Un estudi sobre la inclusió dels estudiants amb discapacitat a la UOC es presenta al congrés ECER 2021

20 octubre, 2021

Presentem els primers resultats de l’estudi sobre inclusió dels estudiants amb discapacitat a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a la Conferència Europea sobre Recerca Educativa (ECER 2021), que va tenir lloc entre el 6 i el 9 de setembre del 2021, a partir de dues contribucions interrelacionades.

L’estudi és part del projecte de tesi doctoral de José Israel Reyes, dirigit pel doctor Julio Meneses, i porta per títol La inclusión de los estudiantes con discapacidad en la educación superior en línea: un análisis cualitativo de la influencia de la socialización, el ambiente de aprendizaje y su contexto personal en su éxito académico. L’objectiu del projecte és analitzar la percepció dels estudiants, com a principals protagonistes, respecte de la influència de les seves relacions interpersonals dins i fora de la Universitat, i de l’acompanyament acadèmic que reben, en la seva adaptació al model educatiu de la UOC i en l’assoliment dels seus aprenentatges. Aquesta recerca també es proposa analitzar la visió del personal acadèmic, i a la vegada explorar les principals pràctiques que duu a terme per atendre l’estudiantat amb discapacitat, amb la finalitat de proposar millores a l’acompanyament que aquests estudiants reben a la UOC, amb una perspectiva més àmplia.

En aquest sentit, amb la col·laboració de Sílvia Mata, del servei d’atenció de la UOC, vam entrevistar 24 estudiants amb diferents perfils de discapacitat de tipus física, sensorial, mental i d’aprenentatge, incloent-hi 6 estudiants en cada categoria. Durant el treball de camp, les persones entrevistades eren estudiants matriculats en programes de grau i màster de diferents estudis el curs acadèmic 2020-2021. A més, vam tenir en compte la seva trajectòria acadèmica considerant tres situacions: estudiants de primer i segon any, estudiants que havien aprovat com a mínim la meitat dels crèdits i estudiants que cursaven les assignatures finals.

 

Per què decideixen estudiar en línia els estudiants amb discapacitat? I per què decideixen fer-ho a la UOC?

En la primera comunicació presentada a l’ECER 2021, analitzem les expectatives d’aquests estudiants en relació amb la seva decisió d’estudiar en línia i, particularment, a la nostra universitat, així com els motius que els impulsen a triar els estudis que cursen. Els resultats reflecteixen que la majoria dels estudiants amb discapacitat decideixen estudiar en línia per les facilitats que aquesta modalitat els ofereix per combinar altres responsabilitats amb els estudis, però, molt especialment, per gestionar els efectes físics i psicològics derivats de la seva situació. Òbviament, estudiar en línia els evita enfrontar-se a barreres físiques i socials que habitualment troben a les universitats presencials, alhora que els pot permetre no revelar la seva situació, en la majoria de casos, la qual cosa redueix notablement els nivells d’estigmatització i discriminació que sovint perceben.

Pel que fa a la tria de la UOC, aquests estudiants es van sentir atrets pel model educatiu, particularment per aspectes pedagògics i acadèmics com l’avaluació contínua, les metodologies d’aprenentatge i, especialment, la incorporació de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) com a element innovador. Així mateix, un element important van ser les baixes restriccions pel que fa al nombre de crèdits de què es poden matricular per semestre, ja que, en la majoria dels casos, aquests estudiants segueixen els estudis a un ritme més lent que els seus companys a causa de les dificultats derivades de la discapacitat. Finalment, pel que fa als motius per triar els estudis en què es van matricular, aquests estudiants van prendre la decisió motivats per l’interès propi personal o professional, de manera que ni la discapacitat ni l’opinió de terceres persones hi van tenir un paper rellevant. 

D’acord amb la perspectiva dels estudiants, el tipus i la severitat de la discapacitat influeixen a l’hora de decidir entre estudiar en línia o en una universitat presencial. Per exemple, per als estudiants amb alguna discapacitat de tipus física o sensorial, els estudis en línia són una bona alternativa perquè els eviten desplaçaments i els permeten afrontar els problemes de mobilitat sense afectar significativament els seus estudis. Així mateix, els estudiants amb problemes de salut mental, especialment els que pateixen trastorns de regulació emocional, s’estimen més estudiar en línia per evadir les barreres socials que comporta assistir presencialment a les classes. Als estudiants amb dificultats d’aprenentatge i TDAH, estudiar en línia els representa alguns desafiaments amb l’expressió lectora i escrita a causa dels efectes tant de la dislèxia com del dèficit d’atenció i hiperactivitat, tot i que la majoria són conscients que el format asíncron els és molt beneficiós perquè els permet treballar al seu ritme.

Molts dels estudiants amb nivells d’afectació més severs consideren que l’única opció de continuar amb els estudis universitaris és per mitjà de la modalitat en línia. A més, alguns consideren que, gràcies a l’aprenentatge en línia, poden evadir més fàcilment pensaments negatius relacionats amb la seva condició física o mental. Per contra, els estudiants que pateixen efectes lleus atribueixen la decisió d’estudiar en línia, sobretot, a la necessitat de compaginar les responsabilitats personals i laborals amb els estudis.

 

Quins efectes va tenir el confinament per la COVID-19 en el rendiment acadèmic dels estudiants amb discapacitat de la UOC? 

La segona contribució recull les experiències dels estudiants amb alguna discapacitat durant el confinament, amb una atenció especial a l’impacte en el seu rendiment acadèmic durant aquest període específic de temps. Els resultats mostren un balanç positiu pel que fa al temps disponible per estudiar, la flexibilitat per part de la Universitat i l’increment tant de l’acompanyament acadèmic dels seus professors com de la col·laboració amb els seus companys. 

