Noves perspectives en Turisme i Oci

Publicacions

Publicacions seleccionades

Garay, Lluís i Morales, Soledad (2022). Narrativas de seducción: Airbnb y la construcción de las imágenes de los destinos turísticos. Cuadernos de Turismo, (49), 29-50.

Resum: En els darrers anys, les plataformes d’economia col·laborativa estan contribuint, a través del contingut generat pels usuaris, a la projecció de la imatge de les destinacions. És un procés poc analitzat, per la qual cosa es desenvolupa aquí una anàlisi qualitativa del contingut de les guies d’Airbnb, co-creades pels amfitrions i la companyia a 605 barris de 23 ciutats. Categoritzant els atributs de la imatge projectada en aquestes guies, es constata una proposta mercantil prioritàriament d’espais i comunitats d’aquestes destinacions, contradient la retòrica sostenible de la companyia.

 

González-Reverté, F., & Soliguer-Guix, A. (2022). Tourismification narratives and the ‘Transformative turn’in tourism. An analysis derived from the Spanish press debate on the Barcelona tourism model. European Journal of Cultural Studies, 13675494221084119.

Resum: Aquest article analitza el contingut de 2.742 notícies sobre turismificació i turisme-fòbia a Barcelona publicades a la premsa espanyola entre 2008 i 2020. A partir de l’enfocament teòric de Foucault sobre l’estudi del discurs i aplicant un mètode d’anàlisi de contingut, s’analitza críticament la construcció social de un model de turisme mitjançant l’examen de narratives de turisme. El discurs dominant sobre la turisme expressat per la premsa s’organitza en els tres eixos narratius següents: l’ús d’un punt de vista comunitari local per destacar el turisme de masses com a qüestió social controvertida, la governança com a solució per a la turisme en el marc del debat. sobre la identitat turística de la ciutat i l’ús de la turismefòbia com a fórmula de politització del discurs sobre el turisme, per influir en l’opinió pública i desenvolupar relacions de poder. El discurs de la premsa proposa una narrativa que incorpora una lectura crítica del turisme en lloc del discurs anterior basat en el creixement. Tanmateix, si bé aquest discurs advoca pel turisme com a element invariable, necessari i estratègic de la ciutat, fins i tot durant els episodis de crisi turística extrema, lluita davant d’enfocaments alternatius que demanen un “gir transformador” del turisme.

 

González-Reverté, F., Gomis-López, J.M. and Díaz-Luque, P. (2022), “Reset or temporary break? Attitudinal change, risk perception and future travel intention in tourists experiencing the COVID-19 pandemic”, Journal of Tourism Futures, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JTF-03-2021-0079.

Resum: Els resultats confirmen la formació d’una nova forma de vida que influeix en les intencions dels turistes de viatjar de manera més sostenible. En conseqüència, els turistes amb una actitud ambiental prèvia estan menys interessats a visitar les destinacions de platja de turisme de masses en el futur. Tanmateix, els canvis en la manera de viatjar d’alguns turistes també es poden llegir com una resposta adaptativa i temporal al risc percebut de contraure la malaltia, i no apunten a una reducció de la importància vital del turisme a les seves vides.

 

Orea-Giner, A., González-Reverté, F. and Fuentes-Moraleda, L. (2022), Impacts of a health crisis on music festivals: a qualitative approach, International Journal of Event and Festival Management, Vol. 13 No. 2, pp. 125-143. https://doi.org/10.1108/IJEFM-12-2020-0081.

Resum: Els resultats permeten detectar una bretxa entre els grups d’interès interns i externs a causa de la mala comunicació i planificació de l’esdeveniment. Els resultats mostren que una crisi sanitària provoca impactes negatius en els beneficis econòmics de l’organització d’esdeveniments. Tanmateix, la identitat de la ciutat cultural pateix un dany important que és difícil de superar. La comunitat i els visitants són els actors que pateixen un impacte perjudicial en la seva experiència en assistir al festival, tenint en compte les mesures de seguretat. A més, els resultats ens permeten identificar implicacions pràctiques per a la gestió i planificació d’esdeveniments en un escenari de crisi sanitària.

