Innovació en l'Administració pública a través de l'ús de dades massives i la IA

Projectes

Reptes jurídics de l’ús de dades massius per al foment de la innovació i la bona administració a través de la intel·ligència artificial (BIGDATA & AI)

Finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat
2018-2020
IP: Agustí Cerrillo i Martínez/Juli Ponce Solé

L’objecte d’aquest projecte és l’estudi dels usos de les dades massius i de les tecnologies d’intel·ligència artificial per les administracions públiques per a la presa de decisions públiques de qualitat, el foment de la innovació i la garantia de el dret a una bona administració, així com l’anàlisi de l’impacte d’aquestes innovadores eines en el Dret administratiu.
El projecte es basa en la constatació de les limitacions dels mecanismes tradicionals de presa de decisions en les administracions públiques, el que demanda de manera urgent una major innovació que es traslladi especialment a aquells sectors en què és necessària una intervenció de les administracions públiques .
En aquest escenari, els grans volums de dades (big data) que les administracions públiques generen en el seu funcionament ordinari i en la prestació dels serveis públics o que la ciutadania els aporten poden ser utilitzats per les eines d’intel·ligència artificial per millorar la presa de decisions públiques i incrementar la sostenibilitat, l’eficiència i la qualitat de la prestació dels serveis públics. La ciutadania pot col·laborar activament amb l’Administració pública aportant noves dades de gran utilitat per a l’Administració i en la seva difusió i, particularment, en l’anàlisi de totes aquestes dades com ja s’ha començat a fer a través de diverses experiències en països del nostre entorn .
Tot i la potencialitat que es deriva tant de l’ús de les dades públiques per les administracions públiques com per la ciutadania i de l’impacte positiu que l’ús de la intel·ligència artificial pot tenir en la presa de decisions públiques i, en general, en la gestió pública, en l’actualitat encara són poques les manifestacions d’aquestes aplicacions al nostre país. Una de les causes de l’escassa aplicació a Espanya és el desconeixement de la utilitat que les dades poden aportar per millorar la qualitat de la presa de decisions públiques i de l’impacte que les tecnologies de la informació i la comunicació poden tenir. Una altra possible causa és la falta de regulació adequada d’aquestes aplicacions pel Dret administratiu que ha de garantir que l’ús d’aquesta tecnologia no acabi implicant una minva en la motivació de les decisions, en la rendició de comptes, en la igualtat i no discriminació i la transparència.
El projecte d’investigació parteix de la hipòtesi que l’ús de grans quantitats de dades per les administracions públiques i la seva anàlisi a través de les tecnologies d’intel·ligència artificial té un impacte positiu en la presa de decisions públiques en entorns complexos per garantir la qualitat de les decisions públiques i de el dret a una bona administració sempre que tinguin un acomodament suficient en el dret administratiu.
Així mateix, es fixen com a objectius generals explorar els usos de les dades massius i la intel·ligència artificial a la presa de decisions públiques i analitzar l’impacte que l’ús de les dades massius i la intel·ligència artificial té en el Dret administratiu. Aquests objectius es concreten en dos estudis de casos: els serveis públics locals i la prevenció de la corrupció.
Per aconseguir aquests objectius es conforma un grup d’investigació interdisciplinar format per reconeguts especialistes de diferents universitats que compta amb el suport d’un grup de treball format per prestigiosos professors de diferents universitats europees i americanes.

La innovació en la prestació dels serveis públics mitjançant la personalització i prestació proactiva mitjançant l’ús dades massives i la intel·ligència artificial
Finançat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
2018-2019
IP: Agustí Cerrillo i Martínez

La finalitat d’aquest projecte és innovar en la manera de prestar els serveis públics mitjançant l’ús per les administracions públiques de dades massives i la intel·ligència artificial per facilitar la personalització, adaptació i anticipació.
Aquest projecte parteix de la idea que les administracions públiques, mitjançant l’anàlisi de les grans quantitats de dades que genera la prestació dels serveis públics o que disposen de la ciutadania, poden obtenir patrons i perfils amb els quals predir i anticipar necessitats, actuar de manera proactiva i personalitzar la prestació dels serveis públics i adaptar-los a les circumstàncies i necessitats de cada persona i innovar en la forma en què es vénen prestant fins al moment. D’aquesta manera, l’anàlisi de dades massives pot ser un motor per a la transformació de les administracions públiques a través de la innovació en la prestació dels serveis públics i aconseguir serveis més s eficaços, eficients i de major valor i impacte social.
El projecte s’ha dut a terme per un equip interdisciplinari de recerca i d’innovació oberta conformat per reconeguts investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, i tècnics de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Els resultats de el projecte són accessibles en els següents enllaços:

Resum: http://eapc.gencat.cat/ca/detalls/Article/TR_agusti_cerrillo_resum
Treball final: http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/recerca/Convocatories_de_recerca/subvencions_a_la_realitzacio_de_treballs_de_recerca/2018/Treballs_complets/TR_cerrillo_personalitzacio-de-serveis-publics_accessible.pdf

La transparència dels algoritmes als municipis metropolitans
Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
2019
IP: Ramon Galindo Caldés

Aquest projecte té com a objectiu la recerca exhaustiva dels algoritmes utilitzats actualment en els municipis de l’AMB, a través d’una sol·licitud a tots els municipis metropolitans utilitzant el dret d’accés de la Llei 19/2014. Aquest exercici permet avaluar la incidència de l’ús dels algoritmes als municipis metropolitans i comprovar en quina mesura faciliten informació sobre els mateixos.

Els resultats de el projecte es van presentar en els “Diàlegs de transparència” de l’Agència de Transparència (AMB), al març de 2020: http://transparencia.amb.cat/es/web/finestres-de-transparencia/aula-de -transparència / Diàleg-transparència-algoritmes

(Visited 6 times, 1 visits today)