NOUTUR Logo
Noves perspectives en Turisme i Oci

Projectes d’R+D realitzats

Servei d’actualització del diccionari Termcat de Turisme en el seu procés de digitalització. (ACT-UOC 2021).

En una col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme, coordinació de la part acadèmica de la digitalització de l’actualització del diccionari de Turisme de Termcat del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Amb la realització d’aquest projecte es pretén disposar d’un diccionari específic de turisme que posi a l’abast del món professional i acadèmic (en les seves diferents dimensions, des de la formació professional a la universitària) i també al conjunt de la societat els termes sectorials en català. Es tracta de disposar d’una eina digital posada al dia que doni resposta a aquesta necessitat a partir de la revisió i una primera actualització dels conceptes de l’edició del diccionari del 2001.


ECCOLTUR. “Economía colaborativa y espacios turísticos: contribuciones, transformaciones y retos”. (Economia col·laborativa i espais turístics: contribucions, transformacions i reptes). Programa estatal de Investigación, Desarrollo e innovación orientada a los Retos de la Sociedad. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Ministerio de Economía y Competitividad. 2018-2020.

El projecte ECCOLTUR es planteja l’objectiu científic general d’analitzar les transformacions que l’economia col·laborativa està generant en els espais turístics i els seus efectes sobre el desenvolupament, la competitivitat i la sostenibilitat de les destinacions turístiques a diferents escales i contextos amb una clara intenció de transferències de coneixement. Donada la novetat de la temàtica, això comporta també el desenvolupament d’un marc analític, conceptual i metodològic innovador per a la seva anàlisi i comprensió i abordar el fenomen des d’una perspectiva multiescalar i comparada. Parteix de la hipòtesi que l’economia col·laborativa ha emergit de manera trencadora en la societat actual, molt particularment en el turisme, generant transformacions, conflictes i impactes de tota índole. En l’àmbit del turisme dels ecosistemes d’EC afegeixen noves propostes alternatives als models de producció i de consum convencionals i, al mateix temps, la seva introducció en els espais turístics tendeix a generar tensions i productes disruptius que ocasionen impactes sobre els sectors tradicionals. Aquestes noves formes de funcionar obeeixen a lògiques globals arrelades en moviments socials, però també al seu aprofitament per part del capitalisme de plataformes que es tradueixen en la desigualtat dels impactes a escala local i en una complexitat del fenomen. És en aquest context, el turisme ens proporciona una diapositiva heurística per entendre aquests elements així com els reptes i les oportunitats que l’EC pot oferir per crear nous models econòmics i per contribuir a la generació de societats més sostenibles.


MOVIMENTS. “Reconeixement i anàlisi dels moviments ciutadans de resistència i protesta davant els impactes del creixement del capitalisme de plataforma turístic. El cas de la ciutat de Barcelona”. Convocatòria d’Ajuts de la UOC per a Projectes de Recerca Interdisciplinària. Universitat Oberta de Catalunya i La Caixa. 2018.

La present proposta sorgeix de la voluntat de col·laboració inter-estudis de quatre grups de recerca de la UOC amb la finalitat d’abordar una reflexió crítica sobre els moviments de resistència i protesta davant els impactes del creixement del capitalisme de plataforma turístic els darrers anys i aprofitant el laboratori que en aquest sentit representa la ciutat de Barcelona. Els seus principals objectius són: 1) Crear un marc teòric i metodològic sòlid entorn dels principals aspectes que caracteritzen a aquests moviments de resistència i protesta davant el capitalisme de plataforma turística així com de la seva incidència, tenint en compte els discursos més rellevants des d’una perspectiva interdisciplinària, 2) Conèixer i caracteritzar els discursos de resistència i/o protesta generades a les xarxes socials arran del creixement del capitalisme de plataforma turístic a Barcelona.


Enhancing quality jobs, apprenticeships and traineeships in the tourism sector across Europe (Pilot Project “Youth on the SPOT – Special Partnership for Tourism” – DG Growth). 

#IdEATE és un projecte europeu realitzat entre 2016 i 2018, que va comptar amb deu socis de sis països diferents (Bèlgica, Finlàndia, França, Grècia, Itàlia i Espanya). IdEATE ha desenvolupat un model sostenible que ajuda a connectar els principals actors actius en el camp del turisme (demandants d’ocupació, futurs empresaris i pimes, institucions de formació, administracions públiques) amb l’objectiu de facilitar l’ocupació d’ocupacions d’alta qualitat, pràctiques d’aprenentatge i pràctiques en el sector turístic a tota la UE.


Les Destinacions Turístiques intel·ligents a les comarques de Barcelona: Diagnòstic i Propostes d’actuació. (DIBA-UOC, 2016-2018).

Col·laboració entre el laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona i NOUTUR per a la realització d’un diagnòstic exhaustiu de la situació de les destinacions turístiques de Barcelona en relació amb la intel·ligència turística.


El capital social en els esdeveniments culturals de Catalunya. Una anàlisi del seu potencial com a recurs per al desenvolupament local. (CoNCA- UOC, 2013-2015).

Col·laboració entre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i NOUTUR per a l’anàlisi del capital social existent en els esdeveniments culturals de Catalunya en relació amb el desenvolupament local.


Els esdeveniments culturals a Catalunya. Identificació, localització i anàlisi comparada de les activitats de cultura popular. (CoNCA-UOC, 2013-2015).

Inventari d’esdeveniments impulsat pel Consell Nacional de la Cultura i dels Arts i la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals on s’ordena i es descriu la situació actual dels esdeveniments de cultura popular a Catalunya.

 
(Visited 5 times, 1 visits today)