No obstant això, la nostra recerca mostra una diferència important en l’experiència durant el confinament dels estudiants amb dificultats d’aprenentatge. Per a aquests estudiants, el període de confinament va conduir a una sèrie d’adversitats que van influir negativament en el seu rendiment acadèmic, especialment pels efectes en les seves funcions executives i habilitats cognitives causats pels canvis en els ambients i les rutines d’estudi. Els estudiants amb dificultats d’aprenentatge i TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat) van haver de superar alguns problemes, com ara la falta de concentració, la disminució en les habilitats d’organització, l’ansietat, l’estrès i la frustració, i, fins i tot, alguns van percebre una reducció en la capacitat d’atenció i memòria.

En conseqüència, la majoria dels estudiants afectats van aplicar tècniques d’afrontament encaminades a superar els obstacles als quals es van enfrontar durant el confinament. Entre les tècniques aplicades destaquen l’establiment de noves rutines i la utilització d’aplicacions informàtiques per mantenir la concentració en les activitats acadèmiques. A més, d’acord amb la perspectiva dels estudiants, les mesures implementades per part dels docents i tutors en termes de flexibilització de les dates de lliurament i la reducció de la càrrega d’assignatures van ser crucials per superar-les amb èxit.

 

Quines lliçons ens permeten aprendre els resultats d’aquest estudi?

Aquesta recerca posa en perspectiva diferents punts interessants sobre els quals caldrà continuar treballant per millorar l’atenció i l’acompanyament dels estudiants amb alguna discapacitat en l’ensenyament superior en línia. En primer lloc, els nostres resultats ens porten a concloure que l’acompanyament, tant en termes pedagògics com psicoemocionals, és fonamental perquè l’estudiantat amb algun tipus de discapacitat pugui aconseguir resultats acadèmics millors. En segon lloc, seria convenient continuar aprofundint en les oportunitats que ofereix la flexibilització en l’educació en línia en matèria de temps, metodologies d’aprenentatge i avaluació, i ritme de treball. A més, tot i que s’han fet esforços importants per millorar l’accessibilitat, encara és necessari continuar aquesta línia de treball per aconseguir que tot l’estudiantat pugui accedir tant als recursos d’aprenentatge com als procediments administratius més fàcilment.

En aquest sentit, les universitats en línia haurien de tenir en compte les expectatives i les aspiracions dels estudiants amb alguna discapacitat en dissenyar el currículum i les polítiques d’atenció a l’estudiantat. Això comporta una revisió d’elements clau com l’accessibilitat, la col·laboració, l’acompanyament i el foment de la comunicació entre tota la comunitat universitària, de manera que tots els processos estiguin dissenyats per facilitar l’accés, la participació i l’èxit de tots els estudiants.  

Finalment, els autors volem expressar el nostre agraïment infinit a totes les persones implicades en aquest projecte per haver-hi participat i col·laborat, molt especialment als estudiants que han acceptat compartir la seva experiència en les entrevistes. Sense el relat de la seva vivència personal i les seves expectatives davant l’educació en línia serà difícil comprendre els reptes als quals ens enfrontem per aconseguir que la UOC sigui una institució veritablement inclusiva, una que asseguri l’èxit de tot l’estudiantat independentment de la situació personal.

 

Lectures addicionals

Reyes, J. I., Meneses, J., Melián, E. (2021). A systematic review of academic interventions for students with disabilities in Online Higher Education. European Journal of Special Needs Education. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1911525

Reyes, J. I., Meneses, J., Melián, E. (13 de maig de 2021). Inclusión de los estudiantes con discapacidad en la universidad en línea. Blog de l’eLearn Center. https://blogs.uoc.edu/elearning-innovation-center/ca/descobreix-lelearn-center/ 

Melián, E., Meneses, J. (30 d’octubre de 2020). Students with disabilities in online education: The case of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Article presentat a l’EADTU’s Online Bridging Event I·HE2020 Innovating Higher Education, Online. https://www.researchgate.net/publication/345322545_Students_with_disabilities_in_online_education_The_case_of_the_Universitat_Oberta_de_Catalunya_UOC 

Meneses, J., Melián, E. (11 de maig de 2020). ¿Cómo se las arregla el alumnado con discapacidad para tener éxito en la UOC? Blog de l’eLearn Center. https://epce.blogs.uoc.edu/ca/com-sho-fa-lalumnat-amb-discapacitat-per-tenir-exit-a-la-uoc/ 

Reyes, J. I., Meneses, J. (8 de juny de 2021). The lived experiences of students with disabilities during the Covid-19 pandemic. Article presentat a l’EADTU’s Webinar Week on & Diversity Inclusion in Online Education, Online. https://www.researchgate.net/publication/352221850_the_lived_experiences_of_students_with_disabilities_during_the_covid-19_pandemic

 

(Visited 34 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i director de l'equip de Learning Analytics de l'eLearning Innovation Center. Expert en el desenvolupament de models analítics i la comunicació de resultats.
José Israel Reyes és doctorand del programa d'Educació i TIC (E-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Entre els seus interessos de recerca hi ha l'anàlisi de l'experiència d'estudiants amb discapacitat en l'ensenyament superior en línia, pel que fa a la socialització, la col·laboració i la interacció, i també la millora del suport acadèmic per promoure'n l'èxit acadèmic. ORCID-ID: https://orcid.org/0000-0001-8420-4438.Twitter:https://twitter.com/jisraelrx2