Hisenda assumeix, per fi, la devolució de les sancions del model 720 amb caràcter generalitzat i retroactiu

25/07/2023
Model 720 Foto de martaposemuckel a Pixabay.

Al gener del 2022, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va declarar contrari al dret europeu el règim sancionador que acompanyava l’obligació de declarar béns a l’estranger a través del famós model 720, instaurat l’any 2012 pel ministre Cristóbal Montoro. Durant una dècada, aquells que van fer aflorar el patrimoni que tenien fora de les nostres fronteres van rebre, a més de les corresponents quotes tributàries pels fets no declarats, unes sancions pecuniàries que l’alt tribunal europeu va acabar qualificant de totalment desproporcionades i discriminatòries, ja que podien arribar a superar el valor dels béns declarats i atemptaven contra el principi comunitari de lliure circulació de capitals.

Posteriorment, el Tribunal Suprem (TS) va dictar sentència, al juliol del 2022, i va reconèixer els efectes retroactius del pronunciament del TJUE en considerar que, pel fet de tractar-se d’unes disposicions contràries al dret de la Unió Europea des de la seva aprovació, aquestes accions no es podien admetre perquè eren nul·les des del seu origen. No obstant això, es tornava a obrir el debat de si aquesta nul·litat només seria aplicable a aquelles sancions que haguessin estat recorregudes en el seu moment o si també es podria aplicar a aquelles sancions que haguessin guanyat fermesa, bé mitjançant un procediment especial de revisió, o bé mitjançant un procediment de responsabilitat patrimonial contra l’“Estat legislador”. 

En contra de la Constitució

A la fi del 2022, els serveis jurídics d’Hisenda van dictar un informe en el qual reconeixien que el règim sancionador anul·lat pel TJUE vulnerava l’art. 25.1 de la Constitució espanyola. Aquest article disposa que ningú pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell moment. En conseqüència, van proposar que es declarés la nul·litat de ple dret dels actes administratius que sustentaven aquestes sancions, per la qual cosa era necessari el dictamen previ del Consell d’Estat.

Doncs bé, al març del 2023 el Consell d’Estat va dictaminar que era procedent la nul·litat de la sanció imposada a un contribuent per l’incompliment de l’obligació de declarar béns a l’estranger mitjançant el model 720, ja que s’hi donava la causa de nul·litat de ple dret prevista a la lletra a de l’article 217.1 de la Llei general tributària, per raó de l’aplicació improcedent d’un règim sancionador que vulnera l’article 25.1 de la Constitució en haver estat declarat contrari al dret de la Unió Europea pel TJUE.

Després de tots aquests pronunciaments, informes i dictàmens, finalment la Delegació Especial de l’Agència Tributària a Catalunya acaba d’emetre un acord d’execució d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual ordena la devolució d’ofici de la sanció imposada a un contribuent per la qüestió esmentada, en considerar que vulnera al dret europeu i la mateixa Constitució. D’aquesta manera, tots aquells que reclamin la sanció il·legalment imposada tindran la mateixa sort, i Hisenda haurà de procedir finalment a tornar-la amb caràcter general i retroactiu.

No obstant això, i arribats a aquest punt, l’Administració tributària també podria aplicar perfectament l’art. 109 de la Llei de procediment administratiu i revocar tots els actes sancionadors nuls de ple dret, la qual cosa suposaria la devolució automàtica dels imports ingressats indegudament, sense esperar que siguin els contribuents afectats els que hagin d’iniciar el procediment de devolució.  

Com sempre, no sols està en joc el deure de contribuir al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la capacitat econòmica de cadascú, sinó també la confiança en un sistema tributari just i no confiscatori. Benvingudes les lleis fetes per lluitar contra el frau fiscal i el blanqueig de diners, però aconseguir el compliment voluntari de les obligacions fiscals i canviar la cultura fiscal també depèn del comportament d’Hisenda, especialment quan perd en els tribunals.

(Visited 47 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Benjamí Anglès Juanpere és professor agregat de Dret Financer i Tributari al màster de Fiscalitat i el grau de Gestió i Administració Pública dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A banda de les seves tasques com a docent, també realitza tasques de recerca sobre els àmbits dels ingressos públics; la tributació local i autonòmica; els procediments tributaris; les criptomonedes i la fiscalitat de la nova economia. Ha participat com a ponent a múltiples congressos, i publicats articles i capítols de llibre sobre aquestes temàtiques. També són habituals les seves col·laboracions en mitjans de comunicació, com a El Periódico, l'Economista, eldiario.es i The Conversation.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari