Llengua, cultura i identitat en l'era global

Projectes

Equiling-Cat, Els nous parlants com a agents de transformació sociolingüística a Catalunya

Equiling-Cat es proposa col·laborar amb nous parlants de català i castellà per a comprendre i superar les desigualtats associades al multilingüisme o a diferències lingüístiques. Investinguem tres situacions específiques de Catalunya on nous parlants es troben amb barreres lingüístiques per practicar català o aprendre castellà. La primera són les iniciatives dels voluntaris lingüístics que ofereixen ocasions per parlar als aprenents de català. La segona és una associació cultural on algunes persones nouvingudes busquen conèixer a gent de el lloc i practicar el català. En aquests contextos buscarem com es facilita l’accés a espais d’ús del català als aprenents. La tercera situació afecta immigrats que necessiten passar l’examen de DELE per obtenir la nacionalitat. S’abordaran tres eixos conceptuals: (A) La distribució lingüística desigual (dificultats d’accés a català i castellà), (B) el desigual reconeixement (tractar els nous parlants com a parlants “de segona”) i (C) la desigualtat de participació (les restriccions socials i econòmiques que es deriven d’A i B).

Equiling-Cat té importants continuïtats amb els dos projectes anteriors (NEOPHON i NEOPHON2) i amb la xarxa COST (Action IS1306 on New Speakers in a Multilingual Europe). Fins ara ens centràvem en recollir dades etnogràfiques sense intervenir activament en el comportament dels participants.  En aquest nou projecte donem un nou pas i pretenem constituir-nos en aliats dels nous parlants, dissenyant conjuntament accions i iniciatives per superar les barreres socials amb component lingüístic, i involucrant-los en la mesura del possible en l’anàlisi i el desenvolupament conceptual del problema. Esperem que aquest disseny actiu / participatiu ens permeti identificar les millors estratègies de transformació amb sensibilitat envers els que viuen la situació i les seves condicions, i així desenvolupar tècniques i recursos pertinents per promoure una consciència sociolingüística crítica i unes societats més igualitàries.

Equiling-Cat és un mòdul dins un projecte coordinat (Equiling, ref. PID2019-105676RB-C41) per Luisa Martín Rojo de la Universitat Autònoma de Madrid i directora del Centro de Investigación en Multilingüismo y Comunicación, i que inclou tres subprojectes més: a Madrid, al País Basc (dirigit per Estíbaliz Amorrortu, de la Universitat de Deusto) i a Galícia (dirigit per Gabriela Prego, de la Universitat de Santiago de Compostel·la).

Entitat finançadora i codi: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2019-105676RB-C43).

Equip d’investigadors: Joan Pujolar (co-IP), Maite Puigdevall (Co-IP), Alba Colombo, Kamran Khan, Gergely Szabó.

FESTPACE, Festivals, events and inclusive urban public spaces in Europe

FESTSPACE se centra en com els festivals i esdeveniments juguen un paper en els processos d’integració al permetre o restringir l’accés i l’ús d’espais públics, incloent fins a quin punt podrien acollir efectivament interaccions i intercanvis entre persones de diferents àmbits culturals, ètnics, socioeconòmics i sociodemogràfics.

FESTPACE és un projecte liderat per David McGillivray, de la University of West Schotland i en què la UOC és el soci català.

Entitat finançadora i codi: Humanities in the European Research Area (HERA) Network, dins el programa de la UE Horizon 2020, conveni 769478.

Equip d’investigadors: Alba Colombo (IP), Esther Oliver, Maite Puigdevall, Kamran Khan, Joan Pujolar, Julie Wilson, Natàlia Cantó

Grup de Recerca Consolidat (GRC)
El reconeixement d’IdentiCat com a grup de recerca consolidat fou renovat l’any 2018 amb el codi 2017 SGR 99. Joan Pujolar en torna a exercir de director.

RegioCat, Regionalisme a Catalunya sota el règim franquista: discursos i pràctiques
“Regionalisme a Catalunya sota el règim franquista: discursos i pràctiques” proposa explorar la pervivència i influència de formes més o menys explícites de regionalisme dins dels espais de legalitat i permissivitat existents entre 1939 i 1975, a partir de la constatació de la participació activa i continuada de la societat catalana contemporània en la construcció de l’E stat espanyol. La nostra hipòtesi incideix precisament en la rellevància dels discursos i pràctiques regionalistes en el procés de reconstrucció político-cultural de Catalunya i de configuració i desenvolupament d’Espanya durant la segona meitat del segle XX.

Entitat finançadora i codi: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (FFI2015-67232-C3-1-P).