 

Wilson, Julie; Garay, Lluís; Morales, Soledad. 2021. Politicising platform-mediated tourism rentals in the digital sphere: Airbnb in Madrid and Barcelona. Journal of Sustainable Tourism. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1866585

Resum: Tant els lloguers turístics de curta durada, com les plataformes digitals que els gestionen i medien, s’han expandit enormement en els últims anys en un context de creixent urbanisme i capitalisme de plataforma. Aquesta expansió està desencadenant transformacions que contribueixen a aguditzar externalitats negatives mai previstes dins de l’ètica original i les promeses de sostenibilitat de l’economia col·laborativa. Les greus repercussions de la imprevista reconfiguració de la vida econòmica i quotidiana han suscitat una forta resposta cívica, que ha conduït a una creixent politització dels lloguers mediats per plataformes que es realitzen cada vegada més en l’esfera digital. Han sorgit nombrosos moviments socials en oposició a plataformes com Airbnb, mentre que els grups de pressió i els col·lectius d’usuaris també s’han mobilitzat per a defensar els seus respectius drets a “compartir casa” i generar ingressos extra, a mesura que el negoci es professionalitza cada vegada més en les grans ciutats. A través de la lent dels impactes cada vegada més polititzats i polèmics de l’economia de plataforma, aquest article analitza les narratives i contranarratives de Twitter entorn dels lloguers mediats per Airbnb i el seu impacte a Madrid i Barcelona. Els resultats mostren com les narratives són coreografiades per una sèrie d’actors i que els ecosistemes narratius emergeixen en forma de xarxes de relacions virtuals interconnectades, sovint incrustades en grups translocals.

Paraules clau: Lloguers mediats per Airbnb; economia de plataforma; agrupació translocal; narrativa i contranarrativa; moviments de protesta social i resistència; anàlisi de xarxes socials.

 

Szilvia Gyimóthy, Soledad Morales Pérez, Jane Widtfeldt Meged and Julie Wilson. 2020. Editorial: Contested Spaces in the Sharing Economy. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. https://doi.org/10.1080/15022250.2020.1789502

Resum: El creixement espectacular de les plataformes d’economia col·laborativa o entre iguals ha pertorbat el funcionament habitual del turisme i ha suscitat un ampli interès de recerca en determinats aspectes o actors de l’economia col·laborativa. Aquest article especial explora les diverses manifestacions de l’economia col·laborativa en el context del seu impacte i complexa relació amb els espais turístics, oferint sis estudis conceptualment reflexius i empíricament rics sobre com l’economia col·laborativa està transformant els destins, les comunitats, els consumidors i la governança del turisme a les regions nòrdiques i mediterrànies. L’estudi llança llum sobre les condicions polítiques, socioculturals, demogràfiques, organitzatives, institucionals i tecnològiques particulars que estan donant forma als nous esforços de col·laboració en el turisme. En lloc de fixar-se en les pertorbacions soci-espacials sobtades, les contribucions observen els canvis que es desenvolupen durant un període més llarg i en diferents contextos geogràfics. Aquesta perspectiva longitudinal també permet un debat més sofisticat sobre l’impacte de l’economia col·laborativa més enllà del turisme, i la seva relació amb els models de benestar social, els sistemes de producció cooperativa, les comunitats resilients i les infraestructures digitals.

Paraules clau: Economia compartida: economia col·laborativa; disrupció; controvèrsies socioespacials.

 

Morales, Soledad; Garay, Lluís; Wilson, Julie. 2020. Airbnb’s contribution to socio-spatial inequalities and geographies of resistance in Barcelona. Tourism Geographies, Publicat online: 24 Jul 2020  https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1795712

Resum: Cada vegada s’alerta més sobre la contribució dels lloguers turístics de curta durada (mediats per plataformes com Airbnb) a les desigualtats socioespacials i al desplaçament residencial. En molts casos, les reaccions més contundents provenen dels moviments socials que reivindiquen el dret a la ciutat a través de geografies particulars de resistència que apuntalen les contranarratives de protesta en les esferes digital i no digital. Per a avaluar aquesta relació, s’ha dut a terme una anàlisi de contingut digital basat en una mostra d’uns 16.000 tuits que il·lustra la profunditat i diversitat de les contranarratives turístiques dins de l’activitat en Twitter dels moviments socials en oposició a la saturació turística a la ciutat de Barcelona. Aquest enfocament es triangula amb una anàlisi espacial dels lloguers mediats per Airbnb a Barcelona, basat en la cartografia GIS, així com amb correlacions amb diverses fonts de dades georreferenciades i l’aplicació de diferents variables socioeconòmiques. La relació entre aquestes dues dimensions és clau per als responsables polítics a l’hora d’influir en els enfocaments reguladors de l’activitat de les plataformes col·laboratives i mitigar les desigualtats socioespacials generades pels lloguers de curta durada i les plataformes que els medien.

