Passat, present i futur del centre col·laborador de l’OMS en salut digital

01/06/2022
Foto: Rawpixel.com en Unsplash.

Els Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb el suport de l’eHealth Center de la UOC, desenvolupen accions formatives i de recerca en l’àmbit de telemedicina des de l’any 2010 i eHealth, moltes de les quals centrades a Amèrica Llatina i sota el guiatge de l’Organització Panamericana de la Salut, divisió americana de l’Organització Mundial de la Salud (OPS/OMS). Fruit d’aquesta col·laboració, el 10 d’abril del 2018 l’OMS va nomenar els Estudis de Ciències de la Salut ‘centre col·laborador de l’OMS en salut digital (a partir d’ara en endavant WHOCC-eHealth), amb el compromís de donar suport als països que volguessin desenvolupar nous serveis de telemedicina, així també de promoure l’ús de l’eSalut i la salut mòbil (mSalut) tant als països de la regió de les Amèriques com d’Europa.

Un centre col·laborador de l’OMS és una institució, com ara un centre de recerca, una facultat o un institut universitari, designat pel director general de l’OMS per dur a terme activitats en suport dels programes de l’Organització. Actualment hi ha més de 700 centres d’aquest tipus, ubicats a més de 80 Estats Membres, que col·laboren amb l’OMS en temes com infermeria, salut ocupacional, malalties infeccioses, nutrició, salut mental, malalties cròniques o tecnologies sanitàries.

A Espanya, en concret, hi ha deu centres col·laboradors. El WHOCC-eHealth està adscrit a l’àrea de Informatics and Telemedicine, i en tot Europa només n’hi ha dos, el WHOCC for e-Health, de Ginebra, de Suïssa, i el nostre. Vinculat amb l’àrea anterior hi ha l’àrea de Health Systems Research & Development, que consta de 10 WHOCC, entre els quals hi figura el WHOCC on Integrated Health Services based on Primary Care, de Granada, i el WHOCC for Digital Health and Telemedicine de Tromsø, Noruega.

Què fem com a centre col·laborador de l’OMS en eHealth?

A la Regió de les Amèriques, el WHOCC-eHealth ofereix suport total a les iniciatives regionals liderades per l’Evidence and Intelligence for Health Action (EIH) Department de l’OPS/OMS. Aquest departament centra la seva major activitat a donar suport als països de la Regió que vulguin digitalitzar els serveis de salut. A través de la iniciativa ‘IS4H Basics’ (de Information Systems for Health), l’OPS/OMS estableix marcs conceptuals per a la presa de decisions i dóna orientacions de com s’haurien de projectar els nous serveis digitals, tot marcant quins canvis són necessaris tant en l’àmbit polític, legislatiu, tecnològic, organitzatiu i cultural. És en aquest marc d’actuació que el WHOCC-eHealth proporciona suport tècnic a l’OPS/OMS per el desenvolupament de materials de capacitació, seminaris, eines i guies tècniques per tal de millorar l’ús de la telemedicina i l’eSalut a tota la Regió de les Amèriques. 

Donat que l’11 de març del 2020, l’OMS va declarar la COVID-19 com a pandèmia mundial, gran part de les accions del WHOCC-eHealth s’han centrat en proporcionar orientacions per tal de superar la pandèmia mitjançant l’ús adequat de les TIC. Entre aquestes accions liderades per l’OPS hi ha la preparació i difusió de notes tècniques, la participació en seminaris, i l’elaboració de solucions per fer front la COVID-19. Entre aquestes solucions en destacaríem tres, la que mesura el nivell de maduresa de les institucions de salut per implementar serveis de telemedicina, l’eina que avalua la capacitat de les institucions sanitàries per recopilar dades crítiques per a la presa de decisions, i la destinada a avaluar la idoneïtat de les aplicacions de salut mòbil. Aquesta darrera ha estat liderada pel WHOCC-eHealth i està en fase de publicació en els moments d’escriure aquestes ratlles.

A escala europea, el WHOCC-eHealth ofereix també suport a les iniciatives regionals liderades pel ‘Data and Digital Health (DDH) unit of the Division of Country Health Policies and Systems (CPS) at WHO’, de l’oficina regional per a Europa, amb seu a Dinamarca. Aquesta Unitat coordina l’àrea de la Salut Digital i cerca desenvolupar nous enfocaments i metodologies per a l’ús de les noves tecnologies digitals a l’assistència sanitària, com la telemedicina i l’ús de Big Data. Exemples d’aquest suport es por veure en l’estudi requerit per la Unitat sobre l’aplicació de dades i solucions digitals per donar suport a les estratègies de vigilància i extreure’n implicacions en el context de la pandèmia de la COVID-19, elaborat en col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat d’Utah i la University College de Londres. O en l’estudi sobre quins són els requisits per millorar els sistemes rutinaris d’informació sanitària (RHIS) per a la gestió dels sistemes de salut dels 53 països i territoris de la Regió Europea de l’OMS.

La Unitat també ha sol·licitat al WHOCC-eHealth que s’impliqui en la planificació i implementació de la telemedicina a Geòrgia. És en aquest marc d’actuació en el que ja s’ha dissenyat i implementat una eina que permet avaluar les necessitats de telemedicina i permet identificar els possibles obstacles i problemes a què s’enfronta la institució a l’hora d’implantar un nou programa de serveis de telemedicina (financers, manca de personal o d’habilitats, infraestructura informàtica inadequada, manca de suport informàtic, etc.). Els resultats d’implementar aquesta eina hauria de permetre guiar a les diferents institucions cap al desenvolupament sostenible del servei de telemedicina que necessita (projecte en curs actualment).

La telemedicina, una aliada per aconseguir els ODS de l’Agenda 2030

A Amèrica Llatina i Europa, la telemedicina permet accedir a serveis mèdics en àrees remotes o on no hi ha prou experts o de difícil accés. Es presenta com una opció pràctica per reduir la bretxa de salut i enfrontar els problemes relacionats amb la igualtat en salut entre i dins dels països i per combatre el canvi climàtic i els seus efectes, accelerant així els èxits de l’ODS 3, 13 i 17; i igualment, ajuda als ODS 4, 5, 8, 9, 10 i 16.

Les mesures de distanciament físic imposades per la pandèmia de la COVID-19 ha impulsat la implementació de nous serveis de telemedicina. No obstant això, malgrat queda demostrat que els serveis d’atenció de salut es poden garantir de manera remota a través de tecnologies digitals, aquest canvi encara no s’ha consolidat de manera definitiva. És en aquest context en el que l’OMS i l’OPS tenen un paper rellevant de cara a la seva normalització definitiva. I per fer-ho, tenen el suport dels diferents CC com el WHOCC-eHealth.

(Visited 24 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Director del Centre Col·laborador en eHealth de la Organització Mundial de la Salut (OMS). Professor i investigador dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari