El present del futur. S’hi arribarà a temps?: Decàleg de competències digitals

22 abril, 2015

El coneixement és una de les ma­tèries primeres més importants que hi ha, no adonar-se d’això és un dels pri­mers sotracs amb que podem en­sopegar en la marxa cap el futur. Les revolucions que s’estan duent avui dia en l’àmbit de les tecnologies digitals provoquen que els conceptes de present i futur es dilueixin, de tal forma que es fa necessari pel ciutadà estar al dia de les tendències actuals per no perdre el tren del futur.

En l’actualitat estem en una etapa que capgirarà el món ac­tual en tots els aspectes. Es difícil circumscriure el terreny on es do­narà la propera revolució, ja que qualsevol àrea cientificotècnica es presenta com a peça clau de la mateixa. Des de l’existència de nous materials i d’avançats trac­taments dels mateixos -a nivell de molècules, com la nanotec­nologia-, fins a la industrialització de l’espai. De fet, la tecnificació i digitalització actuals estan assolint cotes tant altes afecta a totes les àrees de la vida del ésser humà.

Montse Guitert (Directora de l’Àrea de Capacitació Digital) i Antoni Albert (consultor de la mateixa área) han definit un decàleg que tot competent digital a de tenir en compte per no quedar-se fora de l’imperatiu digital actual:

1) El canvi tecnològic és i serà accelerat, provocant grans canvis empresarials, econòmics i socials.

2) Hi haurà treballs que desapareixeran. Molts dels llocs de treball actuals se­ran realitzats per màquines. Hi haurà molts treballs que exigiran tenir competències digitals.

3) Es requerirà forma­ció especialitzada en nous camps relacionats amb la nova tecnologia com la ro­bòtica, la nova maquinaria o l’analítica de dades.

4) La nanotecnologia obrirà portes a nous mate­rials, respecte als quals els tècnics hauran de tenir una alta formació.

5) Els equips de seguretat informàtica hauran de tenir professionals propensos a adquirir nous coneixements per fer front als imparables reptes del hacking.

6) Big data, nanotecno­logia, Internet of things, cloud computing, robòtica, etc., són algunes de les no­ves advocacions del present santoral tecnològic.

7) Els països que es mo­guin amb una lenta dinàmi­ca formativa o amb una for­mació ancorada al segle XX quedaran arraconats.

8) La miopia envers del present tecnològic i la man­ca de competència digital podrà ser castigada amb depauperació salarial o de­socupació crònica.

9) Els professionals for­mats digitalment que con­tínuament vagin adquirint noves capes de coneixe­ment seran els més perse­guits.

10) Aquest decàleg es re­sumeix en que tots hem de ser competents digitals i mi­llor si som experts digitals en algun àmbit. Per això cal seguir dos principis: cal es­tar actiu i no ser agarrat en l’esforç.

Aquest decàleg forma part d’un article publicat al diari “La mañana” el Passat 12 d’abril en el que els autors mencionats reflexionen sobre els canvis en l’àmbit laboral i social a causa de la digitalització masiva en tots les àrees de la vida.

Per descarregar l’article complet: Plaça pública 12 abril UOC (1)

(Visited 2 times, 1 visits today)
Autor / Autora