Nous beneficis fiscals aplicables als vehicles elèctrics

19 juliol, 2023
Cotxes elètrics i beneficis fiscals Foto de Joenomias a Pixabay.

El recent Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, entre les heterogènies qüestions que regula, ha introduït algunes novetats en matèria fiscal que tenen a veure amb la promoció de l’adquisició de vehicles elèctrics per particulars i l’impuls de l’electrificació de la mobilitat. Aquestes mesures, que, en definitiva, tenen per finalitat la protecció del medi ambient, afecten tant l’impost sobre la renda de les persones físiques com l’impost de societats.

Deduccions a l’IRPF

En primer lloc, en l’impost sobre la renda de les persones físiques es creen dues deduccions per fomentar l’adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible i la instal·lació d’infraestructures de recàrrega.

1. Regulada en la nova disposició addicional cinquanta-vuitena de la llei de l’impost, la primera deducció consisteix en un 15 % del valor d’adquisició d’un vehicle elèctric nou comprat des de l’entrada en vigor del reial decret llei esmentat, això és, el 30 de juny, fins al 31 de desembre del 2024. Els requisits que han de reunir els vehicles estan especificats a l’apartat 2 d’aquesta disposició addicional.

Aquesta deducció es podrà practicar, alternativament, quan s’aboni en el mateix termini una quantitat a compte per a la futura adquisició del vehicle que representi, almenys, el 25 % del valor de l’adquisició. A aquest efecte, s’ha d’abonar la resta i s’ha d’adquirir el vehicle abans que finalitzi el segon període impositiu immediat posterior al període en què es va produir el pagament d’aquesta quantitat.

La base de la deducció, en tots dos supòsits, no pot excedir els 20.000 euros i ha d’estar constituïda pel valor d’adquisició del vehicle, incloses les despeses i tributs inherents a l’adquisició. Cal descomptar-ne els imports que, si escau, s’hagin subvencionat mitjançant un programa d’ajudes públiques.

2. La segona de les deduccions consisteix en el 15 % de les quantitats satisfetes, des del 30 de juny fins al 31 de desembre del 2024, per a la instal·lació durant aquest mateix període, en un immoble de la seva propietat, de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics. En aquest cas, la base màxima anual de la deducció serà de 4.000 euros, i s’ha de practicar en el període impositiu en què finalitzi la instal·lació, que no pot ser posterior al 2024.

Deduccions a l’impost de societats

En l’impost de societats es modifica la disposició addicional divuitena de la llei de l’impost per incorporar-hi incentius fiscals destinats a la promoció d’instal·lacions de recàrrega, tant d’ús privat com accessibles al públic, de vehicles elèctrics nous, de potència normal o d’alta potència. Aquest incentiu fiscal consisteix en l’amortització accelerada de les inversions en noves infraestructures de recàrrega d’aquests vehicles, que es podran amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per dos el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització oficialment aprovades, sempre que entrin en funcionament en els exercicis 2023, 2024 i 2025.

Totes aquestes mesures, sens dubte, poden ser un al·licient per a l’adquisició de vehicles menys contaminants, si bé hauria estat desitjable que haguessin tingut més durada des d’un punt de vista temporal perquè poguessin ser aplicades per un nombre més alt de contribuents.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari