Estudiar Economia: Una professió amb futur

8 juny, 2022
grado en economia

L’acceleració del canvi tecnològic i els canvis organitzatius derivats del procés de globalització econòmica constitueixen un repte principal per a una ciència social que estudia com satisfer les necessitats humanes mitjançant l’ús d’uns recursos que necessàriament són limitats, com s’organitza la producció i l’intercanvi dels béns i serveis que es demanen i com es distribueixen les rendes associades a aquest procés de producció i intercanvi.

Els efectes econòmics i socials de la crisi financera i sanitària recent COVID-19 han evidenciat la complexitat creixent de l’organització de les activitats econòmiques i les dificultats de les polítiques econòmiques per gestionar les conseqüències de la interdependència econòmica.

En aquest context, el Grau en Economia online de la UOC proporciona un coneixement profund de les noves formes d’organització econòmica al territori, de la influència del progrés tecnològic sobre la producció i l’ocupació, la gestió de les economies obertes a l’exterior i els mecanismes d’interdependència i transmissió internacional.

A més, la titulació fa una aposta ferma per la incorporació dels principis de la gestió responsable i per la consecució dels reptes establerts a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Professionals dinàmics amb una visió plural i interdisciplinari

Free Fotos de stock gratuitas de adentro, análisis, analizar Stock Photo

Els canvis socials i tecnològics estan induint transformacions profundes en tots aquests aspectes i la crisi financera i sanitària mateixa ha posat de manifest la necessitat de canvi econòmic. Tot això deriva en la necessitat de professionals, destinats a exercir les seves funcions tant al sector públic com al privat, que siguin capaços de comprendre l’evolució dinàmica i cada cop més volàtil de l’economia global i els seus efectes en les economies nacionals, regionals, al sector públic, l’empresa i la societat en general. És a dir, calen experts amb una visió més plural i interdisciplinari per gestionar els problemes que planteja la realitat econòmica existent.

Les persones graduades al Grau en Economia online de la UOC coneixeran el funcionament i les conseqüències dels sistemes econòmics, de les alternatives d’assignació de recursos, de l’acumulació de riquesa i de la distribució de la renda, i estar en condicions de contribuir bon funcionament i millora. En concret, seran capaços d’identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants en qualsevol situació, de discutir les alternatives que en facilitin la resolució, de seleccionar les més adequades segons els objectius i d’avaluar-ne els resultats.

El programa està pensat perquè l’estudiantat aprengui a interpretar informació quantitativa, qualitativa i el funcionament dels mercats, alhora que puguin elaborar informes econòmics i conèixer l’origen i l’evolució dels grans problemes globals.

Estudiar Economia és una tendència a l’alça

Segons el X Informe Infoempleo Adecco sobre titulaciones con más salidas profesionales (maig 2021)els titulats universitaris segueixen sent els candidats més demandats per les empreses a les seves ofertes de feina. Per branques de coneixement, les titulacions de Ciències Jurídiques i Socials i les d’Enginyeria i Arquitectura són les més sol·licitades per les empreses. De fet, entre totes dues aglutinen gairebé 8 de cada 10 ofertes de feina al nostre país. Dins la branca de les Ciències Jurídiques i Socials, hi ha el Grau en Economia, amb una tendència a l’alça en els darrers anys.

Multitud de sortides professionals

Free Fotos de stock gratuitas de adentro, aprender, artilugio Stock Photo

Amb aquests coneixements adquirits al Grau d’Economia de la UOC, al graduat se li obren una infinitat de sortides professionals. Entre les principals hi ha la d’assessors i gestors en l’àmbit fiscal, financer i en serveis d’estudis, consultors, agents en sector exterior o organismes internacionals, directors i gerents d’empreses, docents i personal de recerca.

Tant les competències que desenvoluparà com les habilitats que adquirirà l’estudiantat al nostre grau, el dotarà d’una elevada flexibilitat per adaptar-se a l’entorn canviant i dinàmic actual i, per tant, als canvis i les noves exigències professionals. Entre les principals competències i habilitats, cal destacar les següents:

  • Entendre i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, utilitzant les principals tècniques instrumentals que s’apliquen a l’anàlisi econòmica rellevant per a la presa de decisions.
  • Analitzar o interpretar el funcionament de diferents sectors, agents i mercats, utilitzant models econòmics de forma pràctica a diferents països, tant a escala macroeconòmica com microeconòmica, i en diferents horitzons temporals.
  • Conèixer quin ha estat l’origen i l’evolució dels grans problemes econòmics, la interacció amb factors no econòmics i la interpretació a través del pensament econòmic.
  • Conèixer els conceptes relatius als objectius i els instruments de política econòmica, coneixent també el sector públic, la seva estructura i les diferents polítiques econòmiques que defensen els governs, el sistema fiscal i les formes de generar creixement econòmic.
  • I finalment, aconseguir una capacitat d’anàlisi i avaluació crítica de situacions complexes de mercat de treball, de desigualtat, d’hisenda pública o de temes internacionals, que permetrà elaborar informes econòmics per a la presa de decisions en el sector públic i privat.

El Grau d’Economia de la UOC també ofereix la possibilitat d’aprofundir amb les mencions o especialitzacions del títol, cadascuna de les quals correspon a l’objectiu de formar amb experiència en un dels tres grans binomis dels reptes econòmics i socials següents: Competitivitat i creixement, Equitat i sostenibilitat o Treball i ocupació. Així mateix, el graduat en Economia pot accedir a la formació especialitzada per a l’exercici professional de l’economia mitjançant el Màster universitari d’Anàlisi Econòmica online a la UOC.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Doctora en Economia i Directora del Grau en Economia dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC
Comentaris
Deixa un comentari