Trabajo Final de Màster: Models de governança a la perifèria metropolitana de Barcelona: el cas del Vallès

5 noviembre, 2019
Gobernanza metropolitana

El present Treball final de màster té com a punt de partida el debat sobre la proposta de creació d’una Àrea Metropolitana al Vallès (AMV), liderada per l’Ajuntament de Sabadell i presentada públicament al desembre de 2018 sota el manifest «Som Vallès».

La proposta és especialment innovadora i sacseja l’ordenació territorial de Catalunya, així com les relacions del Vallès amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la seva regió metropolitana(RMB), independentment de la seva idoneïtat i viabilitat. A partir d’aquest fet, el treball reflexiona sobre la condició del Vallès com a àrea metropolitana, analitzant-ne les diferents definicions existents en la literatura, quins elements clau reuneixen, com es governen, quins models hi ha i quin grau d’institucionalització tenen. En aquest sentit, el treball també analitza la percepció del Vallès com a perifèria metropolitana i els discursos articulats al voltant d’aquest concepte.

Per altra banda, el treball analitza quins models de governança es podrien aplicar al Vallès, contraposant les seves potencialitats amb la seves limitacions i posant especial èmfasi en l’anàlisi de la proposta de crear una nova entitat metropolitana. Finalment, el treball proposa un model de governança de coordinació horitzontal i flexible pel Vallès, basat en la planificació estratègica i emmarcat en l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona. A més, la proposta pren com a referència i teló de fons la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides com a instrument que pot contribuir a articular els diferents discursos existents al Vallès i a reforçar la seva realitat metropolitana.


Título: Models de governança a la perifèria metropolitana de Barcelona: el cas del Vallès
Autor: Mayol Arandiga, Gerard
Director: Mariona Tomàs Fornés

Accesible en: http://hdl.handle.net/10609/102526

(Visited 11 times, 1 visits today)
Autor / Autora
UOC Ciudades
Comentarios
Deja un comentario