Paraules clau: Airbnb; desigualtats socioespacials; geografies de la resistència; activisme digital; contranarrativas turístiques; sharing economy.

 

Gomis, Joan Miquel; González, Francesc. 2020. Smart Tourism Sustainability Narratives in Mature Beach Destinations. Contrasting the Collective Imaginary with Reality. Sustainability, 12(12):5083. https://doi.org/10.3390/su12125083

Resum: Aquest article contribueix a l’anàlisi de la relació existent entre els processos de renovació urbana, el desenvolupament sostenible en destins de platja madurs i l’adopció del turisme intel·ligent. Es pren com a cas d’estudi els destins espanyols que participen en projectes i plans finançats amb fons públics destinats a convertir-los en els anomenats “destins intel·ligents” (DS). Els seus principals objectius són identificar, a través de la tècnica Delphi, la narrativa del turisme intel·ligent que està darrere de l’impuls a la creació de DS, així com veure l’encaix d’aquesta amb els posicionaments estratègics dels destins madurs que busquen frenar el seu declivi o prendre un nou impuls introduint mesures de sostenibilitat. A partir d’una revisió de la literatura existent, realitzem una anàlisi crítica d’aquesta narrativa per a exposar les contradiccions que sorgeixen quan s’aplica com a eina de renovació urbana basada en la implementació d’estratègies de sostenibilitat. Els resultats ajuden a avançar en dues direccions. En primer lloc, l’article aporta nous elements conceptuals sobre el paper del DS en la transformació urbana de les destinacions turístiques com a resposta als reptes de la competitivitat global. La segona contribució, de caràcter aplicat i basada en l’estudi de diverses destinacions turístiques espanyols, analitza l’impacte que l’aplicació de solucions tecnològiques basades en el turisme intel·ligent pot tenir sobre la sostenibilitat. En concret, s’examinen les actuacions de diferents destinacions turístiques de platja massificats i es discuteix la seva capacitat real per a fomentar la renovació en l’àmbit turístic i oferir solucions per a superar els problemes de sostenibilitat urbana. Finalment, s’ofereixen algunes recomanacions per als administradors de destins de platja madurs interessats a implementar projectes de turisme intel·ligent basats en criteris de sostenibilitat.

Paraules clau: Turisme intel·ligent; destins de platja; sostenibilitat; evolució del turisme; destins intel·ligents espanyols.

 

Morales, Soledad; Garay, Lluís; Troyano, Xandra. 2020. Beyond the big touristic city: nature and distribution of Airbnb in regional destinations in Catalonia (Spain). Current Issues in Tourism. https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1780201

Resum: Airbnb, com a plataforma de lloguers de curta durada més coneguda del món, està pertorbant el turisme a tot arreu, però els estudis sobre el seu creixement i impacte s’han limitat principalment als destins urbans internacionals. Per a cobrir aquest buit, aquest estudi utilitza una base de dades de 32.421 anuncis d’Airbnb obtinguts del seu lloc web per a analitzar, mitjançant una anàlisi correlacional i una regressió lineal, la seva distribució i naturalesa en els 946 municipis de Catalunya (excloent la ciutat de Barcelona) i mesurar la seva inserció en el sector de l’allotjament formal i en el sistema turístic regulat de la regió. Els resultats mostren que Airbnb ha crescut especialment en destins tradicionals madurs, presentant un model predominantment comercial i jugant un paper additiu. Aquest estudi també revela que Airbnb és un nou actor en el sistema turístic regulat de Catalunya gràcies a la utilització d’una figura legal (HUT) per a canalitzar el seu desenvolupament, la qual cosa també atorga a la plataforma un gran potencial d’expansió. Aquest estudi pot ser útil per a la presa de decisions dels municipis i de les agències reguladores en aquells destins on la presència d’Airbnb podria ser especialment disruptiva.

Paraules clau: Airbnb, economia col·laborativa; Catalunya, segones residències; peer-to-peer allotjament; habitatges turístics.

