L’experiència i comportament dels usuaris WeChat

17/02/2021
fu-qian_cat we chat

[English version below]

El 7th International Workshop on the Sharing Economy tindrà lloc del 24 al 26 de febrer de 2021, organitzat pels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC.

Donat l’enorme impacte que la pandèmia de la COVID-19 està tenint en l’economia col·laborativa/de plataformes arreu del món, diversos participants del workshop van ser convidats a participar en una sèrie de vídeos titulada Economia col·laborativa de la UOC: perspectives post-COVID -19.

Aquesta sèrie de vídeos presenta a vuit ponents del 7th IWSE, compartint les seves pròpies perspectives i projeccions sobre com la pandèmia de la COVID-19 pot afectar les diferents dimensions de l’economia col·laborativa a curt, mitjà i llarg termini, en el context específic de la seva pròpia investigació particular sobre l’economia col·laborativa/de plataformes.

En aquest capítol de la sèrie audiovisual «Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives», la investigadora de la Nanjing Universitat de Ciència i Tecnologia Nanjing, Fu Qian, analitza l’experiència i comportament dels usuaris de la xarxa social WeChat durant la pandèmia de la COVID-19.

Com explica Fu Qian, “la comunitat digital ha tingut un paper important en la lluita contra el coronavirus. No obstant això, alguns experts han suggerit que les eines digitals són armes de doble tall”. D’una banda, la comunitat digital afavoreix la recopilació d’informació fiable, coherent i de durada limitada, però d’altra banda, l’abús d’eines digitals pot tenir un efecte negatiu.

L’estudi que porta a terme Qian investiga com es pot desenvolupar una comunitat digital més cooperativa i amb menys impacte negatiu a partir de dos factors: “el compromís i l’autodivulgación es consideren índexs importants de l’intercanvi voluntari entre els usuaris de WeChat”. Per Qian, les perspectives temporals dels usuaris de WeChat i els seus trets de personalitat poden influir en aquests factors.

Veure el vídeo complet d‘Estudi sobre la tendència a compartir dels usuaris de WeChat afectats per l’emergència de la COVID-19 a partir d’una perspectiva temporal amb investigadora Fu Qian

Pots seguir la conversa sobre l’impacte de la COVID-19 a la Sharing Economy, així com les últimes notícies sobre el workshop a les nostres xarxes socials a través del hashtag #SharingEconomyUOC i #IWSEbarcelona


The 7th International Workshop on the Sharing Economy will take place on 24th-26th February 2021, hosted by the Faculty of Economics and Business of the Open University of Catalonia UOC

Given the enormous impact that the COVID-19 pandemic is having on the sharing/platform economy worldwide, several participants of the workshop were invited to take part in a video series entitled ‘UOC Sharing Economy – post-Covid19 perspectives’. 

This specially-commissioned video series features eight presenters from the 7th IWSE programme, each sharing their own perspectives and projections on how the COVID-19 pandemic is likely to affect different dimensions of the sharing economy in the short, medium and long term, in the specific context of their own particular research on the sharing /platform economy.

In this chapter of the audiovisual series “Sharing Economy UOC, Post-COVID19 Perspectives”, Nanjing University of Science and Technology researcher Fu Qian analyses the experience and behaviour of WeChat users during the COVID-19 pandemic.

As Fu Qian explained, “In the fight against coronavirus, the digital community plays an important role. However, some scholars suggest that digital tools are double-edged swords”. On one hand, the digital community is conducive to collecting reliable, consistent and time-bound information. However, on the other hand, the abuse of digital tools may have a negative effect.

The study performed by Qian explores how a more cooperative digital community with less negative impact can be developed by focusing on two factors: “engagement and self-disclosure, which are considered important indexes of voluntary sharing among WeChat users”. In Qian’s opinion, WeChat users’ time perspectives and personality traits may influence these factors.

See the full video of A survey on the sharing tendencies of WeChat users suffering from the COVID-19 emergency through the lens of time perspective with researcher Fu Qian.

You can follow the conversation about the impact of COVID-19 on the Sharing Economy, as well as the latest news about the workshop on our social networks through the hashtag #SharingEconomyUOC and #IWSEbarcelona

(Visited 56 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari