La digitalització dels Registres com a instrument d’accés obert al ciutadà ja és una realitat

15/05/2024

Durant aquestes setmanes estem presenciant un dels canvis més radicals i de més importància que s’està produint en el sistema registral del nostre país en els darrers anys. El paper és definitivament substituït per la dada i els documents digitals.

La recentment promulgada Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de la Directiva de la Unió Europea 2019/1151 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, en matèria de digitalització d’actuacions notarials i registrals 1 a caminar fa pocs mesos i el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d’Espanya ha tingut encomanada la missió de determinar els camps de la base de dades que es consideren d’emplenament obligatori, d’acord amb un model semàntic comú a tothom els Registres de la Propietat que permet la interoperabilitat –noms, cognoms o denominacions i documents identificatius dels titulars registrals, el caràcter i percentatge de la seva titularitat, així com les responsabilitats per quantitats i terminis de les garanties dineràries.

L’objectiu fonamental perseguit és millorar la publicitat i la interconnexió dels registres per tal d’assegurar que hi hagi un entorn jurídic d’acord amb les necessitats economicosocials en una societat cada vegada més interconnectada i digitalitzada.

D’aquesta manera, es reconeix a totes les persones, entre altres drets, la igualtat en l’accés electrònic als serveis dels Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles i a l’accés universal a la informació i l’estat de tramitació dels procediments registrals en què siguin interessats, excepte algunes restriccions legals.

Així mateix, els ciutadans tenen dret a obtenir certificacions electròniques dels documents que formin part de procediments registrals en què tinguin la condició d’interessat i a sol·licitar informació per mitjans telemàtics de totes les vicissituds que afectin els seus drets inscrits.

En un context com el descrit, resulta imperiós comptar amb experts que coneguin el funcionament i mecànica dels Registres, alhora que manegen amb solvència les representacions gràfiques georeferenciades al Registre de la Propietat, atès que la seva exactitud incideix de forma clara i directa en una de les principals finalitats de la institució registral, la qual és promoure la seguretat jurídica en el trànsit immobiliari, assentada en un dels principis hipotecaris bàsics del sistema registral, el principi d’especialitat, que imposa la perfecta delimitació de la finca sobre la qual recauen els drets reals.

Com ja se sap, una de les principals finalitats perseguides per la Llei 13/2015, de 24 de juny, és aconseguir la coordinació descriptiva i gràfica del Registre de la Propietat amb la realitat física extraregistral. Facilita així mateix contrastar les cartografies oficials existents i la geometria real d’una finca.

La correcta coordinació facilita, així mateix, moltes altres funcionalitats. Només cal pensar, per exemple, en la necessitat de poder localitzar de manera immediata i visualitzada les finques registrals de zones afectades per catàstrofes naturals —activitat sísmica, fenòmens meteorològics…—, o per la pròpia activitat humana. Així, el Portal Registral d’Emergència (PRE) auxilia administracions públiques i usuaris víctimes d’incendis, inundacions i altres calamitats en l’obtenció d’informació necessària per valorar l’impacte individual i global, adoptar mesures urgents i accedir als ajuts que puguin correspondre, si escau. La coordinació electrònica facilita a més a més la petició immediata notes simples informatives al Geoportal.

Professionalització a l’era digital

La formació en aquest sector especialitzat dels Registres obre tot un món de possibilitats als professionals del sector jurídic i tècnic que volen desenvolupar la seva activitat al voltant dels béns arrels.

Els professionals jurídics requereixen nous coneixements que els permeti, d’una banda, familiaritzar-se amb les nocions tècniques necessàries i poder relacionar-se amb els especialistes encarregats de la delimitació del territori; de l’altra, dur a terme les seves comeses d’assessorament tecnicojurídic en l’àmbit de la propietat immobiliària i dels drets reals limitats.

Els professionals tècnics necessiten poder relacionar-se satisfactòriament amb els operadors jurídics –principalment administracions públiques, col·lectiu de l’advocacia, notàries i registres de la propietat. En la planificació i execució de qualsevol projecte relacionat amb la delimitació o alteració geomètrica de la propietat immobiliària, caldrà assegurar-se que els canvis puguin accedir al Registre de la propietat —aconseguint així la coordinació de la descripció de la finca registral amb la realitat física extraregistral— i al Cadastre Immobiliari, sense necessitat de sotmetre els seus clients a un pelegrinatge per les diferents institucions.

La formació en Registres i Propietat per a professionals jurídics i tècnics

Particularment interessant resulta avui la formació en la inscripció de rectificacions descriptives de les finques, objecte de trànsit immobiliari, i les seves representacions gràfiques georeferenciades al Registre de la Propietat, així com els coneixements jurídics i tècnics que capaciten per diagnosticar, interpretar i resoldre els problemes relacionats amb la delimitació de la propietat immobiliària.

Eines com l’IVGA, l’ICUC, el GeoPortal de Registradors, la Seu Electrònica del Cadastre Immobiliari, els procediments previstos a la legislació hipotecària —com els expedients de l’art. 199.1 LH, art. 199.2 LH, procediments d’immatriculació, rectificacions de cabuda, etc., formen part del dia a dia dels operadors jurídics i tècnics competents.

La UOC en conjunció amb el Deganat autonòmic dels Registradors de la propietat, mercantils i béns mobles de Catalunya ofereix diversos programes formatius altament professionalitzadors i en línia en què s’aborden aquestes qüestions i moltes altres des d’una perspectiva eminentment pràctica.

La finalitat d’aquests programes universitaris és formar al llarg de la vida el professional en les matèries jurídiques i tecnològiques molt diverses vinculades amb els Registres.


  1. La Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de directives de la Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius ↩︎
(Visited 17 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari