Slow management: un moment per a pensar, cuidar als professionals, el que produïm i com ho produïm

31/05/2018

EMPRESA – Article publicat a 31 de Maig de 2018.


En un entorn on tot va tan ràpid que la majoria de les empreses mor sense arribar a l’adolescència -la mitjana de vida de les empreses espanyoles no arriba als 12 anys- i on les empreses cotitzades desenvolupen la seva activitat mediatitzades pels seus resultats trimestrals, la filosofia del Slow Management constitueix un contrapunt rellevant per la gestió de les empreses actuals. 


Aquesta filosofia neix al calor dels moviments del slow food a principis del segle XXI (Honoré, 2004). El concepte de Slow Management s’identifica per primera vegada al llibre a Bias for action de Bruch, H. i Ghoshal S. (2004). Aquest moviment es contraposa a l’estil anglosaxó de gestió basat en la maximització dels beneficis de l’accionista i suportat en el models d’optimització, la maximització de la producció i els objectius de curt termini. Per contra, defensa la revalorització de les persones dins de l’organització, les relacions de confiança i la sostenibilitat en un sentit ampli. D’acord amb aquesta visió, fer les coses ràpid i pensant només en assolir objectius immediats no significa fer-les bé. Per a fer-ho bé, hem de tenir en compte tres grans eixos:

  1. Les persones són el cor de l’organització. Confia en aquelles persones a les que has contractat, dóna-les suport i empodera-les. Fomenta la creativitat i la llibertat dels professionals sobre com realitzar la seva activitat. Les persones han de ser conscients del seu treball i més responsables del seu resultat final. Per això, és fonamental atorgar significat i propòsit al dia a dia dels professionals. Deixar de focalitzar-se en el “què” i “com” per a posar èmfasi en el “perquè”. I sobretot, tenir temps per escoltar i parlar amb les persones que conformen l’organització, elles són les que poden tenir millores idees sobre com millorar els processos i els productes. Les persones s’han de sentir escoltades, tractades amb respecte, han de sentir que la seva participació en l’organització és considerada valuosa.
  1. El focus d’atenció ha de ser la qualitat. Potencia la qualitat per sobre de la quantitat. Qualitat no només del producte o serveix que s’ofereix, sinó també dels processos i de l’entorn de treball. La qualitat fa a les persones felices, provoca que els clientes valoren els productes i fa sentir als treballadors orgullosos del seu treball (van Amerongen, R. 2014).
  1. Les organitzacions s’han de centrar en la generació de valor a llarg termini. La gestió ha de perseguir la creació sostenible de valor, la pervivència de l’empresa en el temps. Això no implica que l’empresa no hagi de preocupar-ser per obtenir beneficis, els ha d’obtenir, però no ha de cercar únicament la maximització de beneficis a curt termini. L’actuació empresarial ha de ser sostenible i respectuosa amb el seu entorn.

Fins ara, aquesta manera lenta de gestionar les organitzacions no ha tingut massa impacte real en el dia a dia de les organitzacions. No obstant, si volem impulsar organitzacions sostenibles en el temps, focalitzades en la qualitat, i sobretot respectuoses amb les persones que les componen aquests principis haurien d’anar impregnant la gestió de les nostres organitzacions. Essent, els directius, els primers que haurien de predicar amb l’exemple.

Com diu el proverbi “Despacito y buena letra”. Així no només arribarem més lluny, sinó que ho farem en millors condicions.


Fonts d’informació:
Bruch, Heike i Ghoshal, Sumantra (2004). A bias for action: how effective managers harness their willpower, achive results, and stop wasting time.  Harvard Business School Publishing: Boston, Massachusetts.
Honoré, Carl (2004). Elogio de la lentitud. Un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad. RBA edicions: Barcelona
Van Amerongen, Robbrecht. (2014). What is slow management? A: https://www.linkedin.com/pulse/20140414092001-2150229-slow-management-back-to-the-human-scale-in-organizing (Consultat el 26-05-2018).
(Visited 57 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari