Female Solo Travel: productes per a dones que viatgen soles

17 febrer, 2020
female-solo-travel

Vanessa Martínez Castaño presenta en aquest article el seu Treball Final de Grau, guardonat amb el premi al millor TFG del curs 2018-19 del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats dels Estudis de Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El TFG “Female Solo Travel: una oferta de productos para mujeres que viajan solas” desenvolupa una investigació de màrqueting que proposa les bases que s’han de seguir per dissenyar una oferta de productes destinats a les dones que viatgen soles. Per a això, es va realitzar l’anàlisi de la situació actual del mercat turístic i una revisió de la literatura existent en el camp que va ajudar a descriure les característiques del sector i dels seus participants.

El projecte d’investigació de mercat es va centrar a entendre el turisme female solo travel, des d’una perspectiva exploratòria, descriptiva i concloent. Les entrevistes realitzades a diferents dones que viatgen soles suposaven una part fonamental de la feina, així com les enquestes dirigides al segment d’estudi, proporcionant una visió més realista de les característiques de les female solo travelers.

En base dels resultats obtinguts es conclou que hi ha diferències significatives entre la tipologia de viatgera i la seva edat, amb relació a les seves motivacions i valoració de l’oferta actual. El projecte presenta recomanacions dirigides a les empreses del sector i a les organitzacions, amb la finalitat de dissenyar una oferta que permeti un òptim desenvolupament del turisme de female solo travel en tots els àmbits.

A continuació us presentem un resum dels punts més destacats de la feina de la graduada Vanessa Martínez Castaño:

Introducció

Viatjar com a estil de vida cada vegada es fa més present a la nostra societat. La idea d’aventurar al voltant de el món suposa que milers de persones a l’any valorin la possibilitat de realitzar un viatge i molts d’ells, en soledat. La competència entre les empreses augmenta i diferenciar-se de la resta es converteix en una cursa contra rellotge per veure qui aconsegueix la major quota de mercat.

D’altra banda, les dones han experimentat en els darrers anys grans canvis. S’han tornat més independents i busquen una major visibilitat, és a dir, que el món sigui conscient de l’avanç en el qual es troben. Així mateix, la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges (CEAV) determina en un estudi que “el 65% de les persones que viatgen soles són dones” (2018), per sobre del grup dels homes. Una altra enquesta de Booking.com, una de les majors empreses comerç electrònic de viatges present a tot el planeta, revela que el 72% de les dones americanes prefereixen aquest tipus de viatges en solitari.

El sector turístic, tot i establir-se com un mercat més ben madur, es pot considerar emergent pel que fa als segments menys tradicionals. La competència cada vegada és més acusada i es brinda necessària la personalització i detecció de nous consumidors que ajudin a les empreses a diferenciar-se dels seus competidors. Una mostra la trobem en els allotjaments adults only o gay friendly, on a més hi ha activitats adjacents dirigides a aquests targets concrets. Per això, la proliferació d’allotjaments women only o paquets turístics dirigits especialment a aquest col·lectiu podrien proporcionar la reconversió d’establiments turístics amb una nova identitat corporativa, oferir nous productes i millorar el seu posicionament en el mercat actual. Per a això, es fa necessari un punt d’inflexió i mostrar aspectes que fins al moment no es tenien en compte.a.

Espanya és el segon país del món que més turistes rep a l’any segons les xifres de l’Organització Mundial de Turisme (OMT) en el seu últim informe (2019), sent el litoral de la península on es concentra la major part de l’oferta. La importància del turisme dins de l’economia és evident, ja que a més hi ha una gran dependència de l’evolució del turisme d’altres sectors adjacents com són la indústria o l’agricultura. No obstant això, es viuen canvis estructurals i nous protagonistes en l’economia internacional que sens dubte estan afectant països que fins al moment eren líders d’emissió i recepció de turistes, de manera que en l’actualitat hi ha una certa incertesa al respecte.

Dins d’aquest escenari, creixen les plataformes que comparteixen experiències entre viatgeres i plantegen la necessitat d’adaptar-se al nou segment turístic amb plans de màrqueting i de comunicació adequats, que d’una banda incentivin i estimulin a aquest tipus de consumidores i per l’altre, siguin pioners en el camp, ja que les estadístiques i informes no recullen l’evolució del paper de la dona en el turisme actual.

Objetius

L’objectiu principal de la investigació de mercat era assentar les bases per al posterior disseny d’una oferta de productes que s’adaptés a les dones que viatgen soles, entenent les característiques d’aquest tipus de turisme i definint les seves necessitats i inquietuds.

