Una Comunitat de Turisme Sostenible al Mediterrani

9 desembre, 2019
mar mediterrani

La Unió Europea aporta, a través del programa Interreg MED, 50 milions d’euros a projectes de cooperació territorial entre actors de la ribera nord del Mediterrani per al desenvolupament del turisme sostenible. El que es busca a través d’aquests programes és donar respostes col·lectives a reptes comuns i, per fer-ho, una de les premisses és que els projectes que hi treballin no ho facin sols. Inspirats en la filosofia dels “clústers”, el programa Interreg MED ha generat l’instrument de les Comunitats temàtiques perquè els projectes puguin cercar sinèrgies amb d’altres similars, millorar els seus resultats i potenciar la seva sostenibilitat.

Una de les Comunitats és la Comunitat de Turisme Sostenible que té com a finalitat potenciar el desenvolupament del turisme costaner i marítim sostenible i responsable. Aplega 17 projectes que impliquen un total de 200 entitats del Mediterrani majoritàriament governs estatals, regionals i locals; universitats i altres actors del sector turístic.

Cada Comunitat està formada per dos tipus de projectes: els projectes modulars que són projectes transnacionals que implementen activitats d’estudi, projectes pilot o capitalització al voltant d’una temàtica o sector determinat, i els projectes horitzontals que tenen com a objectiu desenvolupar activitats de comunicació, generació de comunitat i capitalització de tots els projectes modulars.

La continuïtat del projecte BleuTourMed

La Comunitat de Turisme Sostenible ha estat gestionada durant el període 2016 – 2019 pel projecte horitzontal BleuTourMED que precisament té com a objectiu la generació d’espais d’intercanvi entre els 17 projectes modulars, el desenvolupament d’accions de comunicació conjuntes i la capitalització dels resultats. La Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona participa com a entitat sòcia en el projecte horitzontal conjuntament amb la xarxa Arc Llatí (líder del projecte), Plan Bleu (França), la xarxa d’universitats del mediterrani UNIMED (Itàlia), l’Euroregió Adriàtic-Iònic (Itàlia) i la Universitat de Panteion (Grècia).

Els projectes modulars i les temàtiques de la Comunitat són diversos però, en línies generals, es poden distingir tres grups de projectes segons dirigeixen el seu focus en: a) Desenvolupament de recursos i productes turístics, b) Impactes del turisme i c) Planificació i governança.  Els projectes són ALTER ECO (Estratègies turístiques alternatives per al desenvolupament turístic sostenible i la promoció de la identitat mediterrània), BLUEISLANDS (Variacions estacionals de la generació de residus pels efecte del turisme), BLUEMED (Patrimoni subaquàtic i desenvolupament del turisme sostenible i responsable a les zones costaneres), CASTWATER (Gestió hídrica sostenible a les zones turístiques de la costa), CO-EVOLVE (Desenvolupament del turisme costaner i marítim sostenible), CONSUME-LESS (Reducció del consum a les comunitats turístiques del Mediterrani), DestiMED (Desenvolupament de l’ecoturisme en zones protegides), EMbleMatiC (Muntanyes emblemàtiques del Mediterrani com a destinacions d’excel·lència), MEDCYCLETOUR (Ruta ciclista del Mediterrani per a un turisme sostenible), MEDFEST (Patrimoni culinari mediterrani i destinacions sostenibles) MITOMED+ (Models de turisme integrat al Mediterrani), ShapeTourism (Noves formes per a la planificació i sostenibilitat turística), SIROCCO (Turisme sostenible de creuers), TOURISMED (Pesca turisme per a un desenvolupament sostenible a la regió mediterrània), HERIT-DATA (Utilització de Big Data per la gestió del patrimoni), COASTING (Governança multinivell en zones costaneres) i INHERIT (Estratègies sostenibles per a la gestió del patrimoni natural).

Entre els socis d’aquests disset projectes modulars es troben diversos socis catalans com són la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, l’Escola de Turisme i Hoteleria CETT, la Universitat de Barcelona, la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona, la Comissió Intermediterrània de la xarxa CRPM (amb seu a Barcelona) o la Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism (presidida per Catalunya). També hi participen com a socis col·laboradors la Fundació Alícia i el Consorci de Vies Verdes de Girona.

Què s’ha fet fins ara?

La Comunitat de Turisme Sostenible ha generat fins ara tota una sèrie d’instruments. D’una banda, els orientats a generar coneixement i sistematitzar els resultats dels projectes com els Documents temàtics sobre la pròpia Comunitat (Identifying challenges and gaps towards sustainable tourism in the Mediterranean, Measuring tourism sustainability in the MED area, Reducing tourism pressures in the MED area, Increasing tourism benefits in the MED area, Improving tourism governance in the MED area), el Catàleg de productes i resultats dels projectes (publicació en breu) i la Base de dades Search the MED d’articles acadèmics i resultats de projectes europeus sobre turisme sostenible al Mediterrani. De l’altra, els dirigits a la incidència a les polítiques de turisme sostenible: la Declaració política d’Atenes, les Policy factsheets, que es basen en els resultats i experiències dels projectes en quatre temes clau de la sostenibilitat del turisme (Ensuring an effective monitoring of Tourism Sustainability, Promoting alternative tourism models to reduce pressures in the Mediterranean Region, Tourism as a strategic driver for the inclusive, responsible and sustainable growth, Governance as a tool for sustainable and responsible tourism), i les Recomanacions polítiques.

Per últim, la Comunitat va celebrar un gran esdeveniment de cloenda de la seva primera etapa, la MED Sustainable Tourism Convention que va tenir lloc a Barcelona el passat mes de juny. Aquesta pàgina recopila els resultats de la trobada. 

A partir del 2020 i per un període de 3 anys, la Comunitat MED de Turisme Sostenible seguirà la seva singladura, aquest cop amb un projecte liderat per la Diputació de Barcelona i amb la incorporació de nous projectes modulars. El focus en aquesta nova etapa serà la capitalització. Es tracta d’aconseguir que els resultats dels projectes europeus no restin només en l’àmbit dels seus promotors sinó que puguin transferir-se cap a altres destinacions i incorporar-se a les polítiques públiques ja sigui a nivell estatal, regional o local.

Es pot seguir l’evolució de la Comunitat a través de la pàgina web, el butlletí i les xarxes socials.


AUTORS: Xavier FONT URGELL, Anna MARTÍNEZ CODINA, Josep RODRÍGUEZ | Oficina Tècnica de Turisme, Gerència de Serveis de Turisme, Diputació de Barcelona

(Visited 40 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Cap de l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona. Professor de Planificació del Turisme a la Universitat de Barcelona. Doctor per la UB.
Enginyer Tècnic i Llicenciat en Humanitats. Treballa a l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona. Va cursar el Postgrau en Planificació i Gestió de Destinacions Turístiques UOC-OMT on va realitzar el TFP sobre la planificació del cicloturisme a les Vies Blaves de Barcelona. Enginyer Tècnic i Llicenciat en Humanitats. Va cursar el Postgrau en Planificació i Gestió de Destinacions Turístiques UOC-OMT. Treballa a l’Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona com a Responsable de Relacions Internacionals i és el Coordinador de la Comunitat MED de Turisme Sostenible
Comentaris
Deixa un comentari