CIDUI 2018. X Congrés/ X Congreso/ 10th Congress

4 maig, 2018

X Congrés CIDUI 2018

4, 5 i 6 de juliol de 2018, Palau de Congressos de Girona

El Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) és una realitat singular i significativa, un espai de col·laboració entre les universitats de Catalunya, obert a la resta de les universitats espanyoles i d’arreu del món. La UOC és un dels organitzadors i membres de l’eLearn Center col·laboren activament en les seves activitats.

Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat

Una de les conseqüències més importants de la societat del coneixement és la transformació dels espais i temps per a l’aprenentatge. En l’àmbit educatiu, les necessitats dels nous aprenents i el món virtual han obert un ventall de possibilitats dins d’aquesta temàtica.

Una correcta gestió d’aquesta nova dimensió ha de motivar, estimular i connectar l’aprenentatge més enllà de les aules, les universitats necessiten estar connectades amb l’entorn i la societat. Com aconseguim una coherència entre les metodologies docents i els espais i temps d’aprenentatge?

Aquí pots llegir tota la informació del programa.

Modalitats d’inscripció

La inscripció es farà a través de la plataforma Conftool. L’enllaç estarà disponible en aquesta mateixa web fins el 19 de juny de 2018.

 

X Congreso CIDUI 2018

4, 5 y 6 de julio de 2018, Palacio de Congresos de Girona

El Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI) es una realidad singular y significativa, un espacio de colaboración entre las universidades de Catalunya, abierto al resto de las universidades españolas y del mundo. La UOC es uno de los organizadores y miembros del eLearn Center colaboran activamente en sus actividades.

Espacios de aprendizaje: agentes de cambio en la universidad

Una de las consecuencias más importantes de la sociedad del conocimiento es la transformación de los espacios y tiempos para el aprendizaje. En el ámbito educativo, las necesidades de los nuevos aprendices y el mundo virtual han abierto un abanico de posibilidades dentro de esta temática.

Una correcta gestión de esta nueva dimensión tiene que motivar, estimular y conectar el aprendizaje más allá de las aulas, las universidades necesitan estar conectadas con el entorno y la sociedad. ¿Cómo conseguimos una coherencia entre las metodologías docentes y los espacios y tiempos de aprendizaje.

Aquí puedes leer toda la información del programa.

Formas de inscripción

La inscripción se hará a través de la plataforma Conftool, que estará disponible en esta misma web hasta el 19 de junio de 2018.

 


10th Congress CIDUI 2018

4 – 6 July 2018, Girona Conference Centre

The International Conference on University Teaching and Innovation (CIDUI) is a unique and significant reality, a space for collaboration between universities of Catalonia, open to the rest of the Spanish universities and the worldwide. The UOC is one of its organizers and some eLearn Center members do actively collaborate on its activities.

Learning Spaces: agents of change at the university

One of the most important consequences of the society of the knowledge is the transformation of the spaces and time for the learning. In the educational field, the needs of the new learners and the virtual world have opened a range of possibilities in this topic.

A correct management of this new dimension has to motivate, stimulate and connect the learning further of the classrooms; the universities need to be connected with the surroundings and the society. How can we achieve coherence between the teaching methodologies and the spaces and time of learning?

Here you can fins all the program information.

Registration categories

You need to register via the Conftool platform, the link will be available on this website until 19th of June, 2018.

 
 
 
 
(Visited 27 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Desirée Rosa Gómez Cardosa
Especialista en innovació educativa a l'equip Anàlisi de l'Aprenentatge i de la Docència de l'eLearning Innovation Center de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva especialitat és la detecció i anàlisi de tendències educatives, innovació i tecnologia a l'Observatori de Tendències Educatives i Innovació de l'eLinC. Té una llicenciatura i màster en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i un Postgrau de Direcció i Gestió de l'e-learning de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari