Els millors treballs finals del 2019-2020

19 octubre, 2020
mejores premios finales del 2019-2020 Foto: Christina @wocintechchat en Unsplash

En un any tan complex com està sent el 2020, amb la pandèmia de la COVID-19 afectant tots els àmbits de la societat, els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació hem volgut mantenir el lliurament dels premis dels millors treballs finals de grau i màster (TFG i TFM). Aquest esdeveniment principal en les activitats de l’Estudi no s’ha pogut fer presencialment, però hem pogut gaudir d’una presentació virtual igual d’emotiva.

Així, el 8 d’octubre Teresa Guasch, directora dels Estudis, i els directors i directores de programa van presentar l’acte i totes les titulacions amb graduats i graduades, i màsters:  PsicologiaEducació SocialMU Educació i TIC (e-learning), MU de Dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge, MU de formació del professorat (co-coordinat amb UPF)MU d’Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l’àmbit laboralMU PsicopedagogiaMU Psicologia Infantil i Juvenil i MU Psicologia General Sanitària (UdG-UOC).

Seguidament llistem els primers premis de totes les titulacions i donem a conèixer, de primera mà de les seves autores, els TFM i TFG guardonats com a millors treballs finals del 2019-2020.

1r premi al millor TFG del grau en Psicologia – Maria Latorre Royán, per Proposta d’intervenció per als Trastorns Adaptatius basada en Psicologia Positiva i Teràpia d’Acceptació i Compromís, dirigit per Francisco José Eiroá Orosa.

Maria latorre royán

“En aquest TFG propose un protocol d’intervenció per als Trastorns Adaptatius. Uns trastorns que, encara que són uns dels més diagnosticats en la pràctica clínica diària, no tenen un tractament d’elecció. És a dir, no sabem quina intervenció és més eficaç, efectiva ni eficient. Vaig basar la meua proposta en una combinació en la qual els postulats de la Teràpia d’Acceptació i Compromís s’enriqueixen amb tècniques i estratègies de la Psicologia Positiva, augmentant així els seus efectes terapèutics. Aquest projecte naix des d’una actitud humil i respectuosa amb tot el treball que ens precedeix i amb ell volia transmetre que és necessari modificar la nostra manera d’afrontar la vida i d’entendre les dificultats que li són inherents. No ha sigut fàcil abordar aquest repte enmig d’una crisi sanitària com la que hem viscut però alhora m’ha donat l’oportunitat per a reflexionar sobre la importància de conrear les fortaleses i virtuts que tots tenim.”

1r premi al millor TFG del grau en Educació Social – Alèxia Planas Corominas, per L’acollida de les persones immigrants en un entorn rural. Una aproximació socioeducativa, dirigit per Ricard Giménez Martret.

alèxia planas

“Es tracta d’un treball de recerca que fa una revisió del procés d’acollida i de la convivència de les persones nouvingudes en un àmbit rural, més concretament, a la comarca del Ripollès. Així mateix, també esdevé una reflexió i una anàlisi crítica al treball social i educatiu ofert des de les administracions públiques a la comarca. El context de l’estudi s’emmarca en dos elements principals. Per una banda, cal subratllar els canvis profunds demogràfics, socials i econòmics que pateixen les comarques rurals i d’interior i que marquen, d’alguna manera, la situació de les persones immigrades al territori. Com a segon element, cal tenir en compte que a Ripoll hi van créixer els autors dels atemptats del 17A de 2017, un fet que posa damunt la taula la urgència de conèixer com s’ha produït l’encaix de les noves onades migratòries en un entorn rural com pot ser el Ripollès.”

1r premi al millor TFM del màster en Educació i TIC (e-learning) – Marta Coronado Mansilla, per
Introducción de la cultura maker en formación profesional básica, dirigit per Juan Pedro Barberá Cebolla.

Marta Coronado

“El projecte abarca la reestructuració de la programació didàctica del mòdul professional d’Equips elèctrics i electrònics de Formació Professional Bàsica, de la família d’Electricitat i Electrònica. L’eix motor és la cultura maker a nivell d’aula i conjuga tres marcs d’acció: Aprenentatge Basat en Projectes, Robòtica educativa i interdisciplinarietat de continguts. Aquesta planificació entrellaça els aspectes metodològics i tècniques educatives emergents necessàries per poder convertir l’aula en un makespace educatiu, on la competència clau d’aprendre a aprendre és treballada en diferents projectes robòtics sobre els continguts curriculars. Contemplant, a més, les pautes necessàries per a la seva implantació i avaluació.”

