licmes-literatura-catalana-grup-de-recerca-uoc-estudis-arts-humanitats
Literatura Catalana, Món Editorial i Societat

El grup

Objectius

El grup d’estudis Literatura catalana, món editorial i societat (LiCMES) desenvolupa la recerca en la confluència entre la disciplina de la literatura catalana, centrada en l’època contemporània, i la indústria editorial. Com a principi bàsic d’una recerca que vol tenir la mirada posada en la dimensió social del fet literari, assumeix el compromís de col·laborar en l’assoliment de l’equitat entre dones i homes, tot integrant la perspectiva de gènere de manera transversal.

LiCMES vol reforçar la presència i el sentit de la literatura en la societat catalana amb la complicitat de diferents agents culturals implicats en la promoció de la lectura, tenint en compte els canvis demogràfics i els nous perfils de lectors i hàbits de consum cultural, i connectar la literatura catalana amb els grans debats acadèmics en curs.

LiCMES ha estat un Grup de Recerca Emergent (2017 SGR 1345) reconegut per l’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris de la Generalitat de Catalunya (AGAUR). El 2021 s’integra al grup de recerca IdentiCat (2021 SGR 01174) de la UOC.

Línies de recerca

Estudis literaris i projecció social

Al segle XXI l’espai literari català està vivint una transformació en múltiples sentits. Ens interessa estudiar-ne aquells aspectes que tenen a veure amb la dimensió social de la literatura. Volem indagar quins són els usos que en fan lectors i agents culturals i socials a l’hora de donar resposta a problemes i reptes dels ciutadans d’avui. Amb la voluntat de liquidar visions elitistes, de superar dinàmiques de conservadorisme disciplinari i de promoure una crítica ètica, plantegem diversos interrogants que no solen formular-se en els estudis literaris de patró tradicional. Així, ens preguntem: Quines obres del patrimoni literari són especialment idònies per fer promoció de la lectura avui i per què? Com s’insereix la perspectiva de gènere a l’hora de treballar les obres literàries amb diferents col·lectius? Les narratives catalanes sobre migració són vàlides per fer pedagogia social amb els nous immigrats? Com es llegeix la literatura catalana en altres contextos socials, lingüístics i nacionals? De quina manera la literatura configura i actualitza la nostra memòria col·lectiva? La literatura és una bona eina per visibilitzar, prevenir i combatre violències simbòliques vigents en la nostra societat? Com en podem reforçar la connexió emocional i el potencial de creixement intel·lectual, d’autocrítica i d’alliberament?


Món editorial

Consisteix a donar continuïtat als estudis sobre el món editorial català. LiCMES té com a objectiu estudiar la indústria del llibre des d’una perspectiva històrica, que l’entronqui amb l’anàlisi crítica del panorama editorial de l’estricta actualitat, amb la voluntat d’analitzar les vicissituds de la migració a l’esfera digital i d’internacionalització dels escriptors catalans.


Veus subalternes

Aquesta línia de recerca té una doble dimensió: la textual i l’editorial. Quant a la dimensió textual, desenvolupa l’anàlisi literària d’obres que tractin la temàtica «Les veus subalternes: els relats dels immigrants, els refugiats i les víctimes de conflictes». Quant a l’editorial, s’estudia el fenomen actual del boom de llibres sobre la temàtica, que ha comportat l’entrada en el sistema literari català d’un gruix molt notable d’autors de sistemes literaris perifèrics.

@LiCMES_UOC

(Visited 31 times, 1 visits today)