Com guanyar temps al futur?

08/11/2021
planificacion-estrategica-marketing-futuro

Actualment, el ritme frenètic amb què es viu, la quantitat d’informació que existeix, i la necessitat de treballar per viure, o viure per treballar, porta a submergir-se en el dia a dia, sense veure, sovint, gaire més enllà. Estar sotmesos a la urgència de resoldre aquí i ara, en la realitat quotidiana, suposa que els arbres no ens deixin veure el bosc.

Prendre’s un temps per a observar, escoltar i pensar és una pràctica imprescindible si es pretén anar cap al punt desitjat i assolir els objectius. Molts ni tan sols es plantegen objectius, i molts els defineixen pel pur formalisme d’emplenar un informe, sense preocupar-se realment de planificar el camí que els faci possible aconseguir-los.

Foto d'estoc gratuïta de a l'aire lliure, alt, amb boira

Tan important és saber on es vol anar, tenir objectius com prendre un rumb per a la seva consecució: Per això, és fonamental traçar un pla estratègic, com s’hi anirà, quan, amb qui, quant costarà… De nou, no n’hi ha prou plasmar-lo en un document, sinó que cal revisar-lo i ajustar-lo a mesura que es vagi avançant i les variables que entren en joc es modifiquin.

Aturar-se, prendre altura i assolir vista d’helicòpter, i veure, així, tot el bosc. Prendre temps per recopilar informació i analitzar-la. En el cas d’una empresa es començaria per situar-se, endinsant-se en el que és més rellevant de la situació externa: el macroentorn i el microentorn, prioritzant l’anàlisi de l’estructura del sector, del mercat i els competidors. De la mateixa manera s’hauria d’estudiar la situació interna en relació amb l’empresa o la unitat de negoci en qüestió, en tots els seus vessants: qualitat percebuda, vendes, satisfacció del client, recursos, organització, costos, finances, identitat o dossier.

Per això hi ha múltiples eines que assisteixen en aquesta visió i anàlisi: l’anàlisi PESTEL per estudiar l’entorn i identificar possibles canvis d’escenari basant-se en els factors següents: polítics, econòmics, socials, tecnològics, ecològics i legals; les 5 forces de Porter per conèixer el nivell de competència dins un sector: poder de negociació dels compradors o clients, poder de negociació dels proveïdors o venedors, amenaça de nous competidors, amenaça de productes substituts, i rivalitat entre els competidors. Sobretot, i en qualsevol cas cal realitzar una síntesi amb una DAFO, reflectint internament els punts forts i dèbils, i externament les oportunitats i amenaces.

Això permetrà establir possibles escenaris i definir clarament objectius SMART: eSpecífics, Mesurables, Assolibles, Realistes, i a Temps. A partir d’aquí cal traçar el camí que dugui cap a aquests objectius, l’estratègia de màrqueting que de manera concreta detallarà, per exemple, si és ofensiva o defensiva, el nivell i el tipus de producte, distribució, preu i comunicació, passant a detallar les accions tàctiques a executar.

Foto d'estoc gratuïta de accedir, acceptar, accés

Si el pla s’implementa, permetrà preveure imprevistos, prendre mesures, avaluar-ne la gestió idealment cada trimestre, i restablir criteris d’inversió i despeses. Per contra, en cas de no posar en acció el pla estratègic suposarà perdre diners, temps i oportunitats, no portar el negoci, sinó que aquest ens porti a nosaltres, amb el perill de centrar-se al curt termini, amb poca reflexió i poc aprenentatge.

La sobtada arribada de la pandèmia per la COVID-19 ha canviat el panorama tant per als professionals com per a les empreses de tot el món. Tots, absolutament tots s’han vist afectats per les conseqüències, i com l’àguila reial és imprescindible renovar-se, o si no morir.

En els moments sanitaris més crítics s’especulava sobre la “nova normalitat”, una nova normalitat amb què es conviu, i governs, empreses i persones, de forma imprevista, han aguantat el cop, primer expectants, i després reactius per afrontar el curt termini i anar-se preparant per a un horitzó incert. Accelerades transformacions digitals, EROs i teletreball, retallades en costos i revisió del pressupost i de la previsió de pèrdues i guanys quinzenal, esperant aquesta tornada a la normalitat que arriba com una enganyosa “nova normalitat”.

De com un s’enfronta al present i al futur pròxim, depèn d’un mateix

Donada l’envergadura de la crisi provocada per la COVID-19, més que mai cal aturar-se, analitzar la situació i prendre decisions quant a planificació estratègica de màrqueting es refereix. I és aplicable a tots els nivells, tant individual com professional, unitat de negoci o empresa. Elaborar una nova anàlisi i DAFO, que ben segur ha canviat, per potenciar els punts forts, neutralitzar o capgirar els punts febles, preparar-se per aprofitar oportunitats que es presentin i evitar que ens afectin les amenaces detectades.

Molt probablement ens haurem de plantejar:

Dins de les competències de cadascú, l’actitud i el lideratge són fonamentals per fer front a aquesta situació. La proactivitat i el desenvolupament d’habilitats directives com la intel·ligència emocional, la gestió del canvi, la presa de decisions, la capacitat d’influència, entre d’altres, seran clau per no perdre el temps en el dia a dia, i ser realment més eficaços i efectius.

Aturar-se i pensar, perquè fer una planificació estratègica de màrqueting és temps guanyat al futur, i no temps perdut.


Fonts d’informació:

Castanho, A. [Alexandre] (Marzo del 2020). Reflexiones sobre la crisis COVID-19. La pertinencia de la planificación estratégica común en tiempos de COVID-19. Age-geografica. Recuperat el 30 d’octubre de 2021 https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2020/03/rui-alexandre-v1.pdf

¿Cómo está remodelando el COVID-19 el papel de la estrategia corporativa? Cinco nuevas realidades que los directores de estrategia deben aceptar. (s.f.). Deloitte. Recuperat el 30 d’octubre de 2021: https://www2.deloitte.com/ec/es/pages/strategy/articles/Como-esta-remodelando-el-COVID19-el-papel-de-la-estrategia-corporativa.html

Duque, J.M [Juan Manuel] (2014, 16 de mayo). La renovación del águila.1 [vídeo en línia]. Youtube. Recuperat el 30 d’octubre de 2021: https://www.youtube.com/watch?v=oOUiVKTWII8

Picatoste, F. [Fernando] (2020, 29 de marzo). Claves para la gestión estratégica de las organizaciones ante la Covid-19. Elpaís. Recuperat el 30 d’octubre de 2021: https://elpais.com/economia/2020-03-29/claves-para-la-gestion-estrategica-de-las-organizaciones-ante-la-covid-19.html

Rodriguez, M [Mercedes]. 5 Herramientas de análisis estratégico para elaborar un plan de negocio. Euroresidentes. Recuperat el 30 d’octubre de 2021: https://www.euroresidentes.com/empresa/exito-empresarial/5-herramientas-de-analisis-estrategico-para-elaborar-un-plan-de-negocio

Plan estratégico para mitigar el impacto económico negativo del COVID-19 en tu negocio. (s.f.). Transformapartnering. Recuperat el 30 d’octubre de 2021: https://www.transformapartnering.com/mitigar-covid19/

(Visited 44 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professora col·laboradora de l'assignatura Habilitats Directives de l'Postgrau en Direcció de màrqueting i vendes dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Comentaris
Deixa un comentari