Grup de Recerca en Transformació Social i Comunicació

Inici

SOTRAC (antic grup Agora) és un grup interdisciplinar, amb voluntat interuniversitària i vocació de treball col·lectiu amb arrelament en la societat.

El centre d’interès del grup és el paper de la comunicació en la reproducció i en la reparació de les desigualtats socials. L’activitat de recerca es concentra en tres àmbits temàtics:

  1. L’estudi de l’accés de la ciutadania a una informació de qualitat i a una comunicació lliure de violències en el context de la societat digital
  2. L’estudi de les estratègies, eines i mecanismes per garantir un exercici de la professió periodística d’acord amb el dret a la informació i a la comunicació
  3. L’estudi dels marges urbans com espais situats fora de l’esfera pública, el paper de la comunicació en la reproducció/qüestionament d’estructures de poder excloents i l’articulació de veus al voltant del dret a la ciutat

El principal objectiu és abordar els reptes que ha d’afrontar la comunicació com a bé públic en un context de ràpids canvis tecnològics i d’urgent necessitat de reafirmació dels valors democràtics.

En el centre de la nostra activitat de recerca hi situem les creixents desigualtats, les contradiccions i les violències que deixa al descobert la crisi del concepte de justícia social com a referent per a la construcció de l’ideal de democràcia. El nostre interès de recerca s’orienta especialment cap a aquells grups o col·lectius que queden al marge de l’esfera pública hegemònica.

Portem a terme projectes de recerca per a l’aprofundiment en els debats conceptuals i teòrics des d’una perspectiva crítica. Treballem també per la hibridació dels mètodes quantitatius i qualitatius i per la innovació metodològica mitjançant el desenvolupament de tècniques de treball de camp no extractivistes o l’ús d’eines digitals amb empremta ètica. Entenem que cal traduir els resultats de recerca en accions concretes amb impacte social, anant més enllà de la producció científica-acadèmica. Defensem la perspectiva de gènere com a tret intrínsec de la nostra feina.

Col·laborem amb  associacions, col·lectius, individus i institucions amb qui compartim els mateixos objectius.

Entenem la recerca com una eina al servei de la societat.

 

(Visited 54 times, 1 visits today)