Els ODS van d’estratègia empresarial

04/05/2018

EMPRESA – Article publicat a 4 de Maig de 2018.


Els ODS (per els qui encara no estan familiaritzats amb les sigles: Objectius de Desenvolupament Sostenible) estableixen un conjunt de prioritats i també aspiracions pel 2030 en relació a com s’hauria de promoure un desenvolupament sostenible a nivell mundial.


Malgrat es qüestioni si el creixement pot ser sostenible a llarg termini  en tant no hi ha creixement sense consum d’energia i no es pot generar energia sense esgotar els recursos naturals no renovables i/o excedint la capacitat de recuperació dels renovables ( fins i tot el Sol té data de caducitat) qualsevol pla que alenteixi el ritme dels processos graduals de degradació és un deute que tenim envers a futures generacions. No sabem quantes.

Però de què estem parlant? Estem parlant que els diferents agents implicats, empreses també, posin el seu potencial innovador i transformador al servei de la societat, posant en el focus de l’actuació a un extens conjunt de qüestions directament vinculades amb un desenvolupament global de la societat equilibrat i sostenible: la pobresa, la salut, l’educació, el treball, el clima o la igualtat d’oportunitats, entre d’altres. Aspectes que impacten en primera i última instància a la societat civil però que aquesta, per la seva naturalesa polisèmica i polièdrica, involucra directament a altres parts interessades.

I qui són aquestes parts interessades? Evidentment els governs i altres agents reguladors, però també i fonamentalment les empreses. Tal com estableix la Guia per al a acció Empresarial en els ODS (SDG Compass), las Nacions Unides en la seva agenda 2030 interpel·la directament a les empreses perquè posin la seva creativitat, innovació, i en definitiva la seva capacitat transformadora, al servei d’una concepció del desenvolupament d’alt vol. I en fer al·lusió explícita a la creativitat i la innovació fa referència a aspectes tan claus per a la competitivitat empresarial com la tecnologia, la interconnexió, l’eficiència energètica, la formació, la comunicació, la reputació o el lideratge.

I com s’incorporen els ODS en l’acompliment empresarial? Els ODS s’integren i normalitzen de la mateixa manera com incorporem la resta d’objectius en la dinàmica empresarial: mitjançant el procés de planificació estratègica. Un procés de definició d’accions que ja no només contempla les fites i objectius propis de l’organització, sinó que a més els alinea amb aquests supra objectius a nivell mundial, dels quals en depèn en bona part la pròpia supervivència empresarial. Per tant, es tracta de conèixer  i integrar els ODS com a eix vertebrador quan es defineixin les prioritats, s’estableixin els objectius a les diferents àrees de l’empresa, s’estimi la seva consecució i finalment s’informi sobre el seu acompliment.

I què guanya l’empresa amb tot això? Si la invocació anterior a la innovació i la creativitat no són suficient al·licient, la pròpia guia fa explícits alguns beneficis que no mancats d’atractiu: a) d’una banda,  les noves oportunitats de negoci que poden sorgir d’introduir aquestes noves dinàmiques innovadores al servei d’un creixement empresarial sostenible i transformador. b) por una altra part, millorar la relació i gestió dels grups d’interès: clients, proveïdors, empleats i inversors amb una conscienciació creixent pels problemes globals i que poden integrar-se en el diàleg necessari per consolidar estratègies empresarials responsables. c) A més, introduir els ODS en la definició i comunicació de l’estratègia empresarial té l’avantatge d’utilitzar un llenguatge comú i per tant de potència i abast global. d) També i des d’una perspectiva més àmplia, una actuació que integra un desenvolupament social més equilibrat contribueix a promoure ecosistemes empresarials i socials més transparents i per tant més estables, i i) finalment, si entenem que aquesta és una iniciativa mundial l’abast de la qual s’estén a tots els països i els seus governs, pujar al tren dels ODS suposa poder optar als recursos que es posin a la disposició de les empreses que vulguin integrar-los.

Arribats fins a aquest punt, algú podria pensar, estem deixant la RSC enrere? No, de cap manera, són precisament grans aliats. La responsabilitat social corporativa i els seus mecanismes d’actuació suposen el marc de treball idoni per abordar i integrar aquests reptes de sostenibilitat mundial que aporten el gran avantatge de ser precisament mundials, compartits i en breu àmpliament reconeguts.

En definitiva, i tornant a la primera pregunta que ens formulàvem: quan parlem d’ODS estem parlant de focalització i alineació envers una estratègia de sostenibilitat compartida per generar noves oportunitats de negoci que es desemboliquin en un context d’estabilitat social.

(Visited 78 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció Fiscal i Financera per la Universitat de Barcelona. Des del febrer de 2019 és Vicerectora d’Ocupabilitat i Competitivitat de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari