Beca d’assessorament lingüístic i serveis editorials

14 de desembre de 2020

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) torna a convocar beques per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els seus àmbits d’actuació. Podeu consultar la informació general en el web de l’EAPC. Aquestes beques de col·laboració tenen com a finalitat l’augment de la formació teoricopràctica i la preparació professional de les persones beneficiàries mitjançant la realització de tasques pròpies de l’EAPC, amb la tutoria de la persona que es designi. La col·laboració consisteix en l’execució de les tasques assignades durant cinc hores diàries, en règim de matí, de dilluns a divendres, entre els mesos d’abril i novembre de 2021 (amb un mes de descans a l’agost). Podrà ser presencial, a les dependències de l’Escola, o en modalitat de teletreball, d’acord amb les mateixes condicions establertes per al personal de l’Escola. Es tracta d’una col·laboració retribuïda amb un import brut de 700 euros mensuals, exceptuant l’agost, que no computa a efectes econòmics. El termini de sol·licituds acaba el proper dia 30 de desembre.

Una d’aquestes beques es destina a assessorament lingüístic i serveis editorials, d’acord amb el pla formatiu següent:

Pla formatiu: beca en assessorament lingüístic i serveis editorials

  1. Motivació i objectiu de l’estada de pràctiques:

Complementar els coneixements teòrics amb pràctiques laborals perquè l’alumnat pugui aplicar els coneixements apresos i adquireixi les habilitats necessàries detallades en les competències.

  1. Tasques i funcions en què es formarà:

-Suport a les tasques d’assessorament lingüístic en català de l’Escola (revisió de textos, atenció de consultes i elaboració de materials).

-Suport a les tasques relacionades amb el procés editorial de les publicacions que gestiona el Servei de Recerca, Documentació i Publicacions, especialment de la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law; la Revista Catalana de Dret Públic, i l’European Public Mosaic (EPuM). Open Journal on Public Service.

  1. Forma prevista de seguiment per part del tutor de l’entitat col·laboradora: avaluació continuada i valoració final.
  2. Competències que ha d’adquirir la persona beneficiària durant l’estada de pràctiques:

Competències bàsiques

-Desenvolupament del pensament i del raonament crític.

-Comunicació efectiva.

-Desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge autònom.

-Respecte per la diversitat i la pluralitat d’idees, de persones i de situacions.

-Iniciativa.

Competències genèriques i/o específiques

-Treball en equip.

-Organització i planificació del treball.

-Buscar, seleccionar i jerarquitzar fonts d’informació diverses.

-Adaptabilitat i flexibilitat.

-Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.

En el cas d’aquesta beca de col·laboració en assessorament lingüístic i serveis editorials, les persones beneficiàries han de ser persones físiques que tinguin el nivell superior de llengua catalana (nivell C2) i que estiguin estudiant o hagin acabat recentment els estudis següents:

Filologia Catalana, Llengua i Literatura Catalanes, o bé Traducció i Interpretació, Lingüística o Llengües Aplicades amb itineraris de llengua catalana, o titulacions similars de grau, postgrau o màster d’interès per a l’organització, com el Màster d’Edició Digital de la UOC.

Concretament, en relació amb els estudis han de complir algun dels requisits següents:

  1. Estar cursant els estudis de grau impartits per les universitats catalanes i haver superat un mínim de 120 crèdits.
  2. Ser graduats o llicenciats i haver obtingut la titulació l’any 2019 o l’any 2020.
  3. Ser estudiants de màsters i postgraus impartits per les universitats catalanes, o bé haver obtingut el títol d’aquests màsters i postgraus l’any 2019 o l’any 2020.
(Visited 13 times, 1 visits today)
Autor / Autora