Nou model de declaració per a plataformes digitals: Wallapop i Vinted inclosos

05/02/2024
mujer-haciendo-una-foto-a-un-bolso

Al BOE del 5 de febrer, s’ha publicat l’Ordre HAC/72/2024, d’1 de febrer, que aprova el model de declaració informativa per a la comunicació d’informació per part dels operadors de plataformes. Aquesta Ordre fa referència a l’obligació d’informació dels operadors de plataformes digitals, com per exemple Wallapop, Vinted, eBay o Airbnb, sobre les activitats que realitzen els seus usuaris. Aquesta nova obligació té el seu origen en la Directiva 2021/514/UE del Consell de 22 de març, coneguda com a DAC 7, i que va modificar la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat.

Aquesta Directiva disposa que, atès l’ús generalitzat de plataformes digitals en l’exercici d’activitats comercials, tant per part de particulars com d’entitats, és fonamental assegurar que l’obligació de comunicació d’informació a les Administracions tributàries sigui aplicable amb independència de la condició jurídica de cada usuari, i estableix que siguin les mateixes plataformes digitals les obligades a facilitar la informació dels seus usuaris a les respectives Administracions tributàries.

En aquest sentit, la comunicació de les rendes obtingudes mitjançant les activitats esmentades ha de proporcionar a les Administracions tributàries la informació necessària per calcular correctament els impostos corresponents.

Tenint en compte la naturalesa i la flexibilitat de les plataformes digitals, l’obligació de comunicació d’informació s’amplia també a aquells operadors de plataformes que duguin a terme activitats comercials a la Unió Europea, però no siguin residents a efectes fiscals. Això garantirà la igualtat de condicions entre totes les plataformes digitals i impedirà la competència deslleial.

Així mateix, i buscant la simplificació i la reducció dels costos de compliment, es considera raonable exigir que els operadors de plataformes comuniquin les rendes obtingudes pels usuaris en un únic Estat membre, les quals incloguin l’arrendament de béns immobles, els serveis personals, la venda de béns i l’arrendament de qualsevol mitjà de transport. Tanmateix, preveu la possibilitat d’establir límits a l’obligació de comunicació d’informació amb l’objectiu de reduir costos de compliment innecessaris.

Aquesta directiva ha estat transposada a Espanya mitjançant el Real Decret 117/2024, de 30 de gener, pel qual es desenvolupen les normes i els procediments de diligència deguda a l’àmbit de l’intercanvi automàtic obligatori d’informació comunicada pels operadors de plataformes digitals.

A tals efectes, es crearà un registre d’operadors de plataformes digitals que inclourà tant els operadors amb domicili fiscal a Espanya, com aquells que, tot i no ser residents, operen al territori espanyol.

Per la seva banda, les obligacions d’informació consisteixen en l’obligació dels operadors de plataformes digitals de recollir determinada informació sobre els usuaris i venedors que les utilitzen i en l’obligació de declarar-la a l’Administració tributària espanyola, per tal que pugui comprovar el compliment de les corresponents obligacions tributàries, així com intercanviar aquesta informació amb les Administracions tributàries de la resta d’Estats membres de la UE, i fins i tot d’altres Estats dins l’àmbit de l’OCDE.

No obstant això, hi haurà una sèrie d’usuaris exclosos com les entitats estatals i les entitats cotitzades. Així mateix, també s’estableix una limitació per a usuaris o venedors ocasionals, sempre que facin anualment menys de 30 operacions de venda de béns, amb un import no superior a 2.000 euros.

Les dades que els operadors de plataformes digitals han de recollir són:

a) Si l’usuari és una persona física:

 1. Nom i cognoms.
 2. Direcció principal.
 3. Número d’identificació fiscal.
 4. Número d’identificació a efectes de l’impost sobre el valor afegit o de l’impost anàleg.
 5. Data i lloc de naixement.
 6. Compte corrent utilitzat en l’activitat.
 7. Les quanties pagades i el nombre d’activitats realitzades.
 8. Els tributs o retencions ja ingressades a compte.

b) Si l’usuari és una entitat:

 1. Raó social.
 2. Direcció principal.
 3. Número d’identificació fiscal o equivalent.
 4. Número d’identificació als efectes de l’impost sobre el valor afegit o de l’impost anàleg.
 5. Número de registre de l’empresa, si escau.
 6. Identificació dels establiments permanents des dels quals s’exerceixen les activitats a la Unió Europea, amb indicació de l’Estat membre en què estiguin ubicats aquests establiments permanents.
 7. Compte corrent utilitzant en l’activitat.
 8. Les quanties pagades i el nombre d’activitats realitzades.
 9. Els tributs o retencions ja ingressades a compte.

A més, quan un usuari faci una activitat que comporti l’arrendament o la cessió temporal d’ús de béns immobles, l’operador de la plataforma obligat a comunicar informació obtindrà de l’usuari les dades següents:

 1. La direcció de cada bé immoble comercialitzat.
 2. El número de referència cadastral de l’immoble o el seu equivalent.
 3. El nombre de dies que s’ha arrendat o cedit el bé immoble comercialitzat.
 4. Els documents, les dades o la informació que acreditin que el bé immoble comercialitzat pertany al mateix propietari, quan l’operador de la plataforma obligat a comunicar informació hagi facilitat més de 2.000 activitats mitjançant l’arrendament o la cessió temporal d’ús d’un bé immoble comercialitzat per a un mateix usuari que sigui una entitat.

Tota aquesta informació s’ha de declarar per les plataformes digitals durant el mes de gener següent a l’any natural posterior a aquell en què l’usuari o venedor hagi estat identificat com a subjecte a comunicació d’informació. No obstant això, el termini per presentar la declaració l’any 2024 respecte de l’any natural 2023 serà fins al 6 d’abril del 2024, dos mesos després de l’entrada en vigor de l’Ordre esmentada a l’inici, el 6 de febrer del 2024.

Per tal de donar compliment a aquesta obligació, els respectius operadors de plataformes digitals han de recollir aquesta informació i verificar-la abans de comunicar-la a l’Agència tributària espanyola, motiu pel qual requeriran als usuaris afectats que completin les dades legals dels seus perfils. En el cas que els usuaris es neguin, les operadores bloquejaran els seus comptes impedint que puguin continuar utilitzant els seus serveis.

En tot cas, cal tenir en compte que no han variat les obligacions tributàries dels usuaris o venedors de les plataformes digitals, el què ha canviat és que a partir d’ara són les mateixes plataformes les obligades a comunicar les seves activitats per tal que l’Administració tributària pugui comprovar el compliment d’aquestes obligacions i actuar quan consideri que no s’ha fet o no s’ha fet correctament. Un pas més per fer veritat allò que “Hisenda som tots”.

(Visited 622 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Benjamí Anglès Juanpere és professor agregat de Dret Financer i Tributari al màster de Fiscalitat i el grau de Gestió i Administració Pública dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A banda de les seves tasques com a docent, també realitza tasques de recerca sobre els àmbits dels ingressos públics; la tributació local i autonòmica; els procediments tributaris; les criptomonedes i la fiscalitat de la nova economia. Ha participat com a ponent a múltiples congressos, i publicats articles i capítols de llibre sobre aquestes temàtiques. També són habituals les seves col·laboracions en mitjans de comunicació, com a El Periódico, l'Economista, eldiario.es i The Conversation.
Comentaris
Deixa un comentari