 

Garay, Lluís; Morales, Soledad; Wilson, Julie. 2020. Tweeting the right to the city: digital protest and resistance surrounding the Airbnb effect. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. https://doi.org/10.1080/15022250.2020.1772867

Resum: Les plataformes col·laboratives de lloguer d’allotjaments a curt termini han crescut enormement a Europa en l’última dècada i els impactes disruptius resultants són generalitzats en els barris de les ciutats. Aquests impactes estan cada vegada més vinculats a una creixent desigualtat socioespacial i han servit per a polititzar la relació de la societat civil tant amb les plataformes com amb el turisme. A mesura que les plataformes més innovadores es projecten a si mateixes com a “alternatives” sostenibles i equitatives als models de negoci d’allotjament tradicionals, els col·lectius de protesta i resistència social es fan sentir cada vegada més per a projectar contranarratives digitals a aquesta visió. Aquest estudi analitza els impactes d’Airbnb a la ciutat de Barcelona i els contextualitza dins de les narratives i contranarratives digitals que els envolten. S’utilitzen diferents perspectives teòriques sobre l’activisme tradicional i digital per a emmarcar, d’una banda, la distribució espacial dels llistats d’Airbnb i, per un altre, una anàlisi de contingut en profunditat de les converses de Twitter que esmenten “Airbnb” i “Barcelona”. Els resultats mostren que l’efecte Airbnb reforça processos de turistificació més amplis, principalment en relació amb l’accés a l’habitatge i els problemes d’assequibilitat i el desplaçament residencial. Paral·lelament, les contranarratives digitals subratllen aquest procés i reclamen una intervenció reguladora. Tant les narratives de resistència com les de defensa tendeixen a ser “coreografiades” per una sèrie d’actors diferents de la mateixa Airbnb; en particular, els mitjans de premsa en línia, els activistes individuals i els responsables polítics.

Paraules clau: Plataformes col·laboratives; moviments socials de protesta i resistència; desigualtat socioespacial; contranarratives digitals; Airbnb.

 

Garay, Lluís; Morales, Soledad. 2020. User engagement in festival virtual brand communities: The Cases of Sónar And Primavera Sound (Barcelona). Journal of Hospitality & Tourism Research, 2020, 3 january. https://doi.org/10.1177/1096348019897990

Resum: El recurs de branding s’ha convertit en un procés de cocreació dut a terme dins de les comunitats virtuals de marques (CVM), que impulsen la connectivitat social dels usuaris i contribueixen al placemaking. No obstant això, a causa de la pròpia naturalesa de les CMV, les estratègies de branding depenen del compromís dels usuaris per a tenir èxit. El present estudi ha realitzat una anàlisi multidimensional i de mètodes mixtos de gairebé 4.000 entrades en les CMV de Facebook i Twitter de dos canviats de nom festivals de música europeus, el Sónar i el Primavera Sound (Barcelona), per a mostrar els beneficis de comprendre els diferents components que conformen el compromís del festival i les relacions entre ells. Els resultats mostren la importància de considerar les diferents marques de festivals i els seus principals CMV per a desenvolupar una estratègia basada en l’estructura de cada usuari de CMV, així com les dimensions més destacades del compromís dels usuaris i les relacions inherents entre elles. A més, la consideració del compromís “continu” és una possible via de recerca per a explorar el compromís amb la marca més enllà de la mera assistència.

Paraules clau: compromís amb la marca; comunitats virtuals de marca; branding de festivals; capital social; placemaking.

 

Bonilla, Rocío; Perea, Eva; del Olmo, José Luis; Corrons, August. 2019. Insights into user engagement on social media. Case study of a higher education institution. Journal of Marketing for Higher Education, 2019, 21 nov. https://doi.org/10.1080/08841241.2019.1693475

Resum: Les interaccions dels usuaris en les xarxes socials han estat analitzades en la literatura com a fonts d’informació sobre la seva capacitat per a generar compromís entre els grups d’interès de les institucions d’educació superior, que fan un ús més tàctic que estratègic de les xarxes socials. Aquest estudi ajuda a identificar quines variables generen major participació en els usuaris d’Instagram, aportant propostes estratègiques per al màrqueting digital. A partir de la codificació de totes les publicacions realitzades per una universitat en un lloc de xarxes socials durant el període d’un any, es va realitzar una anàlisi comparativa a través d’un model multivariant. Els resultats proporcionen implicacions importants i oportunes tant per a les universitats com per als professionals de l’educació superior. Les nostres troballes suggereixen que els especialistes en màrqueting de l’educació superior haurien de desenvolupar estratègies de comunicació més sòlides i coherents per a establir relacions més valuoses amb les parts interessades. Els administradors de les xarxes socials de les institucions d’educació superior poden trobar patrons en aquelles publicacions que generen una major participació en aquest estudi.

Paraules clau: Xarxes socials, compromís dels usuaris, educació superior, estratègia de màrqueting, relació.

 

González-Reverte, Francesc. 2019. Building Sustainable Smart Destinations: An Approach Based on the Development of Spanish Smart Tourism Plans. Sustainability, 11(23), 6874. https://doi.org/10.3390/su11236874 

Resum: L’objectiu d’aquesta recerca és avaluar els efectes reals del desenvolupament de destinacions turístiques intel·ligents sobre la sostenibilitat urbana. S’utilitza un mètode d’anàlisi de contingut per a analitzar 994 iniciatives recollides en documents de plans d’acció i estratègies de diferents projectes pilot de turisme intel·ligent finançats per l’administració turística espanyola. Els resultats indiquen que, malgrat el notable esforç per desenvolupar iniciatives intel·ligents, a penes es proposen solucions de sostenibilitat basades en l’ús de la tecnologia, la qual cosa suggereix que existeixen barreres culturals, de gestió i tecnològiques. En general, els plans de turisme intel·ligent es conceben principalment com a instruments dissenyats per a crear nous productes turístics en un enfocament impulsat pel turisme. Malgrat la narrativa institucional que promou les destinacions turístiques intel·ligents com a garantia per a transformar els destins responent a les necessitats dels residents i millorar la sostenibilitat, els projectes pilot mostren poc interès per les iniciatives sostenibles holístiques, la qual cosa suggereix que la gestió dels destins se centra en un enfocament retòric de la sostenibilitat.

Paraules clau: sostenibilitat urbana; destí intel·ligent; plans turístics intel·ligents; tecnologia; Espanya.

 

Garay, Lluís; Morales, Soledad. 2019. Decomposing and relating user engagement in festivals’ virtual brand communities: An analysis of Sónar’s Twitter and Facebook. Tourist Studies. https://doi.org/10.1177/1468797619873109

Resum: El branding dels festivals està experimentant una revolució basada en la consolidació de nous comportaments comunicatius en les comunitats virtuals de marca (CVM), sobretot, canalitzats a través de les plataformes dels mitjans socials. Encara que la literatura sobre festivals ha analitzat l’involucrament en les CVMs, aquest estudi proporciona una observació en profunditat dels perfils dels usuaris de les CVMs dels festivals, com modulen els atributs i comportaments d’involucrament i com aquests es relacionen amb el seu enfocament d’involucrament, destacant el branding dels festivals al mateix temps que es consideren altres enfocaments principals (és a dir, la creació de capital social i la creació de llocs). Així, aquest article pretén caracteritzar aquests elements en les CVMs dels festivals a través d’una anàlisi multidimensional de gairebé 2150 entrades en les CVM de Twitter i Facebook d’un dels festivals de música més destacats d’Europa, el Sónar (Barcelona). A més, ho fa a través d’una observació longitudinal que abasta tot un any, mostrant la rellevància de la comunicació contínua per a l’èxit del festival. Els resultats mostren els beneficis (tant per als organitzadors com per a altres usuaris) de comprendre aquests elements i les seves relacions mútues.

Paraules clau: compromís, marca del festival, creació de llocs, capital social, comunitats virtuals de marca.

 

Mercade, Pere; Molina, Jesús; Garay, Lluís. 2019. To Green or Not to Green: The Influence of Green Marketing on Consumer Behaviour in the Hotel Industry. Sustainability, 11(17), 4623. https://doi.org/10.3390/su11174623 

