Espai d’experimentació a la UOC

Docència

s1. Suport i assessorament tècnic per realitzar pràctiques docents de laboratori al professorat:

 • Fase Inicial
 • Disseny
 • Execució
 • Balanç

s2. Provisió d’infraestructura i programari específic:

 • VDI
 • Cloudtime
 • Service_Catalog_d’Amazon
 • VM

s3. Muntatge d’experiments d’electrònica.

s4. Accés a repositoris de codi font de programari (GitHub, GitLab).

s5. Accés a la consola d’un proveïdor de Núvol Públic.

s1. Suport i assessorament tècnic per realitzar pràctiques docents de laboratori al professorat:

S’ofereix suport o orientació tecnològica al professorat a l’hora de dissenyar les pràctiques. En cap cas es dona suport directament a l’estudiant. 

Una pràctica docent queda estructurada en les següents fases:

 • Fase Inicial:
  • Suport tècnic al disseny inicial de la pràctica o activitat docent.
  • Elaboració d’un informe on es valoren diferents solucions tecnològiques per realitzar la pràctica: avantatges, inconvenients, recomanacions i costos.

Exemple: En casos on s’ha identificat una necessitat però no es té clar quina és la millor solució tecnològica, es valoren les diverses alternatives per tal de trobar l’opció que més s’adapti als requeriments del cas proposat. Un exemple clar són les pràctiques de Comerç electrònic del Màster de Marketing Digital, on després de plantejar-se les necessitats, des de UOCLabs vam oferir diverses opcions tecnològiques entre les quals, distribuir una VM perquè se la descarregui l’estudiant, un únic servidor on tots els estudiants tenen un Prestashop o la que va resultar més adient després de consensuar-ho amb el professorat: utilitzar Service Catalog.

 • Fase de Disseny:
  • Suport tècnic en el disseny de l’entorn on funcionarà la pràctica.

Exemple: En la línia de l’exemple anterior, la creació d’un entorn amb el programari Prestashop a l’assignatura de Comerç electrònic del Màster de Marketing Digital. Aquesta eina és una plataforma d’eCommerce que permet crear una botiga online personalitzada. Així, cada estudiant pot dissenyar la seva botiga personal online i de forma independent de la resta de companys.

 • Fase d’Execució:
  • Durant el semestre, es dona suport tècnic en la infraestructura on funcionen les pràctiques per possibles incidències (funcionalitats, dimensionament dels recursos, etc).

Exemple: En la pràctica de Bases de Dades durant el semestre han anat sorgint imprevistos o incidències com ara la saturació de recursos, els quals s’han anat resolent al moment. 

 • Fase de Balanç:
  • Quan es finalitza el període d’activitat de la pràctica s’elabora un informe del funcionament general de l’entorn per tal de fer un balanç de l’experiència. S’analitzen les possibles incidències aparegudes i es fan propostes de millores a aplicar.

s2. Provisió d’infraestructura i programari específic:

S’ofereix la possibilitat de dissenyar un entorn tecnològic a mida, adaptat a cada cas d’ús, que permet als estudiants la realització de les activitats pràctiques associades a cada matèria. 

L’estudiant es connecta de forma remota, amb el seu dispositiu, a un servidor prèviament configurat pel professor amb els serveis o programari que requereixi l’activitat pràctica. El professor haurà rebut el suport tecnològic del punt anterior.

Segons les necessitats detectades en cada cas, s’ofereixen diverses modalitats d’entorn tecnològic:  

1. [VDI]

L’estudiant disposa d’un escriptori remot/virtual configurat a mida segons les necessitats de la pràctica. A continuació es detallen les principals característiques:

 • Evita que l’estudiant s’hagi d’instal·lar i configurar programari al seu propi ordinador en casos en que sigui necessari (entorns complexos, alta necessitat de recursos, etc).  
 • Permet flexibilitat respecte el nombre d’escriptoris concurrents, els recursos de les màquines i les durades de les sessions.
 • Possibilitat d’optimitzar recursos utilitzant un sistema de reserves que permet als estudiants reservar en l’horari desitjat un escriptori.
 • Accés mitjançant Citrix. 
 • Accés via UNIFICAT: Integració amb l’usuari de Campus UOC. Si s’accedeix des de Campus no cal tornar a identificar-se. 

Exemple: Pràctiques del Màster de BI on la configuració del client  per connectar a la base de dades és complexa, es prepara l’escriptori amb tot el programari necessari prèviament instal·lat i configurat per tal que l’estudiant pugui treballar de forma directa. 

2. [Cloudtime]

Cada estudiant disposa d’un entorn al núvol, integrat en el Campus, prèviament configurat pel professor, on realitzar les pràctiques.  A continuació es detallen les principals característiques:

 • El professor té una visió que li permet administrar les màquines(crear, destruir, engegar o aturar) de tots els entorns dels estudiants de la seva aula. També hi pot accedir de manera que pot veure l’activitat docent que realitza l’estudiant.  
 • L’estudiant pot engegar i aturar l’entorn de forma autònoma. 
 • Permet assignar una mateixa màquina a diversos estudiants( per treballs en grup o entorns compartits).
 • Permet configurar un temps d’aturada automàtica dels recursos.
 • Integració amb Campus UOC via LTI. S’accedeix de forma directa amb un enllaç dins l’aula, que permet distingir entre el perfil d’estudiant i de consultori entre aules i assignatures. Això fa que es garanteixi que cada consultor només pot administrar i veure les màquines que pertanyen a la seva aula. 

Els recursos que s’utilitzen són d’AWS, cosa que permet utilitzar les imatges que ofereix Amazon: estàndards, amb programari o serveis ja instal·lats o bé personalitzades.

Exemple: Moodle pel Màster d’Educació i TIC, on els estudiants disposen del seu propi Moodle on treballar: dissenyar un curs, recursos propis, instal·lar plugins, pujar paquets SCORM i eines externes com LTI.

3. [Service_Catalog d’Amazon]

Cada estudiant disposa d’un entorn al Núvol estàndard, prèviament configurat pel professor, on realitzar les pràctiques.  A continuació es detallen les principals característiques:

 • Està pensat per a serveis que que han d’estar operatius 24×7. 
 • Pot incloure més d’un servei disponible. 
 • Els recursos que s’utilitzen són d’AWS, cosa que permet utilitzar les imatges que ofereix Amazon: estàndards, amb programari o serveis ja instal·lats o bé personalitzades. També es poden utilitzar altres productes d’Amazon.    
 • Integració amb l’usuari de Campus UOC. Si s’accedeix directament des de Campus no cal tornar a identificar-se.

Exemple: Per l’assignatura de Desarrollo de sistemas ciberfísicos  (Màster Indústria 4.0) els estudiants configuren els seus dispositius IoT per tal que enviïn les dades al seu propi servidor provisionat on  centralitzen i analitzen les seves dades.

4. [Servei VM]

Un entorn dissenyat pel professor on hi accedeixen tots els estudiants.  A continuació es detallen les principals característiques:

 • Per casos en què només es necessita un servei compartit per tots els estudiants. 
 • L’accés és independent del Campus UOC, s’envien unes credencials individuals a cada estudiant.

Exemple: Disseny Bases de Dades (Grau d’Informàtica), WordPress (Grau Multimedia). Aquí els estudiants accedeixen en un servidor compartit on hi pengen els seus codis, de manera que són executats pel servidor i els resultats són mostrats via web tant per l’estudiant com pel professor que l’està avaluant.

s3. Muntatge d’experiments d’electrònica:

Els UOCLabs disposen d’una sala física al 22@ condicionada com a laboratori d’electrònica i configurada per poder realitzar les pràctiques de manera remota.

Aquest laboratori ofereix suport en el muntatge d’experiments d’electrònica amb components discrets, dispositius i instrumentació, que es configuren perquè siguin accessibles de forma remota. Aquest laboratori també disposa d’una important eina de reserves perquè cada estudiant pugui accedir a per l’experiment o pràctica durant el període de temps que hagi fet la reserva.

Exemple: Per l’assignatura d’Electrònica digital, l’estudiant accedeix de forma remota a l’ordinador que controla una placa FPGA. També es disposa d’una webcam que permet veure el resultat de l’execució del codi carregat a la placa. 

Per l’assignatura de Circuits Electrònics, es disposa d’un software fet a mida que permet crear diferents escenaris de connexió dels diversos aparells reals com ara oscil·loscopis, generadors de funcions i analitzador d’espectres. En aquest cas, l’estudiant també es connecta de forma remota a l’ordinador i pot controlar aquests aparells tal i com ho faria en un laboratori físic.

   

s4. Accés a repositoris de codi font de programari (GitHub, GitLab):

Aquest servei proporciona un sistema de control de versions de codi font, per a assignatures on s’ha de programar. Aquest sistema permet als estudiants emmagatzemar el seu codi en un repositori i tenir-lo accessible des de qualsevol lloc. Així mateix permetrà a diversos estudiants col·laborar en un projecte compartit. També facilita que el professor faci el seguiment i comprovi el codi de l’estudiant.

Exemple: Diverses assignatures dels estudis EIMT, UOCx i cursos SOC utilitzen el GitLAB per tal de poder descarregar-se el codi font de les pràctiques, realitzar-ne el control de versions i poder treballar en equip.

s5. Accés a la consola d’un proveïdor de Núvol Públic:

 A continuació es detallen les principals característiques:

 • Aquest servei està dirigit a assignatures on es requereix una formació especialitzada en gestió de Núvol.  
 • Es proveeix accés directe a la consola de proveïdors Núvol (Amazon AWS, Azure).
 • Permet treballar en un entorn real, sense programari intermedi, i es pot configurar el tipus d’accés i permisos que han de tenir els estudiants. 
 • Integració amb l’usuari de Campus UOC. Si s’accedeix directament des de Campus no cal tornar a identificar-se.  

Exemples: Postgrau en Cloud i MU Datascience. En cada cas es treballa amb diferents tipus de serveis que ofereix AWS. Per cadascun es configuren els permisos de forma que l’estudiant pugui treballar en un entorn real però limitant els riscos d’un accés obert.

(Visited 30 times, 1 visits today)