Per què utilitzem l’allotjament col·laboratiu?

10/03/2020
encuesta sobre plataformas de alojamiento

Motivacions, percepcions i actituds del consum de plataformes d’allotjament col·laboratiu de curta durada.

Des de fa uns dos anys la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està duent a terme el projecte ECCOLTUR que analitza l’emergència i desenvolupament d’iniciatives que operen des de la perspectiva de l’economia col·laborativa (sharing economy en anglès). Una part del projecte està vinculat a una tesi doctoral que se centra a analitzar les motivacions, percepcions i actituds de les persones que utilitzen les plataformes digitals P2P (d’igual a igual) d’allotjament de curta durada per buscar allotjament durant els seus viatges.

Per a això, estem realitzant una enquesta (en català, en espanyol i en anglès) a usuaris que alguna vegada hagin utilitzat plataformes P2P de pagament i / o plataformes P2P d’intercanvi.

L’objectiu és recopilar dades que permetin comparar les creences, actituds, intencions i comportament dels usuaris d’acord amb l’orientació i el tipus de cada plataformaL’objectiu és recopilar dades que permetin comparar les creences, actituds, intencions i comportament dels usuaris d’acord amb l’orientació i el tipus de cada plataforma

Tipus de plataformes d’allotjament

L’economia col·laborativa ha incrementat la seva popularitat en els últims anys (Botsman i Rogers, 2010; Belk, 2014b; Guttentag, 2015) encara que segueix sent un concepte heterogeni que inclou projectes i iniciatives amb diverses orientacions comercials (amb i sense ànim de lucre) per crear valor social, ambiental i econòmic (Schor, 2014; Belk, 2014). Per aquesta raó, a l’hora del seu estudi és important posar èmfasi en la relació d’intercanvi entre els actors participants i diferenciar entre les plataformes amb una orientació més comercial davant d’aquelles amb una actitud procomú.

El sector turístic, i més concretament l’allotjament de curta durada, ha estat un dels sectors de major expansió i protagonisme dins del fenomen de l’economia col·laborativa. La Comissió Europea va estimar en 2016 que la majoria dels ingressos bruts de les plataformes d’economia col·laborativa provenen dels sectors turístics, especialment en el d’allotjament i transport (Informe de la UE, 2017). Paral·lelament, l’enquesta de l’Eurobaròmetre (2018) posa en relleu l’augment en la proporció d’usuaris en els serveis oferts a través de plataformes col·laboratives (23% el 2018 enfront del 17% el 2016), destacant una major proporció d’ús de les plataformes col·laboratives en els serveis d’allotjament i transport (57% i 51%, respectivament).

Tenint en compte aquests fets, hem decidit dur a terme una comparativa entre dues orientacions diferenciades de plataformes digitals d’allotjament de curta durada d’igual a igual (P2P).

  • Tenim, d’una banda, plataformes en què l’usuari paga un import monetari per llogar l’allotjament, que anomenem plataformes P2P de pagament, com Airbnb, HomeAway, Wimbu, entre d’altres, la missió principal és connectar a viatgers de tot el món amb persones que volen llogar la seva casa, apartament, caravana i fins i tot vaixell, a través d’una transacció econòmica.
  • De l’altra, apareixen plataformes en les quals s’intercanvien propietats entre les diferents parts, denominades plataformes P2P d’intercanvi, en aquest cas com HomeExchange, Intervac, Home for Exchange, entre d’altres. Els valors d’aquestes plataformes d’intercanvi se centren en la confiança, l’honestedat i l’hospitalitat i es basen en el principi de reciprocitat i col·laboració.

No existeixen estudis que comparin els dos tipus de plataformes

Tot i que Geiger et a l'(2017) han discutit sobre la bretxa entre plataformes com Airbnb i altres que no es basen en un intercanvi monetari comercial entre parells no existeixen estudis que presentin una comparativa entre elles. A més, és oportú explorar les intencions d’usar cada tipus de plataforma donat el creixement que experimenten.

