El nou model de pràctiques curriculars en els màsters universitaris: una visió win-win

18/09/2019

A la fi del curs 2017-2018, la direcció dels estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va impulsar de manera molt decidida el disseny i la progressiva implantació d’un nou model de pràctiques curriculars que garantís la màxima qualitat i suposés un factor crític en la promoció de l’ocupabilitat dels estudiants. A aquests efectes, entendrem el terme qualitat com l’adequació de la posició de pràctiques (entorn, continguts, supervisió …) als interessos i requeriments acadèmics, vocacionals i competencials de l’estudiant però també de l’organització que l’acull. Per tant, valors com l’eficàcia, l’atractivitat, la flexibilitat i l’equitat estan molt presents en aquest nou model.

Les pràctiques impulsen l’ocupabilitat, definida aquesta com la capacitat de progressar professionalment, sigui com a professional per compte propi a través de les diferents fórmules d’emprenedoria o per compte d’altri (sigui una primera feina o una millora professional) doncs permeten, en molts casos, un primer contacte amb el sector o àrea funcional vinculada als estudis que potser era molt més complicat d’assolir autònomament per a alguns estudiants causa de la seva trajectòria personal, edat, dedicació …

Pràctiques alineades als perfils competencials

Les enquestes d’incorporació del curs 2018-2019 ens indiquen que en la gran majoria de màsters universitaris d’Economia i Empresa més del 50% dels estudiants es matricula pensant que aquests estudis li permetran ampliar coneixements de l’activitat professional actual o augmentar les oportunitats professionals, sent el Màster en Prevenció de Riscos Laborals el que puntua més alt (65,6%) respecte a les expectatives de millora professional (lògic tenint en compte que es tracta d’una professió regulada). En canvi, l’interès personal és el principal motiu per a una mica més del 60% d’estudiants del Màster en Responsabilitat Social Corporativa.

En aquest context i tenint en compte a més l’edat dels estudiants, les pràctiques arriben, conseqüentment, diferents quotes d’interès. Així doncs, i amb l’excepció de les professions regulades, podríem afirmar en general que com més baix és el perfil d’edat dels estudiants més interès desperten les pràctiques. Alguns sectors productius i moltes empreses, especialment les més grans i multinacionals, utilitzen les pràctiques com a mètode de preselecció de candidats i moltes vegades ofereixen oportunitats laborals als estudiants en finalitzar aquests els seus períodes de pràctiques.

Los estudiantes necesitan posiciones de prácticas compatibles con sus  entornos personales (ubicación, movilidad, disponibilidad horaria respecto sus obligaciones profesionales y personales…)  pero sobre todo con sus intereses profesionales (sector productivo diana, tendencia a la especialización  o a la generalización) y alineadas con sus perfiles competenciales (idiomas, experiencia previa…). La diversidad de perfiles dentro de los masters de Economía y Empresa hace que nuestros estudiantes presenten objetivos diferentes y por ello tenemos que ofrecer un catálogo de servicios de acompañamientodentro y fuera del aula que se adapte y de respuesta a esos perfiles.

Els estudiants necessiten posicions de pràctiques compatibles amb els seus entorns personals (ubicació, mobilitat, disponibilitat horària respecte les seves obligacions professionals i personals …) però sobretot amb els seus interessos professionals (sector productiu diana, tendència a l’especialització o la generalització) i alineades amb els seus perfils competencials (idiomes, experiència prèvia …). La diversitat de perfils dins dels màsters d’Economia i Empresa fa que els nostres estudiants presentin objectius diferents i per això hem d’oferir un catàleg de serveis d’acompanyament dins i fora de l’aula que s’adapti i de resposta a aquests perfils.

A més, volem més i millors posicions de pràctiques perquè els nostres estudiants puguin escollir millor.

modelo-practicas-1

Un model de pràctiques adaptat als estudiants i a les empreses

Aquest model, que parteix de l’exigència i el rigor acadèmic (són pràctiques curriculars), assumeix també com a requeriment a propi el fet de adaptar-se i donar resposta als ritmes, necessitats i interessos de les organitzacions que potencialment podrien acollir als nostres estudiants. Només des d’aquesta sensibilitat cap al segon dels actors principals de les pràctiques serem capaços de captar ofertes de qualitat que mantinguin el necessari equilibri entre els objectius de les dues parts.

Entenem que, tot plantejant-se les empreses diferents objectius a l’hora d’acollir un estudiant en pràctiques, és la nostra obligació comprovar i garantir que aquests objectius es puguin assolir en un entorn d’aprenentatge progressiu i continuat que asseguri la dinamització de les competències vinculades a l’assignatura de pràctiques de cada màster.

Aquest ambiciós projecte, que ja dóna incipients fruits (millora de la qualitat de les posicions, alineació de tots els stakeholders, definició clara de rols, racionalització dels procediments …), es complementa i s’alinea amb els esforços i recursos d’altres grups organitzatius de la UOC que també treballen per l’ocupabilitat dels nostres estudiants: molt especialment el Servei de pràctiques i Mobilitat i UOC Alumni i esperem dissenyar variants de pràctiques (intra estudis i entre estudis) que ens permetin col·laborar amb altres grups i aprofitar les sinergies que genera aquest nou model.

Un projecte absolutament fascinant que us anirem presentant.

(Visited 218 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professora coordinadora de les assignatures de pràctiques dels programes oficials de Grau i Màster dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya UOC. A més, és experta en el desenvolupament de talent i l'ocupabilitat a través de l'aprenentatge formal i no formal.
Comentaris
Deixa un comentari