Resum: Diferents estudis han analitzat com el màrqueting verd influeix en la imatge sostenible de les empreses turístiques o s’han centrat en la identificació i el compromís entre aquestes empreses i els seus consumidors. En qualsevol cas, la qüestió de com influeix aquest procés en el comportament dels consumidors en la indústria hotelera requereix un estudi més profund, amb la intenció d’explicar els canvis que es produeixen en el consumidor actual i com afecta això a la indústria hotelera. Aquest estudi serveix per a demostrar que més enllà de la influència directa del màrqueting verd sobre els indicadors del boca a boca verda, existeixen altres influències indirectes que estan representades per altres variables mediadores: la lleialtat actitudinal verd i la confiança verda. A partir de la literatura sobre el màrqueting verd i dels plantejaments conceptuals oferts pel Model de Jerarquia d’Efectes i els Principis d’Aprenentatge Associat, en aquest estudi es realitza una aproximació empírica mitjançant un qüestionari estructurat. Les respostes al qüestionari, obtingudes d’una mostra de 238 usuaris d’hotels, es van analitzar mitjançant un Model d’Equacions Estructurals (SEM) per a comprovar la hipòtesi de la recerca relacionada amb la influència positiva del màrqueting verd en la confiança verda, la lleialtat actitudinal verd i el boca a boca verda. Aquesta recerca proporciona implicacions teòriques i de gestió per a ajudar els executius a adoptar estratègies de màrqueting verd, gràcies als seus efectes positius en les recomanacions dels consumidors, tant directes com indirectes, a través de la lleialtat i la confiança. Es conclou que les accions de màrqueting verd tenen un major efecte en la seva relació indirecta amb el boca a boca que en la seva relació directa i que la lleialtat és l’aspecte amb major influència respecte a la confiança.

Paraules clau: sostenibilitat; màrqueting verd; confiança verda; lleialtat actitudinal verd; boca a boca verda; hospitalitat; jerarquia d’efectes; principis d’aprenentatge associatiu.

 

Garay, Lluís. 2019. #Visitspain. Breaking down affective and cognitive attributes in the social media construction of the tourist destination image. Tourism Management Perspectives, 32, en premsa. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100560 

Resum: La consolidació dels mitjans socials com a principal àmbit de formació de la imatge de les destinacions turístiques exigeix una reinterpretació de com i qui lidera el procés de formació de la imatge. Encara existeixen algunes manques en la literatura sobre l’estructura de les comunitats virtuals de marca (de destí) i la naturalesa i composició del contingut generat pels usuaris. La realització d’una anàlisi de contingut quantitatiu d’una mostra d’uns 1.500 tuits de la comunitat de la marca Espanya en Twitter (#visitspain) ha permès a l’autor (1) identificar als grups d’interès, (2) explorar la naturalesa i distribució dels atributs afectius i cognitius, (3) analitzar les relacions entre aquests atributs i amb els productes turístics i les marques de lloc, i (4) observar les possibles variacions estacionals al llarg de l’any. Els resultats indiquen la necessitat de considerar aquests elements com a recomanacions pertinents per als professionals.

Paraules clau: Imatge de destí; Mitjans de comunicació social; Comunitat de marca virtual; Atributs afectius; Atributs cognitius; Productes turístics; Marca de lloc.

 

Corrons, August. 2019. ¿Es la tecnología blockchain compatible con la Economía Social y Solidaria? Hacia un nuevo paradigma. CIRIEC – Revista de economía pública, social y cooperativa, Nº 95/2019, pp. 191-215. https://doi.org/10.7203/CIRIEC-E.95.12984 

Resum: La significativa evolució que les tecnologies de la informació han experimentat en els últims anys ha afectat a tots els sectors, inclòs el de l’Economia Social i Solidària. El desenvolupament emergent de la tecnologia blockchain i les seves possibilitats per a modificar les formes de col·laboració solidària de la ciutadania, presenten un repte actual i un canvi de paradigma per al Tercer Sector. L’objecte del present article és analitzar les possibilitats existents que tots dos àmbits comparteixin valors, principis i objectius. Per a això, en primer lloc i com a punt de referència, es presenten els conceptes d’Economia Social i Solidària i de blockchain. A continuació, es presenten les compatibilitats de tots dos àmbits i es relacionen els seus components. Finalment, l’article finalitza amb un apartat de conclusions i futures línies de recerca.

Paraules clau: Economia social i solidària; blockchain; tecnologia; governança; valors.

 

Corrons, August; Garay, Lluís. 2019. Analysis of the third-order structuring of Shalom Schwartz’s theory of Basic Human Values. Heliyon, 5(6), e01797. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01797 

Resum: La Teoria dels Valors Humans Bàsics de Shalom Schwartz és una de les teories transculturals més utilitzades i provades en el camp de la recerca del comportament. Aquesta teoria s’ha anat perfeccionant des de la dècada de 1980 fins a arribar a la seva versió més recent, de 2012. La raó subjacent a la contínua evolució d’aquesta teoria és que assumeix que els valors formen un continu motivacional circular, cosa que significa que els ítems no tenen límits exactes entre els valors i per tant tenen una càrrega compartida en més d’un, donant lloc a la multicolinealitat. A més, en mesurar diferents aspectes, cada valor és multidimensional, la qual cosa redueix els coeficients de consistència interna. La versió refinada representa un intent de reduir o fins i tot eliminar aquests problemes.

