Metodologies i activitats per avaluar i aprendre amb la intel·ligència artificial generativa

22 juny, 2023
Photo by Pixabay

La irrupció de la intel·ligència artificial (IA) generativa en l’àmbit de l’educació ha posat de manifest la necessitat de repensar i revisar els sistemes d’avaluació, així com identificar el gran ventall de possibilitats i oportunitats que ens plantegen. El grup d’experts en intel·ligència artificial de l’eLearning Innovation Center (eLinC) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha preparat una sèrie de recursos gràfics que poden ser útils per entendre el funcionament de les IA generatives i prendre decisions a l’hora d’integrar-les a l’aula.

Un aprenentatge de qualitat i significatiu

A la primera d’aquestes infografies ens proposen 10 metodologies i activitats per avaluar i aprendre amb la IA generativa. La recomanació principal dels experts i expertes és incrementar la variabilitat a les tipologies d’activitat i als lliurables. D’aquesta manera es fomenta que l’estudiantat faci ús de la IA de manera més fragmentada, responsable i conscient.

Les metodologies i activitats que ens plantegen des de l’eLinC són les següents:

  • Infografies: encara que l’estudiantat recorri a la IA per construir la resposta, haurà de ser capaç d’entendre els conceptes, sintetitzar els continguts, generar un fil conductor que els relacioni, crear els recursos gràfics adequats, etc.
  • Qüestionaris: aquest tipus de proves d’avaluació són molt útils a l’hora conèixer el domini dels continguts teòrics de l’estudiantat. Els qüestionaris dels LMS (sistemes de gestió de l’aprenentatge) ofereixen opcions d’aleatorietat, com per exemple aplicar proves amb diferents enunciats, distribuir de manera variada les respostes o limitar el temps de resolució del qüestionari.
  • Portafolis: els portafolis potencien la reflexió i la visió crítica de l’estudiantat sobre un procés de treball. Amb aquesta eina ens poden explicar per què han pres determinades decisions i com han abordat i solucionat els problemes que han sorgit, o poden valorar el resultat del treball.
  • Coavaluació: la coavaluació entre iguals és una dinàmica que es pot incorporar en diferents moments del procés de treball, incloent-hi valoracions i reflexions qualitatives que quedin recollides al lliurable final.
  • Proves orals: aquesta mena de proves enriqueixen el procés d’avaluació i promouen la personalització. Se’n poden plantejar diferents tipus, com per exemple vídeos de presentació o entrevistes síncrones.

10 metologies i activitats per avaluar i aprendre amb la IA generativa

  • Proves síncrones: les proves síncrones milloren l’avaluació de l’estudiantat i es poden ajustar tant al ritme de l’assignatura com al nombre d’estudiants. En aquest sentit, faciliten la realització d’activitats col·laboratives i pràctiques, com ara simulacions o role-play.
  • Feedback: establir contacte entre docent i estudiant durant el procés de treball potencia la personalització i el caràcter formatiu de l’avaluació contínua. Alguns LMS, com ara Canvas, faciliten aquest feedback mitjançant les seves eines de correcció i qualificació.
  • Treball col·laboratiu: el treball col·laboratiu és un bon aliat a l’hora de mostrar els processos de treball de manera transparent i de generar reflexions, opinions i debats sobre com abordar l’activitat o com solucionar problemes.
  • Enunciats delimitats i contextualitzats: en la mesura que sigui possible, és aconsellable evitar peticions genèriques i proposar qüestions contextualitzades a un àmbit o una realitat concrets, per exemple.
  • Integració de les eines d’IA a les activitats: es poden incorporar eines d’IA, com ara el ChatGPT, en el procés d’aprenentatge i sol·licitar a l’estudiantat que valori l’aportació de l’eina, que n’identifiqui els punts febles o que complementi la resposta que li ha proporcionat.

Totes aquestes activitats i metodologies es poden aplicar al procés d’aprenentatge de l’estudiantat de manera individual o combinada. L’objectiu final és que l’estudiantat sàpiga utilitzar les eines d’IA generativa de manera crítica i adequada.

Trobaràs més recursos a la pàgina web de la iniciativa #UOC2TheFuture.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4 de l’ONU, educació de qualitat.

(Visited 221 times, 1 visits today)
Autor / Autora