUR 29819 EN). Publicacions Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/946996

Organització que desenvolupa tallers, cursos, conferències, esdeveniments i presenta kit d’eines per a educadors, publicacions i un apartat específic amb recursos (https://resources.makered.org).

Entrada al bloc que facilita una conceptualització sobre els espais maker. També aporta diferents marcs de referència sobre l’educació maker, segons les dimensions, les habilitats i les fases.

FabLearn és una xarxa, una comunitat per a la col·laboració en recerca i una visió de l’aprenentatge per al segle XXI. FabLearn difon idees, millors pràctiques i recursos per donar suport a una comunitat internacional d’educadors, investigadors i responsables polítics compromesos amb la integració dels principis de l’aprenentatge construccionista i l’educació maker a l’educació formal i informal del K-12.


(Visited 35 times, 1 visits today)