1r premi al millor TFM del màster en Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge –
Sonia Aledo Escandell, per Disseny i avaluació d’un test screening per valorar l’afàsia infantil (TSAI),
dirigit per Santiago González Fuente.

sonia aledo

“Aquest estudi s’engloba dins dels trastorns del llenguatge, en concret a l’àmbit de l’afàsia infantil. S’ha realitzat un test de cribratge anomenat Test Screening Afasia Infantil (TSAI) que avalua el llenguatge expressiu i comprensiu. L’objectiu era concretar si el test creat ad hoc, el TSAI, era adequat per valorar de forma ràpida i eficaç les dimensions del llenguatge en infants amb afàsia, ja que al nostre àmbit lingüístic (català i castellà) no existeixen aquest tipus de bateries. Normalment optem per emprar diferents subtests de tests específics de llenguatge infantil com el BLOC o el PLON, fent costosa l’avaluació i sense reflectir la simptomatologia característica dels infants amb afàsia, com es la repetició, el llenguatge espontani, etc. Per aquest motiu, vaig decidir estudiar el TFM de recerca, amb l’objectiu de millorar aquest aspecte en la pràctica professional.”

1r premi al millor TFM del màster en Formació de Professorat d’Educació Sec. Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (UPF-UOC) – Rosa Aparicio Prats, per L’educació LGTBQInclusiva+, dirigit per Ana Maria Rodera Bermudez.

rosa aparicio

“L’estudi realitzat en el marc del Treball Final del Máster de formació del Professorat pretén aportar evidències sobre el nivell de satisfacció de les necessitats educatives en clau de sexualitat, afectivitat i gènere d’un grup d’alumnes d’ESO d’un institut públic català. Per fer-ho s’ha plantejat una metodologia selectiva quantitativa d’enquestes, que ha culminat en una anàlisi comparatiu entre les necessitats de l’alumnat ja esmentades i els recursos que utilitza el centre per treballar temàtiques pròpies de l’educació afectivosexual i de gènere, sempre des d’una perspectiva de gènere no binari, inclusiva i evitant els encaixos estandarditzats de la cisheteronorma. Els resultats han revelat una baixa satisfacció de les necessitats de l’alumnat, tant pel que fa als subjectes de la mostra amb perfil heterocisgenère com pels subjectes LGTBIQ+, tot i que aquestes no siguin anàlogues. Això posa sobre la taula la necessitat de replantejar les vies d’abordatge de l’educació sexoafectiva i de gènere al centre, dels recursos emprats així com les temàtiques a tractar dins i fora de les aules.”

1r premi al millor TFM del màster en Psicopedagogia – Inma Chacón Delgado, per Necessitats emocionals en l’alumnat amb dislèxia. Orientacions per a la detecció i intervenció psicopedagògica, dirigit per Neus Banqué Martínez.

Inma Chacón

“El meu TFM pretén explorar la visió que té el professorat de les necessitats emocionals de l’alumnat amb dislèxia o altres trastorns d’aprenentatge, per poder proposar orientacions per a millorar la seva detecció i intervenció psicopedagògica. Considero que contribuir a conèixer la realitat dels infants, sabent que les emocions condicionen el seu procés d’aprenentatge, i dotar als docents d’eines per a identificar les necessitats que puguin presentar i per intervenir al context escolar millorant la resposta educativa esdevé un projecte de millora en l’àmbit educatiu formal. Per dur a terme el treball vaig dissenyar una investigació ex post facto, fent arribar als participants un qüestionari online de 22 ítems dissenyat per a l’ocasió, que em va permetre recollir la informació necessària per a identificar que, segons els docents, l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge sol presentar més dificultats emocionals que els seus iguals sense aquest tipus de problemes. A més, es va posar de manifest que aquest alumnat sovint mostra una baixa autoestima i un baix autoconcepte acadèmic, inseguretat i una alta evitació de tasques que suposen un esforç.”

1r premi al millor TFM del màster en Psicologia infantil i juvenil: estratègies i tècniques d’intervenció – Alicia López Arroyo, per Anàlisi exploratòria del Vincle Afectiu entre Pares i Fills Nascuts Després d’una Pèrdua Perinatal, dirigit per Alicia Àlvarez Garcia.

alicia lopez

“L’objectiu principal del meu TFM ha estat investigar, aprofundir en el tipus de vincle que s’estableix entre pares i mares que han patit una pèrdua perinatal i els fills i filles nascuts després d’aquesta pèrdua. Considero, en primer lloc, que és important desterrar el tabú que significa la mort perinatal per a la nostra societat. No només això; cal escoltar les famílies que s’afronten a aquestes experiències, cal donar suport institucional als pares i mares que perden els seus nadons i cal investigar per conèixer l’impacte d’aquestes pèrdues en les vides dels qui les pateixen, tot facilitant els recursos necessaris perquè puguin fer front al dol amb el millor acompanyament i les millors eines possibles.”

