i2TIC
Grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC

Sobre Nosaltres

El grup d’investigació interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) està format per professors i investigadors de diferents àmbits de coneixement i té com a principal objectiu de recerca l’anàlisi transversal dels determinants i els resultats dels usos de les TIC i dels fluxos d’informació, comunicació i coneixement sobre les persones i les organitzacions.

A partir de l’establiment, ja evidenciat en la literatura, de les TIC com a tecnologies d’utilitat general (general purpose technologies), i de la seva relació simbiòtica amb els fluxos d’informació, comunicació i coneixement, i2TIC té la intenció de desenvolupar una anàlisi transversal (tant des de la perspectiva de l’objecte material com des de la perspectiva de l’objecte formal) d’algunes dimensions, encara poc investigades al nostre entorn immediat, del procés de construcció de l’economia i la societat del coneixement.

Tot i que ja s’acumulen diverses experiències d’investigació que, des de diferents àmbits disciplinaris, han treballat aquest focus d’anàlisi encara hi ha pocs equips d’investigació que abordin l’anàlisi multidisciplinària d’alguns dels conjunts de determinants i de repercussions que la irrupció de les TIC, i dels processos de coinnovació que hi estan vinculats, generen a l’àmbit personal, econòmic, i social.

Ens proposem, doncs, una anàlisi sistèmica, però a l’hora específica, dinàmica i relacional, sobre:

  • les relacions de complementarietat que expliquen els usos de les TIC, i dels fluxos d’informació, comunicació i coneixement, per part de les persones i les
    organitzacions; i
  • el conjunt de determinants (tecnològics i no tecnològics) que expliquen els resultats dels usos personals i organitzatius de les TIC i dels fluxos d’informació, comunicació i coneixement.

Aquesta anàlisi s’artícula a través de diferents projectes d’investigació que poden ser agrupats en cinc grans línies.

Veure presentacions de i2tic.

(Visited 1 times, 1 visits today)