No obstant això, fins avui, només s’ha realitzat una anàlisi factorial confirmatòria que permeti validar l’estructuració de tercer ordre d’aquesta versió refinada. L’objectiu d’aquest estudi és, doncs, realitzar una anàlisi de validació d’aquesta estructuració, encara que en un context social diferent i per a un altre àmbit geogràfic d’actuació.

Paraules clau: Psicologia; Sociologia; Valors humans; Shalom Schwartz; Teoria refinada; Estructuració de tercer ordre; Anàlisi factorial confirmatòria.

 

Corrons, August; Garay, Lluís. 2019. An Analysis of the Process of Adopting Local Digital Currencies in Support of Sustainable Development. Sustainability, 11(3), 849. https://doi.org/10.3390/su11030849 

Resum: Les monedes digitals locals (MDL) poden definir-se com a plataformes tecnològiques en les quals les transaccions es produeixen entre usuaris sense l’ús de cap manera de moneda oficial. Encara que existeixen evidències empíriques respecte als beneficis relacionats amb el desenvolupament sostenible d’aquesta mena de monedes, el seu ús és encara molt marginal i incipient, amb cicles de vida relativament curts. Per a entendre per què les MDL no han aconseguit un major arrelament o implantació en la societat i, posteriorment, poder definir una sèrie d’accions que ho facin possible, s’ha desenvolupat un model integrat. Basat en una revisió de la literatura disponible, aquest model permet analitzar les percepcions, creences i factors actitudinals que incideixen en el procés d’adopció d’aquesta mena de moneda. A partir d’una mostra de 1559 subjectes, els resultats obtinguts de la modelització d’equacions estructurals realitzada aporten importants conclusions tant per a la teoria com per a la gestió de les comunitats basades en MDL, ja sigui per a la creació de noves comunitats o la captació de nous usuaris, o per a la consolidació de les ja existents o la participació dels usuaris una vegada registrats en elles. Les percepcions (actitud, regulació subjectiva i control percebut), les creences (compatibilitat, utilitat percebuda, influències interpersonals, autoeficàcia i condicions favorables) i l’experiència prèvia influeixen significativament en la intenció de formar part d’una comunitat basada en una moneda digital local, amb tot el que això implica per a la definició d’estratègies de promoció de l’ús de les MDL.

Paraules clau: monedes complementàries; sostenibilitat; desenvolupament sostenible; actituds; creences.

 

Garay, Lluís; Corrons, August. 2019. Sustainability-oriented innovation in tourism: an analysis based on the decomposed theory of planned behavior. Journal of Travel Research. En premsa. https://doi.org/10.1177/0047287518771215

Resum: Basant-se en la “teoria descomposta del comportament planificat” de Taylor i Todd, aquest estudi explora les creences sobre la sostenibilitat, les actituds, les normes socials, els controls de comportament percebuts i les intencions de comportament dels administradors d’allotjaments i considera com es relacionen amb l’adopció d’innovacions relacionades amb l’aigua. S’utilitza una enquesta en línia per a captar dades de més de 300 establiments d’allotjament situats a Catalunya (Espanya). Utilitzant un model d’equacions estructurals per a interpretar les dades, s’estableixen 17 hipòtesi, de les quals 15 van resultar significatives. Els resultats mostren com els constructes de segon ordre informats per la literatura d’innovació organitzativa expliquen les actituds, les normes socials i els controls conductuals percebuts dels gestors; aquests factors informen el 56% de les intencions conductuals de sostenibilitat. Explorem els mecanismes cognitius que motiven als directius a introduir pràctiques de sostenibilitat en les seves empreses. Contribuïm a la teoria demostrant els beneficis d’estudiar les estructures de creences que informen l’adopció d’accions de sostenibilitat des de la perspectiva de la innovació.

Paraules clau: sostenibilitat, innovació, creences, intenció de comportament, petita i mitjana empresa turística.

 

González-Reverte, Francesc; Díaz-Luque, Pablo; Gomis-López, Joan Miquel; Morales-Pérez, Soledad. Tourists’ Risk Perception and the Use of Mobile Devices in Beach Tourism Destinations. Sustainablity, 10(2), 413. https://doi.org/10.3390/su10020413

Resum: El risc percebut pels turistes en l’ús dels telèfons intel·ligents és una qüestió clau per a configurar l’experiència turística en termes de sostenibilitat, ja que pot afectar el comportament dels turistes i influir en la seva satisfacció amb aquesta experiència. No obstant això, existeixen poques recerques empíriques sobre la relació entre la percepció de risc dels turistes i el valor percebut de l’ús dels dispositius mòbils. Aquest treball mesura l’associació entre el risc percebut pels turistes en l’ús de dispositius mòbils i diverses variables que demostren la utilitat percebuda dels dispositius mòbils: la utilitat, el valor hedonic i la intenció futura d’ús. Es va realitzar una enquesta sobre l’ús dels telèfons intel·ligents per part dels turistes en 2016 i, mitjançant una anàlisi de conglomerats, es van identificar quatre grups de turistes amb diferències significatives en la seva percepció del risc i el valor d’ús dels telèfons intel·ligents.

Les diferències entre els turistes suggereixen que no existeix un únic perfil de turista digital i que les destinacions turístiques i les OMD (organitzacions de màrqueting de destins) de turisme intel·ligent haurien d’incloure la percepció del risc en la seva agenda de gestió. Això els permetrà aconseguir una millor comprensió del comportament dels turistes i adaptar la comercialització de productes i serveis turístics a una àmplia gamma de necessitats turístiques. A més, es van aplicar quatre models de regressió per a mesurar l’associació entre el risc i la utilitat percebuda dels dispositius mòbils. D’una banda, la dependència dels dispositius mòbils es va associar positivament amb la utilitat percebuda dels dispositius mòbils. D’altra banda, els turistes enquestats van considerar que el risc per a la privacitat tenia un gran impacte negatiu en l’experiència turística, encara que no va afectar el seu valor d’utilitat percebut ni a l’ús futur dels dispositius mòbils.

Els gestors de destinacions turístiques intel·ligents han de tenir en compte que les qüestions de risc per a la privacitat relacionades amb l’ús de dispositius mòbils han d’integrar-se en una perspectiva ètica a l’hora de comercialitzar un destí.

Paraules clau: risc percebut; telèfon intel·ligent; valor utilitari; valor hedonic; ús futur.

 

Garay, Lluís; Gomis, Joan Miquel; González, Francesc. 2018. El valor de la sostenibilidad como factor de diferenciación en los procesos de intermediación turística: un análisis para el caso de las pymes catalanes. Cuadernos de Turismo, Número 41, 2018 (article acceptat, en premsa). ISSN: 1139-7861. https://doi.org/10.6018/turismo.41.327011 

Resum: La recerca sobre la sostenibilitat en el sector turístic s’ha centrat en els últims anys en les grans empreses d’allotjament. Encara que existeixen treballs que analitzen l’impacte de la implementació de la sostenibilitat en els turoperadors, no s’ha analitzat prou a les petites i mitjanes agències de viatge, que constitueixen una part important de l’estructura del sector. A través d’una mostra pròxima a les 120 empreses, l’estudi demostra la importància de les motivacions econòmiques però també dels factors personals i la legitimización com a motius per a configurar diferents perfils d’agències el comportament sostenible de les quals difereix.

 

Morales, Soledad; Pacheco, Carmen. 2018. Cuando la música cesa. El papel de los festivales culturales públicos en la creación de espacio urbano. Documents d’Anàlisi Geográfica, 2018. Publicat en premsa. ISSN: 0212-1573.

Resum: Aquest treball analitza com els festivals culturals contribueixen a la creació de l’espai urbà a través de l’estudi de les percepcions dels residents sobre els impactes en la vida quotidiana d’un festival públic de música organitzat anualment des de fa més de 28 anys, el Mercat de Música Viva de Vic a Espanya. Els resultats d’una anàlisi factorial exploratòria a partir de les dades obtingudes d’una enquesta realitzada als residents mostren que el festival crea múltiples espais que influeixen tant en la dimensió física com en la percebuda de la ciutat, al mateix temps que afavoreix la redefinició, l’expansió i el redescobriment de la vida social i l’espai físic de la ciutat. A més, com a portador de nous significats, el festival construeix noves narratives de la ciutat i crea nous vincles entre la ciutat i els seus ciutadans.

Paraules clau: espai urbà; festivals culturals; percepció dels residents; Mercat de Música Viva de Vic.

 

 

 

 

(Visited 6 times, 1 visits today)