A priori, va ser necessari el plantejament dels següents objectius específics:

 • Conèixer les motivacions i insights d’aquestes dones.
 • Detectar frens, inconvenients i barreres a l’hora de viatjar.
 • Definir el perfil de les usuàries: característiques, hàbits de consum, estils de vida, tipus de viatge que realitzen …
 • Conèixer el seu comportament de compra.
 • Valorar quins són els atributs millor i pitjor valorats dels viatges.
 • Definir el “viatge ideal”.

A partir del perfil de les usuàries dels serveis de vacances en solitari i de les seves motivacions i insights es buscava detectar la idoneïtat de desenvolupar estratègies de màrqueting necessàries, així com detectar oportunitats de serveis segons les noves tendències, garantint el creixement del sector turístic i donant resposta a per què i per a qui és necessari aquest tipus de turisme en alça.

Metodologia

La metodologia emprada per respondre a les qüestions de la investigació va ser tant de caràcter qualitatiu, a partir d’una fase exploratòria per mitjà d’entrevistes i de l’anàlisi de la informació provinent de fonts secundàries; com de caràcter quantitatiu, mitjançant les dades obtingudes en la fase descriptiva.

En concret, el projecte va estar compost de les següents fases:

Recerca i anàlisi d’informació en fonts secundàries externes: Recursos electrònics, revistes especialitzades, blocs, projectes d’investigació, bases de dades de la CEAV i estadístiques de l’INE.

Investigació exploratòria de caràcter qualitatiu mitjançant entrevistes en profunditat dirigides a una mostra reduïda composta per viatgeres en solitari. La fi és obtenir el marc de referència estructural i una orientació sobre els fenòmens que succeeixen en el mercat objecte d’estudi, facilitant la seva percepció i comprensió. Es pretén aconseguir informació sobre la conducta de les female solo travelers així com els motius d’aquesta conducta, a partir d’opinions, pensaments, sentiments i actituds.

Investigació concloent descriptiva transversal amb tècniques quantitatives. Es va dur a terme mitjançant una enquesta en línia utilitzant l’eina Google Forms, que permet identificar les relacions entre les variables objecte d’estudi i respondre als objectius proposats, definint el perfil del segment de mercat estudiat i la possibilitat d’ús de serveis específics en el sector turístic. Els resultats d’aquesta investigació de tipus concloent ajuden a la presa de decisions de màrqueting de productes dins de la indústria.

Conclusions

Amb base en les dades obtingudes en la investigació de mercat va ser possible realitzar un retrat de quina és la situació actual del segment de les female solo travel, tant pel seu perfil i característiques com per la forma de percebre el mercat actual:

 • Es tracta de dones que se senten lliures i realitzades en perdre la por a viatjar soles, que tot i ajustar-se a un pressupost, els diners no és una barrera per a elles. A més edat busquen més comoditats, encara que no sempre és així, ja que el 36% es considera exploradora, li agrada l’aventura i descobrir el desconegut, fins i tot viure moments d’adrenalina. En general, coincideixen que prefereixen recollir la informació prèvia al viatge a través d’Internet i que no tenen en compte les opinions per decidir el seu destí.
tipo-de-viajera-por-edad
 • Es constata que un 54% no té por a viatjar sola, en part per la quantitat d’informació que està a l’abast sobre qualsevol mena de viatge. Tot i considerar que la seguretat no és un problema, hi ha països als quals no viatjarien soles, especialment aquells de religions extremes.
frenos-y-barreras
 • El perfil que les defineix és de dones treballadores, amb estudis universitaris, tenen o no parella i viatgen soles un cop a l’any, principalment, per Europa o destins nacionals, encara que les més joves també consideren Àsia entre les seves preferències.
destino-preferido-por-edad
 • Les viatgeres de més edat planifiquen més i realitzen els viatges de forma més relaxada, mentre que les més joves es deixen portar per la improvisació. Abans del viatge realitzen consultes a webs especialitzades, blocs o xarxes socials. Els importa la seguretat i encara que no els fa por viatjar soles, prefereixen evitar la nit si no estan acompanyades: prop del 50% assegura haver-se sentit intimidada alguna vegada, un percentatge alarmant. Per això, sempre que poden eviten les habitacions i banys compartits mixtes, a més de triar les excursions a la destinació en grup, el que els proporciona més sensació de protecció.
 • D’altra banda, a primera instància queda demostrat que en funció del tipus de viatgera es valoren més uns atributs que altres. Les més aventureres anteposen les vivències i l’intercanvi cultural. A contra, per a les més planificadores és important la recerca de bon clima o paisatges a l’hora d’escollir destinació de vacances. Finalment, les que viatgen més relaxades prefereixen gaudir dels paisatges i del clima dins d’un entorn més còmode i amb suficient temps de relaxació.
atributos-mas-valorados
 • Pel que fa a l’oferta actual, la seguretat i els paquets turístics estan mal valorats, molt relacionat amb la preferència de fer excursions en grup anteriorment comentada, ja que això els permet estar recolzades en qualsevol moment. No obstant això, tant els allotjaments, transports com les excursions superen el 50% en valoració positiva, tot i que continua havent males valoracions en general sobre l’oferta actual destinada a female solo travelers. Raó per la qual, el 57% de les enquestades desitjarien que existissin ofertes de vacances adreçades a dones i més del 75% preferirien una xarxa de consulta per a aquelles que viatgen soles.
ofertas-dirigidas-a-mujeres

