Obert el formulari per sol·licitar la devolució de l’IRPF 2019-2023 pels pensionistes que van fer aportacions a mutualitats laborals abans del 31 de desembre de 1978

09/04/2024
pensiones-irpf

A conseqüència de recents sentències del Tribunal Suprem (com la STS 255/2023, de 28 de febrer de 2023; la STS 47/2024, de 10 de gener de 2024; o la STS 50/2024, de 8 de gener de 2024) , els pensionistes que van fer aportacions a mutualitats laborals abans del 31 de desembre de 1978 poden tenir dret a sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts per les declaracions de l’IRPF dels anys 2019 a 2023 (que són els períodes impositius actualment no prescrits).

Això és a conseqüència de la interpretació actual que, segons el Tribunal Suprem, s’ha de donar a la disposició transitòria segona de la Llei de l’IRPF, la qual ofereix la possibilitat de reduir la quantitat a declarar com a rendiment del treball quan es percebin pensions de jubilació o invalidesa per aquells mutualistes les aportacions dels quals no van poder ser en el seu moment objecte de reducció o minoració a la base imposable (evitant, així, una doble tributació per aquestes aportacions).

Per tal de generar els menors inconvenients per als contribuents, l’Administració tributària ha creat un senzill formulari amb què es pot sol·licitar la devolució que pugui correspondre relativa a l’IRPF dels anys 2019 a 2022, en el qual, sense haver d’aportar-ne cap tipus de documentació, simplement cal indicar un número de telèfon de contacte i el número de compte al qual es vol rebre la devolució en cas de procedir (sense perjudici que, si calgués, l’Administració pugui requerir posteriorment algun tipus d’informació).

Aquest formulari es pot presentar mitjançant la identificació amb Cl@ve Mòbil (que inclou Cl@ve PIN), un certificat o DNI electrònic o mitjançant el número de referència de la declaració de l’IRPF.

En relació amb la declaració de l’IRPF de 2023, que s’haurà de presentar a l’actual Campanya de Renda (és a dir, abans del dia 1 de juliol de 2024), el càlcul correcte ja apareixerà, en principi, al programa Renda Web (que és el servei d’assistència de l’Administració que permet la confirmació de l’esborrany), cosa que es podrà comprovar perquè, a l’apartat de dades fiscals, apareixerà un “ajust per mutualitats”.

Per a aquells casos en què l’AEAT no tingui informació suficient i s’hi tingui dret, es podrà confirmar i presentar l’autoliquidació en termini i n’hi haurà prou amb presentar el mateix formulari utilitzat per als anys anteriors indicant el període impositiu 2023.

Per a més informació, podeu consultar l’apartat de Preguntes freqüents expressament habilitat per l’Administració tributària a aquest efecte.

(Visited 178 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari