Informe del Comerç Interior del Llibre a Espanya 2017

1 de novembre de 2018

per Xantal Aubareda

Com cada any, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) ha fet públic l’informe Comercio Interior del Libro en España corresponent a l’exercici de l’any anterior. A primer cop d’ull n’extraiem que el 2017 el mercat va créixer només un 0,1% respecte a l’any anterior, però amb una anàlisi més atenta veiem que aquest ínfim augment (molt inferior al 2,7% del 2016) és degut a la caiguda del 3,2% del llibre de text (que representa el 35% del mercat d’Espanya), un descens condicionat per la intervenció en el mercat de l’Administració Pública i dels períodes de renovació dels continguts educatius. Deixant de banda el llibre de text, els altres subsectors van mantenir un creixement al voltant del 2%. Tot i així, veiem que les xifres encara estan molt allunyades de les que es mostraven deu anys enrere.

En termes generals, i malgrat l’alentiment, les dades obtingudes el 2017 confirmen la tendència, tot i moderada, a l’alça que s’observa des del 2014. L’informe mostra que la facturació global del sector va ser de 2.319,36 milions d’euros (en relació als 2.317,20 milions del 2016). Es van editar 87.262 títols (incloses les reimpressions), amb un tiratge mitjà de 2.753 exemplars per títol, se’n van comercialitzar 656.080, i es van vendre 158,250 milions d’exemplars, un 0,6% més que el 2016. El percentatge d’exemplars venuts sobre els exemplars produïts, però, va disminuir del 70,1% del 2016 al 65,9% del 2017, i el preu mig per exemplar es va reduir a 14,66 euros (dels 14,74 del 2016).

La matèria que més va facturar va ser el Text no universitari que, tot i disminuir pel que fa a l’exercici anterior, va seguir creixent com en els darrers 5 anys. La matèria que ocupa el segon lloc és la Literatura, tot i que ha disminuït la facturació en els últims 5 anys. Les segueixen Literatura Infantil i Juvenil i Ciències socials i Humanitats, que segueixen creixent respecte al 2016 i confirmen la tendència a l’alça dels darrers 5 anys.

L’informe també assenyala que la facturació es va concentrar a Catalunya, amb el 50,8% de la facturació global, seguida de Madrid, amb el 42,3%. Entre les dues sumen el 93,1% de la quota de mercat. L’edició en castellà va suposar el 75,6% de la producció editorial a Espanya, amb un augment del 7,3% pel que fa a l’any passat, mentre que la producció en eusquera va incrementar un 9,4%, el català ho va fer un 7,6% i el gallec, un 1,5% en relació al 2016.

A propòsit de l’edició en formats diferents al paper (com ho són el format digital, els CD-Rom, els DVD, els audiollibres o els fascicles i publicacions monogràfiques, entre d’altres), les dades de l’informe confirmen la tendència a l’alça del nombre d’editorials que editen en aquests formats, que ja arriba al 50,2% de les editorials. Tot i així, la facturació va ser lleugerament inferior al 2016, va baixar del 9,7% al 9,4%.

Segons l’informe, l’edició en format digital va créixer respecte a l’any anterior. Es van facturar més de 119 milions d’euros, el que suposa el 5,1% de la facturació total del sector, un 1,6% més que el 2016. Les dades segueixen mostrant un augment en les xifres: es van editar 47.001 títols (un 2,9% més pel que fa a l’any anterior), se’n van comercialitzar 178.154 (un 2,2% més que el 2016) i es van vendre 12,8 milions d’exemplars (un increment del 4,0% pel que fa a l’any anterior); però s’observa una davallada del preu mig del llibre, que va passar dels 9,5 als 9,3 euros, el que suposa una reducció del 2,3% en relació al 2016.

Continuant amb l’edició digital, els dos formats en què se segueix editant més són l’EPUB i el PDF: el 52,8% dels continguts digitals es va editar en EPUB i el 38,6% es va fer en PDF; l’edició en format EPUB va veure un increment respecte a l’any anterior, mentre que el format PDF va disminuir. Els altres formats, com el MobiPocket genèric, el MobiPocket Kindle, l’iBook o l’HTML/HTML5 mostren uns valors molt inferiors. Cal assenyalar que el 87,8% dels títols editats en format digital es va publicar també en paper, i el 12,2% restant es va editar només en format digital; i dels títols editats en ambdós suports, el 21,5% tenia continguts addicionals (comentaris, enllaços, vídeos, il·lustracions, etc.) en la versió digital que la versió en paper no tenia, mentre que l’any anterior aquesta xifra era del 17,3%.

En la facturació per matèries de llibres en format digital, el Text no universitari (la matèria que més va facturar en format en paper), se situa en segona posició, per darrere de Ciències socials i humanes, que ocupa la primera posició. Les segueixen la Literatura i la Literatura infantil i juvenil.

Pel que fa a les llengües, el 92,2% de la facturació de llibres digitals correspon a llibres en castellà, mentre que el català representa el 7,7%, l’eusquera l’1,1% i el gallec el 0,6%.

Cal recordar que aquest estudi només representa les dades d’edició i facturació de les editorials privades i agremiades d’Espanya que han volgut compartir les seves dades amb la federació. És important tenir en compte que hi ha una quantitat considerable d’autors que s’autopubliquen o d’entitats que comercialitzen llibres, i especialment continguts digitals (llibres electrònics, audiollibres o aplicacions), que no estan agremiats i les seves dades queden, per tant, fora de l’estudi.

(Visited 3 times, 1 visits today)