L’aula virtual a secundària. Projectes pioners

3 de desembre de 2012

Una realitat de l’educació secundària actual és la tendència, cada cop més freqüent, a recórrer a plataformes virtuals d’ensenyament-aprenentatge i a portals dinàmics, indispensables per a professors i alumnes. Albert Pérez Monfort, pioner en interfícies telemàtiques i responsable del disseny de la plataforma Àgora, d’ús generalitzat en escoles i instituts catalans, reflexionarà sobre els projectes didàctics existents i la seva capacitat d’adaptació en el Seminari Els Reptes de l’Edició Digital, que tindrà lloc els dies 11 i 12 de desembre de 2012, en el marc del postgrau Llibre i lectura en la societat de la informació UOC – Grup 62 de la UOC.

El Departament d’Ensenyament gestiona les activitats de docència mitjançant la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), creada l’any 1995, per mitjà de la qual s’ofereixen espais web al professorat i als centres docents perquè puguin publicar-hi documents. Sota aquesta premissa es va posar en marxa el servei Àgora, per cobrir la necessitat dels centres de tenir un espai web. La motivació principal del projecte Àgora va ser que els centres docents i el professorat de Catalunya van demostrar, i ho segueixen demostrant encara, un gran interès per l’ús de plataformes virtuals d’ensenyament-aprenentatge i de portals dinàmics. La prova d’això és l’elevat nombre de centres que recorren als serveis facilitat per Àgora; 1.700 centres i entitats relacionades amb el món de la docència els usen amb total autonomia pel que fa a la gestió dels aplicatius que incorpora, sense haver-se de preocupar de qüestions tècniques relacionades amb la instal·lació i el manteniment d’aquests aplicatius, i sense que els suposi cap mena de cost econòmic suplementari.

Albert Pérez Monfort és Enginyer industrial i docent de secundària a l’institut de Matadepera. Ha creat i desenvolupat el projecte Àgora, que allotja plataformes com Moodle i intranet, per a l’XTEC. Com a tècnic docent del Departament d’Ensenyament també ha liderat altres projectes, com ara els blogs de la XTEC i la Prestatgeria digital, que han tingut molt bona acollida i un alt índex d’ús entre els docents i l’alumnat dels centres catalans.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari