NOUTUR Logo
Noves perspectives en Turisme i Oci

Línies de recerca

 • Analitzar l’estabilitat o el redisseny dels diferents models de governança, estratègies i relacions amb l’entorn de les estructures socioeconòmiques que inclouen o es relacionen directament amb les activitats turístiques.
 • Estudiar l’emergència de propostes de base cooperativa i a la seva manifestació a les microgeografies de proximitat.
 • Observar l’existència de bretxes de diferents tipus (climàtiques, digitals, de gènere) que poden influir en el desenvolupament turístic.
 • Analitzar com evolucionaran els factors (consciència, valors personals, estils de vida, prioritats) que caracteritzen els comportaments vinculats al consum turístic, amb especial atenció als elements condicionats per la situació postpandèmica.
 • Saber com evolucionaran les expectatives respecte al potencial consum turístic i com això pot condicionar els equilibris en relació amb la presa de decisions organitzatives.
 • Conèixer fins que punt es produeix una veritable transformació de la cultura organitzativa de les empreses turístiques i cap on anirà aquesta transformació
 • Saber com poden afectar al treball turístic, elements com ara les restriccions en la mobilitat, el distanciament social o la creixent consciència envers les activitats de proximitat, amb interès per fenòmens com ara el nomadisme digital.
 • Observar com l’administració s’adapta a les noves necessitats pel que respecta al monitoratge de les dades turístiques, en un context de creixent disponibilitat però també de major complexitat en el seu maneig.
 • Estudiar l’evolució de la percepció dels residents referent al futur desenvolupament de l’activitat i saber si la seva veu, expressada a través de les diferents manifestacions dels moviments socials, continuarà adquirint la rellevància que semblava aconseguir en els moments prepandèmics.
 • Analitzar la possible emergència de models turístics regeneratius, de permaturisme o models lligats a les visions de postcreixement i/o decreixement, propostes que incorporen la necessitat de desenvolupar sistemes econòmics sostenibles i justos pel que respecta a la distribució de la riquesa.
 • Observar la possible emergència de propostes de planificació que siguin més col·laboratives, on intenten minimitzar al màxim els possibles impactes, i dissenyar i organitzar un model turístic propi, basat en els recursos específics i la idiosincràsia de les comunitats que l’habiten.
 • Analitzar el desenvolupament de l’oferta, la demanda, el treball en aquelles iniciatives turístiques mediades per plataformes digitals, en un context de transformació continuada de tots aquests elements.
 • Observar si noves formes de comercialització i de models de negoci associats poden establir renovades formes de relació entre consumidors i proveïdors a través de la tecnologia i si la potencial aparició de nous canals de relació suposa una oportunitat per als agents de canvi que proposen ofertes alternatives de transformació del turisme en futurs escenaris.
 • Saber si les TIC poden afavorir la regeneració, la resiliència o els processos de decreixement turístic en les diferents tipologies de destinacions.
 • Saber quin podria ser l’ús, adopció i satisfacció dels consumidors turístics de les experiències generades per les tecnologies lligades a la realitat virtual i/o augmentada, en un context de canvi a la mobilitat i de potencials restriccions a aquesta.
 • Analitzar la intersecció entre tecnologia i sostenibilitat, entenem que un element que potencialment pot prendre més rellevància és el foment de noves maneres de governança, planificació i gestió de l’activitat turística mediades per tecnologies com ara les plataformitzades i/o la realitat virtual o augmentada.
(Visited 9 times, 1 visits today)