“L’informe PISA hauria d’obrir un debat complementari sobre com ensenyar ciències”

16 gener, 2017

Antoni Badia, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, especialista en Psicologia de l’educació.

Un dels aspectes més rellevants de l’informe PISA (Programme for International Student Assessment) que impulsa l’OCDE (Organització per a la Cooperació Econòmica i el Desenvolupament) és la possibilitat de quantificar els resultats d’algunes qüestions educatives conceptualment complexes. Això permet generar indicadors numèrics i establir nivells d’aspectes educatius tan difícils de quantificar com el rendiment dels estudiants en ciències o matemàtiques, o el nivell d’equitat d’un sistema educatiu.

Els grans debats sobre els resultats de l’informe PISA tenen a veure amb dos aspectes: els rànquings entre països i/o regions (i el conseqüent debat comparatiu) i la comparació en un mateix país o regió de dades obtingudes en moments diferents. Són debats que fàcilment cauen en la comparativa i es fan valoracions de tot tipus, especialment quan es tracta de raonar sobre les possibles causes de l’increment, estancament o decrement dels indicadors numèrics.

Mesurar el rendiment

Pel que fa a la comparació de dades, l’informe busca diferències significatives en el rendiment dels alumnes i valora les polítiques educatives de cada país. Per exemple, en el darrer informe PISA 2015 es troben resultats d’aquest tipus en la relació que es pot establir entre el rendiment en ciències i el grau d’assistència a classes de ciències, el tipus d’escola (privilegiada o desafavorida), la titularitat de l’escola (pública o privada), o la mida de l’escola (nombre d’aules per nivell educatiu).

Sense intenció d’infravalorar els resultats, trobo a faltar un debat complementari, especialment en l’àmbit educatiu de les ciències. Si és una evidencia indiscutible que el tipus i la qualitat dels aprenentatges dels alumnes en ciències estan molt influïts pels processos d’ensenyament, per què el debat educatiu nuclear no és com s’ensenyen les ciències a les aules?

Utilitzar el coneixement científic

Focalitzar el debat especialment en com promoure la millora de l’ensenyament de les ciències pot traduir-se en millors programes de formació del professorat. I podrien aconseguir no només incrementar el rendiment PISA dels alumnes en ciències sinó, més important, aconseguir una societat que utilitzi més adequadament el coneixement científic per resoldre molts problemes de la vida diària. Ja existeix un ampli coneixement acadèmic sobre com millorar l’ensenyament de les ciències.

Per què aquest coneixement té dificultats per arribar al professorat i ajudar-lo a millorar les seves classes?

PISA té 3 característiques rellevants: utilitza proves pedagògicament ben fonamentades, aplica càlculs estadístics precisos i rigorosos que generen resultats numèrics, i obté dades d’un nombre molt gran d’estudiants de països diversos.

Aquí podeu consultar el millor resum esquemàtic que conec del darrer informe PISA 2015.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Autor / Autora