1r premi al millor TFM del màster en Avaluació i gestió de la qualitat a l’Educació Superior – Berta Roca Acedo, per La revisió del sistema de garantia interna de la qualitat com a procés cap a la millora contínua. Directrius per a centres universitaris, dirigit per Aurora Calderó Esteve.

berta roca

“L’objectiu principal del meu TFM ha estat analitzar com els centres universitaris revisen el seu Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ), per oferir posteriorment unes directrius generals per a la revisió. L’assegurament de la qualitat en l’Educació Superior ha modificat el seu focus d’avaluació, traslladant-lo de les titulacions als centres universitaris. En aquest nou context, els centres esdevenen l’objecte d’avaluació en els nous processos d’acreditació institucional. Un requisit per a l’obtenció d’aquesta acreditació és la certificació que els centres disposen d’un sistema de garantia interna de la qualitat madur, estable i eficaç per garantir la qualitat dels seus programes formatius. Així doncs, la revisió del SGIQ esdevé l’únic procés a través del qual els centres poden comprovar l’eficàcia i la qualitat dels seus sistemes i així assegurar l’obtenció de la certificació per iniciar l’acreditació institucional. La metodologia del treball s’ha centrat principalment en l’anàlisi dels processos i dels informes de revisió de 15 centres del sistema universitari català. A través de la tècnica d’investigació d’anàlisi del contingut s’ha pogut analitzar estadísticament la presència i la freqüència dels elements claus de la revisió en els diferents centres analitzats, i posteriorment detectar les seves febleses i fortaleses. Aquesta anàlisi ha permès elaborar unes directrius amb l’objectiu d’assessorar els centres en la revisió del SGIQ com a pas previ per a la certificació i posterior acreditació institucional.”

1r premi al millor TFM del màster en Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching Laboral – Ariadna Trillas Fonts, per El uso del coaching en las pymes catalanas, dirigit per Manuel Fernández Jaria.

ariadna trillas
©XAVIER BERTRAL

“El meu Treball Final de Màster és una aproximació a la implantació del coaching a les petites i mitjanes empreses catalanes, i molt especialment a les més petites. El TFM indaga sobre les circumstàncies en què contracten aquest tipus de serveis professionals i amb quina finalitat ho fan, així com la manera com avaluen en quina mesura la disciplina els resulta efectiva. Vaig seguir una metodologia qualitativa i quantitativa, que inclou una enquesta a empreses de Pimec Joves i tres entrevistes en profunditat a persones de la direcció per a les quals el coaching va ser útil com a palanca de transformació. La meva conclusió és que les pimes tendeixen a recórrer-hi de manera puntual per respondre a necessitats específiques vinculades al desenvolupament de competències, com pot ser la preparació de futurs directius. No tendeixen a calcular l’impacte sobre els resultats, però sí que vaig adonar-me que troben vies indirectes de mesurar si s’han assolit les seves expectatives.”

1r premi al millor TFM del màster en Psicologia General Sanitària (UdG-UOC) – Mónica Pinzón, per Programa de Prevención en Adicción a Internet y Redes Sociales en Adolescentes, dirigit per Neus Rodríguez Corcoll.

mónica pinzón

“El meu Treball Final de Màster neix d’un interès creixent per la meva part en el món de les noves tecnologies, i particularment de la relació que estan establint infants i adolescents al voltant d’elles. Una relació on aquests dispositius han pres un paper protagonista en les vides d’aquests joves, a una velocitat que a vegades costa processar. En aquest sentit, l’aparició de conductes problemàtiques respecte al seu maneig i l’exposició a la que aquests joves es veuen exposats a la finestra d’internet em va portar a investigar en detall sobre això. El resultat d’aquesta investigació va ser la proposta d’un programa de prevenció en addicció a internet i xarxes socials per a adolescents, treballat des de la perspectiva conjunta d’involucrar pares, mares i els propis adolescents, en el seu coneixement, detecció i maneig. Aquest programa es va presentar i va posar a prova a través d’un petit disseny quasi-experimental, per a l’avaluació de la seva efectivitat. Són moltes les limitacions de el present treball, sent necessari continuar aprofundint i treballant en l’atenció preventiva a una realitat, integrada per complet en els nostres dies.”

(Visited 96 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Editora i redactora de continguts dels Estudis
Comentaris
Deixa un comentari