Equip d’investigadors: Jaume Claret Miranda (IP, UOC), Jordi Amat Fusté (Investigador independent), Alfons Aragoneses (UPF & Max-Plank Institut), Andrew Dowling (Cardiff University), Joan Fuster-Sobrepere (UOC), Marc Gil Garrusta (UOC), Muriel Gómez (UOC) i Jaume Subirana Ortín (UOC)

Les mudes lingüístiques: una aproximació etnogràfica als nous parlants a Europa
El projecte s’inscriu en una línia d’investigació orientada a comprendre com els parlants desenvolupen els seus repertoris lingüístics al llarg de la seva vida i les implicacions socials que això comporta. Ens focalitzem en els processos denominats “mudes lingüístiques”, és a dir, els moments de la vida en què es produeixen aquests canvis de repertori, normalment perquè la persona adopta una nova varietat lingüística (dialecte, llengua, registre) en la seva vida social.

Entitat finançadora i codi: Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2015-67232-C3-1-P).

Equip d’investigadors:  Joan Pujolar (IP), Maite Puigdevall, Alba Colombo (professores de la UOC), Marina Massaguer (doctoranda UOC), Luisa Rojo (UAM), Melissa Moyer, Ann Klimava, Gema Rubio (professores de la UAB), Katrin Ahlgren (Stockholm University), Esther Oliver (assistent de recerca) i  Rosina Marquez (University of Surrey).

European network “New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges”

IP: Bernardette O’Rourke (Heriot-Watt University Edinburgh). COST (European Cooperation in Science and Technology: ISCH COST Action IS1306). Vice-president: Joan Pujolar. Països participants: 17. Gener 2014-Desembre 2017.

Grup de Recerca Consolidat (GRC)
Amb resolució de 7 de maig de 2014, IdentiCat va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat (GRC) per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1516). En aquell moment passa a dirigir el grup Josep-Anton Fernàndez (substituit a maig de 2015 per Jaume Subirana), i s’hi incorporen Jordi Cerdà (Universitat Autònoma de Barcelona) com a membre, i Luisa Martín Rojo (Universitat Autònoma de Madrid) i Luisa Elena Delgado (University of Illinois, Urbana-Champaign) com a membres col·laboradores.

Funcions del passat en la cultura catalana contemporània:institucionalització, representacions i identitat
El projecte estudia els usos del passat en els discursos i representacions dels dos paradigmes principals de la cultura catalana contemporània durant la segona meitat del segle XX: el “ resistencialisme” i la normalització. L’abast del projecte inclou el tardofranquisme, la restauració del règim constitucional a Espanya i la recuperació de les institucions d’autogovern a Catalunya.

Entitat finançadora i codi: Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2011-24751).

Equip d’investigadors: Jaume Subirana (IP), Josep-Anton Fernàndez, Joan Fuster, Jaume Claret i Laura Solanilla (professors de la UOC), Anna Titus (doctoranda, UOC), i els següents investigadors externs: Cristina Badosa (Université de Perpignan), Enric Bou (Università Ca’Foscari Venezia), Helena Buffery (University College Cork), Louise Johnson (University of Sheffield) i Mario Santana (University of Chicago).

Nous parlants, noves identitats: pràctiques i ideologies lingüístiques en l’era postnacional (NEOPHON)
Ministerio de Ciencia y Competitividad. FFI2011-24781.

IP: Joan Pujolar. Gener 2012-Desembre 2014.

Llengua, cultura i turisme: discursos identitaris i mercantilització de les llengüas en els mercats globals.
Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. HUM2006-13621-C04-04/FILO.

IP: Joan Pujolar. Equip de recerca: M. Heller (Toronto), K. Jones (Bangor). Inserit en el projecte coordinat “Enclaves lingüísticos: recursos verbales, ideologías, comunidades”, dirigit per Joan Argenter. Gener 2007 – Desembre 2009.

Grup de Recerca Emergent (GRE)
Amb resolució de juliol de 2009, IdentiCat (Llengua, cultura i identitat en l’era global) va aconseguir ser reconegut com a Grup de Recerca Emergent (GRE) per la Generalitat de Catalunya (2009 SGR 460). El grup el formen Joan Pujolar (director), Josep-Anton Fernàndez, Isidor Marí, Maite Puigdevall, Jaume Subirana i Miquel Strubell. Posteriorment s’hi incorporen Jaume Claret, Joan Fuster Sobrepere i Laura Solanilla, així com els becaris Tulay Caglitütüncigil, Avel·lí Flors, Iago Gonzàlez i Anna Titus.

Estudi sobre llengua i joves
Projecte encarregat per la Secretaria de Política Lingüística i l’Observatori de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. IP: Joan Pujolar. Agost de 2007-Novembre de 2009.

(Visited 44 times, 1 visits today)