Una fotografia dels plans d’empresa i de l’emprenedoria

08/01/2019

El Treball Final de Grau (TFG) és una assignatura del pla d’estudis del Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) que l’estudiant ha de cursar per acabar la titulació i que té un vincle molt estret amb la resta de matèries estudiades al llarg del programa.

El TFG pretén posar en joc, de manera integrada, els coneixements i competències que l’estudiant ha adquirit al llarg de la titulació, i acreditar que l’estudiant disposa de les habilitats adequades per a la seva utilització en l’entorn professional.

La titulació ofereix a l’estudiant la possibilitat de cursar un TFG en l’àmbit d’especialització de l’emprenedoria, també conegut com a pla d’empresa. Aquest TFG està orientat a desenvolupar les competències empresarials i aprofundir el nivell d’especialització competencial mitjançant el desenvolupament del tercer nivell de la competència transversal d’iniciativa emprenedora a través de la realització d’un pla d’empresa.

Els plans de negocis o plans d’empresa són un element típic dels cursos introductoris a l’emprenedoria. En gairebé qualsevol curs d’emprenedoria, el pla de negocis és el producte final típic. Segons Honig, un pla de negocis es pot definir com un document escrit que descriu l’estat actual i el suposat futur d’una organització i és un procés de maduració que facilita la progressió d’una idea a un projecte final.

Així, el TFG en la seva especialitat d’emprenedoria es planteja com un treball eminentment pràctic i aplicat, amb l’objectiu principal de realitzar un estudi relacionat amb la creació d’una empresa, real o fictícia, desenvolupant la idea i model de negoci i incidint en les variables bàsiques del pla d’empresa: entorn, màrqueting, recursos i finances. L’objectiu és planificar la posada en marxa d’una nova organització, activitat o línia de negoci i comunicar de manera engrescadora un projecte emprenedor mitjançant l’elaboració d’un document que reculli totes les accions, variables i decisions necessàries.

Dades del curs acadèmic 2017-18

Actualment el pla d’empresa és l’opció més triada pels estudiants del Grau d’ADE a l’hora de fer el treball final: el curs acadèmic 2017-18 van haver-hi un total de 226 estudiants que van cursar el pla d’empresa, amb una distribució del gènere bastant equitativa però amb un cert biaix cap al gènere masculí amb un 48% de dones i un 52% d’homes. Respecte a l’edat, l’estudiant més jove tenia 22 anys i el de major edat 60 anys i l’edat mitjana va ser de 35,7 anys.

Com he comentat anteriorment, el pla d’empresa es pot realitzar sobre una idea de negoci que pot ser real o bé que no es té previst posar en marxa en un futur proper. En el passat curs acadèmic, el 32% dels estudiants tenia previst posar en marxa el projecte. Una altra dada que és interessant és que tan sols un 12% dels estudiants tenia experiència prèvia en la creació d’empreses tot i ser estudiants amb unes potencials capacitats emprenedores.

En relació a la tipologia d’empresa, un 24% dels estudiants van decidir desenvolupar un projecte empresarial d’una empresa amb finalitats socials, és a dir, alineada amb els principis de transformadors de l’economia social i solidària: gestió democràtica i participativa de l’empresa, orientació a les necessitats humanes de la societat, per sobre de les econòmiques de la mateixa empresa i compromís amb l’entorn, tant en l’àmbit social com ambiental.

El pla d’empresa com a eina d’aprenentatge

Un dels aspectes claus són els resultats d’aprenentatge, així en l’àmbit acadèmic una de les preguntes claus que ens plantegem és si els estudiants consideren que el curs, en aquest cas els plans d’empresa, ha estat una bona eina d’aprenentatge i si per altra banda estan satisfets amb l’experiència de participació en el pla d’empresa.

Les dades al respecte són molt alentidores, ja que en una escala d’1 a 5, els estudiants consideren que el pla d’empresa és una eina excel·lent d’aprenentatge amb una qualificació mitjana de 4,6, mentre que estan totalment satisfets amb l’experiència d’haver participat en el pla d’empresa amb una qualificació de 4,4 punts.

Per altra banda i relacionat amb un dels aspectes claus dels plans d’empresa i que fa referència a la competència d’emprendre i innovar, els estudiants tenen la percepció que han assolit d’una manera elevada aquesta habilitat després d’haver realitzat el pla d’empresa, concretament donen una puntuació mitjana de 4,1 punts.

Aquestes dades ens animen a seguir potenciant l’elaboració de plans d’empresa per tal de fomentar, consolidar i millorar les competències emprenedores entre els nostres estudiants, de tal manera que en finalitzar el pla d’empresa siguin capaços d’aplicar els coneixements i habilitats adquirides en el seu propi negoci o en un altre servei.

Us animeu a generar una nova idea de negoci i posar-la en marxa?

(Visited 81 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Doctora en Educació i TIC (e-learning). Des de 2002 és professora en l'àmbit quantitatiu dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  
Comentaris
Deixa un comentari