Espai d’experimentació a la UOC

Innovació

s10. Suport tècnic per fer Pilots amb estudiants

s11. Provisió de recursos per donar suport als projectes o experiments d’innovació.

 • Servidors, b)
 • VM
 • Cloud
 • Espai_Físic
 • Connexió xarxa pública
 • Eines i maquinari de Laboratori

s12. Transferència dels projectes pilots que estan aprovats per passar a producció de Tecnologia.

s10. Suport tècnic per fer Pilots amb estudiants:

 A continuació es detallen les principals característiques:

 • Enfocat a donar suport a projectes d’innovació dirigits a oferir un servei a tots els estudiants.  
 • S’ofereix el suport tècnic i el disseny de la infraestructura necessària per realitzar una prova pilot d’aplicació per un grup reduït d’estudiants.  
 • Després de l’aplicació del pilot, es farà una valoració de la seva viabilitat per tal de procedir al seu desplegament de forma general a tots els estudiants de la UOC.

Exemple: És el cas del projecte Learning Intelligent System (LIS) que actualment s’està desenvolupant amb el suport tècnic de UOCLabs, facilitant la provisió i configuració dels recursos.

s11. Provisió de recursos per donar suport als projectes o experiments d’innovació:

Els principals serveis que s’ofereixen són els següents:

 • Servidors o màquines virtuals 

Exemple: E-Health demana un servidor per una base de dades que permet obtenir informació sobre la recerca que ha fet tot el personal UOC, co-autories). La gestió d’aquest servidor és similar a l’anterior apartat  “Provisió de servidors al núvol”, on els UOCLabs gestionen tant el propi servidor com la seva facturació amb qui correspongui.

 • Espai físic on realitzar experiments:
  • Al 22@ es disposa d’una sala on realitzar-hi proves o experiments
 • Connectivitat a la xarxa pública:
  • Segons les necessitats de l’experiment, UOCLabs ofereix un tipus de connectivitat més adequat (Connexió amb IP pública de la UOC, Connexió amb IP del Cesca, IP Privada, etc).
 • Tenen a la seva disposició eines i maquinari de Laboratori (Oscil·loscopis, analitzadors d’espectres, etc).
 • S’ofereixen microordinadors (Raspberrys, Arduinos) per experimentar.

s12. Transferència dels projectes pilots que estan aprovats per passar a producció de Tecnologia:

Durant la fase de conceptualització i pilots s’hauria d’utilitzar una infraestructura tecnològica que facilités la transferència i manteniment posteriors a Tecnologia. Això requerirà un alineament molt alt entre E-Learn Center, professorat, Tecnologia i UOCLabs.

A continuació es detallen les principals funcions:

 • UOCLabs serveix com a passarel·la per facilitar la transició d’aquells pilots aprovats per passar a producció. 
 • Suport per  l’adaptació de la infraestructura per assolir els estàndards de Tecnologia.

Exemple: En el cas de UOCFolio, es tracta d’un pilot dut a terme per l’eLearn Center que s’ha aprovat per passar a producció. El UOCLabs ha assumit la seva infraestructura i manteniment per tal de  realitzar la transferència de forma progressiva a Tecnologia i complir així amb els requisits necessaris per posar-ho a producció. 

(Visited 8 times, 1 visits today)