La UOC col·labora amb el Consell d’Innovació Pedagògica avaluant la qualitat de les propostes educatives de les entitats de Barcelona

27 juny, 2019

Josep Maria Mominó, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, presenta els paràmetres del Segell de Qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica

El 27 de juny el Consell d’Innovació Pedagògia (CIP), entitat de lInstitut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), ha organitzat les Jornades on s’han presentat enguany els paràmetres de qualitat que determinen l’obtenció del Segell de Qualitat (SQ). Un segell que acredita les entitats de Barcelona que dissenyen  i porten a terme propostes educatives adreçades a escoles, instituts i també a àmbits d’educació no formal. Aquest paràmetres han estat dissenyats per un equip coordinat pel professor Josep Maria Mominó, que des del 2017 està portant a terme  aquesta col·laboració entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el CIP, i també s’encarrega de la implementació del procés d’acreditació. A les Jornades s’ha difòs el projecte amb la ponència: “El Segell de Qualitat del CIP: un instrument al servei de la innovació”. 

La creació del Segell de Qualitat

El Consell d’Innovació Pedagògica de l’IMEB (creat el 1991) té com a funció principal coordinar un conjunt de més de 170 entitats de Barcelona o properes a la ciutat, que han desenvolupat i porten a terme propostes educatives singulars adreçades a les escoles i instituts. El CIP és un agent educador amb una naturalesa multidisciplinar i una voluntat clara de generar vincles de proximitat amb la comunitat educativa i la ciutadania.

Fa tres anys el CIP va posar en marxa una estratègia per certificar amb un segell la qualitat de les propostes educatives d’aquestes entitats que formen part del Consell, per assegurar que compleixen els requisits de qualitat pedagògica exigits. Aquesta  acreditació es planteja com una recomanació per a les entitats que fa més temps que formen part del CIP i és un requisit indispensable per a l’accés de les entitats que s’hi volen incorporar de nou. La certificació amb aquest Segell de Qualitat es fa a través de convocatòries successives. A partir de la segona, que es va impulsar durant  el 2017, el procés va ser assumit pels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. 

La participació de la UOC

La col·laboració dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació s’ha centrat en el desenvolupament d’un model, uns paràmetres i uns instruments per a l’avaluació de la qualitat en un marc compartit per a la innovació, que va sent desplegat de manera progressiva. Del contrast de la proposta educativa de les entitats amb aquest model se n’obté un informe que permet acreditar-ne  la qualitat  

segell de qualitat del consell d'innovació pedagògica de barcelona

El procés d’acreditació requereix diverses visites a les entitats per poder conèixer la naturalesa del disseny i implementació d’aquestes iniciatives, i també l’administració de qüestionaris.  Les evidències que s’obtenen proporcionen la base per a l’elaboració d’un informe que és retornat a les institucions i permet valorar la potència de la seva proposta educativa, d’acord amb les dimensions i criteris que proposa el model, identificar punts forts i febles i suggerir propostes de millora.

Actualment s’està acabant la quarta convocatòria, en què quinze noves entitats han concorregut a aquest procés d’acreditació. La UOC també està donant suport al CIP en el procés d’apropiació, desplegament i projecció del Segell de Qualitat i, al mateix temps, està contribuint al desplegament dels paràmetres que configuren el SQ i facilitant la seva divulgació per tal que puguin arribar a les entitats i els siguin útils per orientar i impulsar la innovació en les iniciatives que generen amb finalitats educatives.

En aquesta línia de difusió i divulgació del SQ, a les Jornades del dia 27 de juny la presentació dels paràmetres de qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica s’ha adreçat principalment a les institucions del CIP. Ha estat un espai que ha permès la interacció amb aquestes entitats i l’aproximació al marc compartit del SQ des de la diversitat d’iniciatives educatives que es generen a Barcelona.

La jornada també ha difós una publicació del CIP sobre el Segell de Qualitat amb finalitats divulgatives que presenta de manera sintètica els paràmetres de qualitat i planteja algunes qüestions sobre cadascuna de les dimensions que facilitin la reflexió de les institucions a l’hora d’elaborar les seves propostes educatives. 

Paràmetres de qualitat en un marc per a la innovació

El Consell d’Innovació Pedagògica estableix un compromís amb la innovació i la necessitat de promoure propostes alternatives que contribueixin a l’adquisició de competències per al segle XXI. Amb aquesta premissa, els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC han identificat els paràmetres de qualitat de les propostes educatives en què es distingeixen cinc dimensions:

-Disseny dels entorns d’aprenentatge

-Versatilitat de l’estructura organitzativa

-Cooperació amb la comunitat escolar

-Educació per al desenvolupament sostenible

-Obertura a la col·laboració en xarxa

Xarxa entre entitats i centres educatius

Josep Maria Mominó
Josep Maria Mominó

Josep Maria Mominó fa notar que la innovació difícilment es pot desvincular de la recerca i que el repte consisteix precisament a entendre que aquest ha de ser un procés deliberat per a un canvi fonamentat, capaç de produir millores palpaples en l’aprenentatge de les competències que reclama una societat en canvi constant com la nostra. La innovació, en aquest sentit, s’hauria d’entendre solament com un instrument i no pas com una finalitat en ella mateixa. La definició d’un marc compartit per a la innovació educativa hauria de poder contribuir a consolidar la xarxa de col·laboració entre el gran nombre d’entitats de naturalesa diversa que generen propostes educatives i a consolidar la potència d’aquestes iniciatives en el marc d’una ciutat educadora.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Editora i redactora de continguts dels Estudis