Protecció integral de la infància: Un repte comú, un repte pendent

04/03/2024
proteccio-infancia-2

Segons l’Organització Mundial de la Salut, un de cada dos nens i nenes entre 2 i 17 anys pateix algun tipus de violència cada any (OMS, 2020). Al llarg de la seva vida, un 23% dels menors han estat agredits físicament, un 8% dels nens i un 18% de les nenes han patit abusos sexuals, un 16% ha experimentat negligència i un 36% abusos psicològics. La protecció dels infants i adolescents contra la violència constitueix un dels objectius de l’Agenda 2030 (ODS 16.2) i a Espanya es van fer els deures, almenys teòricament, el 2021. La Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència, coneguda com a LOPIVI, introdueix una sèrie de novetats per tal d’afermar la protecció integral dels infants davant qualsevol forma de violència, destacant el concepte d’entorn protector, l’obligatorietat de realitzar proves preconstituïdes als menors de 14 anys per reduir la victimització secundària, el reforçament del deure d’efectuar comunicacions sobre les situacions d’abús o violència per als professionals que estan en contacte amb nens, nenes i adolescents, i la formació especialitzada per a tot el personal que treballa als centres educatius. Tot i que les intencions sempre han estat bones, la manca de recursos i de formació especialitzada reglada i basada en l’evidència fa que l’aplicació de les mesures sigui realment difícil.

La gran majoria dels menors d’edat està escolaritzada i passa unes 25 hores setmanals a l’escola (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics-OCDE, 2012) i entre un 62% i un 99% dels nens, nenes i adolescents a fer alguna activitat extraescolar, principalment esportives i cada cop més fora del centre escolar (Franco et al., 2022). Així doncs, entre els innombrables deures i desafiaments als quals l’escola i els espais esportius i de lleure s’enfronten quotidianament, es troba el seu rol fonamental en la protecció de la infància enfront de la violència, que inclou no sols la prevenció, sinó també la detecció i l’actuació.

Amb la finalitat de garantir aquests objectius, la Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny de protecció integral de la infància i l’adolescència enfront de la violència, coneguda com la LOPIVI, va crear la figura del Coordinador de Benestar i Protecció (àmbit educatiu) i/o Delegat de Protecció (àmbit esportiu i del temps lliure), amb caràcter obligatori per a totes les entitats públiques i privades que treballen amb nens, nenes i adolescents, que havia d’estar operativa des del curs 2022-2023. 

Cada comunitat autònoma ha desenvolupat aquesta figura d’una manera diferent i té els seus propis protocols d’actuació enfront de diferents formes de violència contra els nens, nenes i adolescents. A Catalunya, per exemple, s’ha publicat el juliol de 2023 un nou Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència, on es recull aquesta figura sota el títol de “coordinador o coordinadora de coeducació, convivència i benestar” (CoCoBe), que ha de treballar plegat amb un equip de valoració format per personal expert del centre educatiu i altres recursos municipals que també han d’estar formats (Serveis Socials, EAP, etc.). El que es pretén amb la creació d’aquesta figura és que els educadors i les educadores tinguin un paper protagonista en la prevenció de les conductes violentes cap a menors, a la vegada que es generen entorns protectors (tant al món real com al virtual) i promotors del benestar dels infants i adolescents.

Així i tot, l’ONG EDUCO porta molt temps reivindicant que aquesta figura no s’està implementant de forma adequada, gairebé cap comunitat autònoma li destina pressupost, no estan clares les seves funcions concretes, manca formació especialitzada i no està professionalitzada (EDUCO, 2023).

Nou curs online de Protecció de la infància i l’adolescència front a la violència

En aquest context, els Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, hem dissenyat un curs online d’especialització en la Protecció Integral de la infància i l’adolescència front a la Violència, de 4 crèdits, que s’ofereix en català i castellà, basat en les recomanacions d’UNICEF, l’evidència empírica disponible i l’experiència derivada de la recerca prèvia en victimologia infantojuvenil del GReVIA (UB) i el Grup de Recerca en Victimologia Empírica i Aplicada de la UOC (VICRIM).

L’estudi d’aquest curs és fonamental per a aquelles persones que treballen o volen treballar amb infants i adolescents, ja sigui en l’àmbit social, l’esportiu o l’educatiu, especialment si desenvolupen tasques de Coordinador de Benestar o Delegat de Protecció, a Catalunya o a la resta d’Espanya. A través d’aquest programa, l’alumnat adquireix coneixements bàsics de victimologia, eines i recursos per a la planificació, la prevenció, la detecció i l’actuació des de l’àmbit educatiu o esportiu enfront de possibles casos de violència contra els nens, nenes i adolescents, incloent-hi el maltractament per cuidadors, l’abús sexual, el bullying o les ciberviolències. Tot això des d’un enfocament de Drets dels Infants, un sòlid marc teòric que és la Victimologia del Desenvolupament i amb totes les novetats legislatives, com ara la LOPIVI i els diferents protocols d’actuació enfront de la violència que existeixen a cada comunitat autònoma.

Actualment, i d’acord amb la disposició addicional de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, el curs té la consideració de formació permanent adreçada al professorat d’ensenyament no universitari a Catalunya.

El programa acadèmic pretén donar el marc victimològic i normatiu bàsic per comprendre totes les mesures que es poden adoptar des de l’àmbit educatiu, esportiu i de l’oci, així com eines i recursos per aprofundir en cada àmbit de treball. Conté quatre mòduls i una gran quantitat de recursos que inclouen tota la documentació del Sistema de Protecció de la Fundació Futbol Club Barcelona, per ser emprats com a model de referència.

  1. Victimització a la infància i l’adolescència.
  2. Marc normatiu i mesures de protecció de la infància i l’adolescència enfront de la violència.
  3. La protecció de la infància als centres educatius.
  4. La protecció de la infància als centres esportius i de lleure.

Et convidem a conèixer el Curs Online de Protecció de la infància i l’adolescència front a la violència. En aquest curs s’adquiriran coneixements sobre diferents formes de victimització infantil (maltractament, abús sexual, exposició a violència familiar i comunitària, etc.), el sistema de protecció i les novetats legislatives sobre l’actuació en l’àmbit escolar i/o esportiu.


Referències

EDUCO (2023). Coordinador/a de Bienestar y Protección: balance del primer año Propuestas para reforzar una figura clave contra la violencia hacia la infancia. EDUCO. https://educowebmedia.blob.core.windows.net/educowebmedia/educospain/media/docs/publicaciones/2023/informe-coordinador-de-byp-provisional.pdf

Franco Hidalgo-Chacon J. P., Rodríguez-Arteche I. i Martínez-Aznar M. M. (2022). ¿Qué hacen los estudiantes de Educación Primaria españoles fuera del horario académico? Actividades extraescolares. Revista Complutense de Educación33(3), 459-474. https://doi.org/10.5209/rced.74490

Global status report on preventing violence against children 2020: executive summary. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-children-2020

(Visited 565 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Investigadora dels Estudis de Dret i Ciència Política. Els seus interessos inclouen la investigació relacionada amb la infància i l'adolescència, sobretot a nivell de protecció davant de la violència i el desenvolupament i adaptació d'instruments psicomètrics per a aquestes edats.
Comentaris
Deixa un comentari