El nostre estudi se centra a explorar la relació entre creences, actituds, intenció i comportament de consumidor col·laboratiu en allotjaments de vacances. Donat el paper central de les noves tecnologies en l’ús d’aquestes plataformes, utilitzarem la Teoria descomposta del comportament Planificat de Taylor i Todd (1995) com el model més apropiat per comprendre els fonaments i actituds motivacionals formats cap a l’ús de les dues tipologies de plataformes. Aquesta teoria va ser construïda sobre la Teoria del Comportament Planificat (TPB) per Schifter i Ajzen (1985), àmpliament utilitzada en diferents camps acadèmics per predir les intencions i comportaments humans. La TPB analitza les dimensions d’actituds, normes subjectives i control percebut, descomponent cada dimensió en conjunts específics de creences.

Les actituds són un factor decisiu del comportament de consumidor que expliquen per què les persones mostren una intenció positiva o negativa, en el nostre cas, cap a l’ús de plataformes digitals P2P d’allotjament de curta durada (Ajzen, 1991)

Vols col·laborar en la investigació?

Si vols ajudar-nos a dur a terme aquesta investigació et convidem a omplir una enquesta (en català, en espanyol i en anglès). Tota la informació que proporcioni tindrà caràcter confidencial i serà utilitzada de forma anonimitzada, única i exclusivament, amb finalitats acadèmiques.

Com gratificació pel teu esforç en emplenar l’enquesta podrà descarregar dos llibres molt interessants: “Viure millor amb menys” de l’expert en consum col·laboratiu Albert Cañigueral, i “Sharing cities: activating the urban commons“. A més, també podràs visualitzar una sèrie de vídeos sobre Economia Col·laborativa amb diferents experts de diferents disciplines.

Moltes gràcies per la teva col·laboració!

Referencias

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

Belk, R. (2014a). Sharing versus pseudo-sharing in web 2.0. Anthropologist, 18(1), 7–23. https://doi.org/10.1080/09720073.2014.11891518

Belk, R. (2014b). You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online. Journal of Business Research, 67(8), 1595-1600. https://doi:10.1016/j.jbusres.2013.10.001

Botsman, R., y Roger, R. (2010). What’s mine is yours: How collaborative consumption is changing the way we live. HarperCollins Business.

Bray, J., Johns, N., y Kilburn, D. (2011). An exploratory study into the factors impeding ethical consumption. Journal of Business Ethics, 98(4), 597–608.

EU Report (2017, Enero). Tourism and the sharing economy. European Parliament. Disponible en  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595897/EPRS_BRI(2017)595897_EN.pdf

Eurobarómetro (2018, Octubre). The use of the collaborative economy. European Commission. Disponible en https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/S2184_467_ENG

Geiger, A., Horbel, C., y Germelmann, C. C. (2017). “Give and take”: how notions of sharing and context determine free peer-to-peer accommodation decisions. Journal of Travel & Tourism Marketing, 1-11. https://doi:10.1080/10548408.2016.1231101

Guttentag, D. (2015). Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector. Current Issues in Tourism, 18(12), 1192-1217. https://doi.org/10.1080/13683500.2013.827159

Hamari, J., Sjöklint, M., y Ukkonen, A. (2016). The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. Journal of the association for information science and technology, 67(9), 2047-2059.

Mao, Z., y Lyu, J. (2017). Why travelers use Airbnb again?: An integrative approach to understanding travelers’ repurchase intention. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(9), 2464-2482. https://doi.org/10.1108/IJCHM-08-2016-0439

Schifter, D. B., y Ajzen, I. (1985). Intention, perceived control, and weight loss: An application of the theory of planned behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 49(3), 842-851.

Schor, J. (2014, October). Debating the Sharing Economy. Great Transition Initiative. Available in https://www.greattransition.org/publication/debating-the-sharing-economy.

Taylor, S., y Todd, P. A. (1995). Understanding information technology usage: a test of competing models. Information Systems Research, 6(2), 144-176. https://doi:10.1287/isre.6.2.144

(Visited 84 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, on coordina assignatures de l'àrea de màrqueting. Ha estat autora i coordinadora de diferents materials didàctics de la mateixa universitat. Els seus interessos de recerca se centren en l'àmbit de l'comportament de consumidor i el consum col·laboratiu.
Comentaris
Deixa un comentari