Així doncs, sembla que el viatge ideal seria aquell que en un inici proporcionés suficient seguretat i confiança a les futures viatgeres, on es tingués en compte el seu perfil i comportament de compra. Podrien crear-se dos paquets turístics, un dirigit a les “exploradores” i un altre a les “planificadores i relaxades”, ja que aquestes últimes comparteixen la majoria dels resultats. Al seu torn, és de summa importància la creació d’una xarxa on les viatgeres puguin compartir experiències, donar consells o simplement trobar informació, tant de destinacions, com d’allotjament, activitats o seguretat.

També, tenint en compte que la majoria accedeix a la informació a través d’Internet, es podria aprofitar aquesta xarxa per crear un paquet turístic enfocat a aquesta forma de viatjar així com tota mena d’ofertes dirigides a dones que viatgen soles. Convertint-se en un canal bidireccional de comunicació entre l’empresa i la viatgera, la qual participaria en l’organització del seu propi viatge des de la lògica dominant del servei com a comportament estratègic de la companyia.

Oportunitats de negoci

L’estudi realitzat va permetre contrastar els resultats i donar resposta a quins havien de ser els missatges de comunicació de les empreses del sector i els serveis oferts a les dones que viatgen soles.

El rang d’edat de les female solo travel és ampli, per això s’han de tenir en compte les diferències ja explicades entre les viatgeres més joves i les més madures, així com el tipus de viatgera a qui va dirigit el producte turístic. Les empreses podrien crear ofertes destinades a aquest target basant-se el perfil i la seva conducta de compra. Així mateix, el fet de tenir accés a la valoració que fan sobre el mercat actual genera un avantatge per a la companyia, ja que pot adaptar-se millor en el moment de cobrir les seves necessitats.

Es podrà crear consciència sobre les preocupacions que tenen les dones a l’hora de viatjar soles, especialment pel que fa a la seguretat en certs països on el xoc cultural sigui més extrem. I a partir d’aquí, treballar per crear ofertes que cobreixin noves destinacions turístiques.

En essència, es tracta que tant la CEAV com l’OMT prenguin en consideració mesures per protegir aquest col·lectiu que augmenta cada dia, llançant comunicats informatius o fins i tot amb mesures legals en els països per tal d’afavorir un turisme de female solos travelers lliure i segur.


Bibliografia

⦁ Adamuz, José Alejandro (2019). “Viajes solo para mujeres (solas o en compañía)”. National Geographic, 28 de marzo. Disponible en https://www.nationalgeographic.com.es/viajes/solo-para-mujeres_13979

⦁ Booking.com (2014). “More than half of American women travellers are going solo”. Booking.com, 8 de mayo. Disponible en https://news.booking.com/do-not-disturb-more-than-half-of-american-women-travelers-are-going-solo

⦁ CEAV (2019). Confederación Española de Agencias de Viajes. [Página Web] Disponible en http://www.ceav.info/notas_prensa/

⦁ Ruiz Jiménez, Iván (2017). “Aumentan los viajeros solitarios: cada vez son más, especialmente mujeres, y con menos complejos”. El Mundo, 2 de septiembre. Disponible en https://www.elmundo.es/sociedad/2017/09/02/59a99f64268e3e2f448b4613.html

⦁ Taylor Agate, Sarah (2018). “Women and travel: historical and contemporary perspectives, Annals of Leisure Research,” 21:4, 526-528. Biblioteca UOC. Disponible en https://0-doi-org.cataleg.uoc.edu/10.1080/11745398.2017.1388745

⦁ Martínez Castaño, V (2019) “Female Solo Travel: una oferta de productos para mujeres que viajan solas”. Trabajo Final de Grado de Marketing e Investigación de Mercados. Universitat Oberta de Catalunya (UOC) http://hdl.handle.net/10609/109306

⦁ The Ostelea (2017). “Viajar en solitario: el nuevo rumbo del turismo”. Oselea.com, 20 de septiembre. Disponible en https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/viajar-solitario-nuevo-rumbo-del-turismo

⦁ World Tourism Organization (2018). “Tourism Highlights”. Unwto.com. Disponible en https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876

(Visited 157 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Graduada i guardonada amb el Premi del millor Treball Final de Grau de l'Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Comentaris
Deixa un comentari