Lectures recomanades per a aquestes vacances

27/07/2018

Fa alguns dies vam fer una crida a tot el personal docent investigador i al de gestió de la UOC perquè ens fessin arribar els llibres que hagin publicat, per a així poder elaborar el nostre recull de lectures recomanades per a aquestes vacances. Tot seguit les trobareu; n’hi ha moltes i de ben segur que en trobareu alguna que us agradi!

lecturesrecomanadesestiu2

Per fi junts! Parlem de l’adopció

Publicat per Marta Reinoso, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i del màster de Psicologia Infantil i Juvenil, Elena Requena i Maria Teresa Galligó, aquest llibre és especialment adreçat a famílies adoptives o a persones que pensen en l’adopció com una opció per a formar una família. Edicions Abadia de Montserrat, 2018.

Pedagogías sensibles. Sabores y saberes sobre el cuerpo y la educación

Jordi Planella, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i del grau d’Educació Social, ens mostra en aquest llibre altres formes de pensar de la pedagogia més enllà dels tòpics predominants. Edicions Universitat de Barcelona, 2018.

Pedagogías radicales de (la) locura. De Paulo Freire a Guillermo Borja

Es tracta d’un assaig publicat per Asunción Pié, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i directora del postgrau de Salut Mental Col·lectiva, i Miguel Salas , professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, que proposa recuperar la lectura de dos autors, Paulo Freire i Guillermo Borja, a partir dels quals s’obre una escletxa crítica en els models predominants en l’actuació educativa en matèria de salut mental. Editorial UOC, 2018.

Niñ@s hiper: infancias hiperactivas, hipersexualizadas, hiperconectadas

José Ramon, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, ens convida a llegir aquest llibre adreçat a mares i pares, docents i professionals reflexionant en el tipus d’infància que tenen els nens d’avui dia. Psicologia infantil. Editorial Nuevos Emprendimientos Editoriales, 2018.

Cuerpos de la educación social

Eva Bretones  i Asunción Pié (coordinadores), professores dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, ofereixen en aquest manual unes altres mirades als subjectes de l’educació, les quals trenquen amb els cànons socials. Editorial UOC, 2018.

Insercoop: Un modelo educativo para la inserción laboral

Xavier Orteu, professor col·laborador i Segundo Moyano (coordinadors), professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i del grau d’Educació Social, presenten l’Insercoop, una entitat social que neix com una aposta per un model educatiu en l’àmbit de la inserció laboral que ofereix un canvi cap a la promoció. Manual. Editorial UOC, 2018.

La enseñanza del lenguaje en la escuela. Lenguaje oral, lectura y escritura

Escrit per Llorenç Andreu Barrachina, director del màster de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, aquest manual proporciona als educadors unes bases sòlides sobre les quals es pot organitzar el treball en els àmbits del llenguatge, la lectura i l’escriptura a l’escola, a més de propostes d’estratègies i activitats per a aplicar directament amb els nens i nenes. Editorial UOC, 2018.

Mujeres en la ciencia contemporánea. La aguja y el camello

Aquesta anàlisi contemporània dirigida per Ana M. González, investigadora sènior de l’IN3, com a resultat del projecte GENERA: Generación de una economía del conocimiento más inclusiva y competitiva (FEM 2013-48225-C3-1-R), finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, ens planteja la necessitat de canviar l’actitud de la comunitat científica en els departaments universitaris espanyols. Icaria Editorial, 2018.

Psicobiología

En aquest llibre, Diego Redolar, sotsdirector de recerca dels Estudis de Ciències de la Salut, ens presenta una visió multidisciplinària fent servir enfocaments basats en competències per a l’ensenyament, en els quals el centre d’interès sempre és el procés d’aprenentatge de l’estudiant. Editorial Médica Panamericana, 2018.

La resolución de conflictos y la mediación en el deporte

Xavier Pastor, professor dels Estudis de Dret i Ciència Política, ens aporta en aquest llibre casos pràctics i mètodes provats que permeten afirmar que la mediació i les fórmules de la resolució de conflictes donen resposta a molts dels conflictes que es produeixen en el terreny de l’esport. Editorial UOC, 2018.

Universidades corporativas. Consultoría de formación

En aquest manual, Gregorio Casamayor i Toni Ramos, de l’equip de desenvolupament institucional (coordinadors), Joan Francesc Cánovas, Oscar Dalmau, Rafael Folk, Francisco Imbernón i Jordi López ens parlen de la importància de conrear permanentment les capacitats de les persones per mitjà de la formació, actualitzant les seves competències per a respondre a les necessitats canviants de les organitzacions. Editorial UOC, 2018.

Universidades corporativas. Formación y aprendizaje en las organizaciones

Es tracta d’un manual de referència per a tots els qui es dediquen a dissenyar i gestionar la formació contínua en les organitzacions. És publicat per Gregorio Casamayor i Toni Ramos, de l’equip de desenvolupament institucional (coordinadors), Joan Francesc Cánovas, Òscar Dalmau, Rafael Folk, Francisco Imbernón i Jordi López. Editorial UOC, 2018.

La terminologia avui. Termes, textos i aplicacions

M. Teresa Cabré, Ona Domènech, professora dels Estudis d’Arts i Humanitats, i Rosa Estopà ens ofereixen una aproximació a la terminologia, entesa com a camp de coneixement i com a camp de treball l’objecte central del qual és el terme o la unitat lèxica especialitzada. Editorial UOC, 2018.

Alberto Contador. Tres sueños cumplidos

Es tracta d’una biografia que repassa la reeixida carrera esportiva del ciclista, escrita per Juanma Muraday, tècnic de comunicació dels Serveis de Campus, que et farà submergir en les grans fites de Contador. Al Poste Ediciones, 2017.

Gestión de proyectos paso a paso

Candela Ollé, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i Berta Cerezuela, professora col·laboradora, ens aporten en aquest llibre les metodologies, les tècniques, les eines i les pautes per a assegurar que un projecte aconsegueixi els seus objectius. Editorial UOC, 2017.

Ciudades resistentes, ciudades posibles

Es tracta d’una reflexió coral d’una trentena de pensadors de l’Amèrica Llatina, els Estats Units i diversos països d’Europa sobre l’Agenda Urbana de les Nacions Unides. Jordi Borja, professor emèrit de la UOC, Fernando Carrión i Marcelo Corti proposen un diàleg complementari entre Europa i el continent americà, oferint propostes alternatives per al creixement urbà sostenible, la igualtat territorial i els drets dels ciutadans. Editorial UOC, 2017.

¿Cómo aplicar los límites jurídicos del periodismo?

Escrit per Lluís de Carreras, Sandra Vilajoana, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, Alejandre i Juan Cuerva de Cañas, en aquest llibre trobaràs les claus per a saber, comprendre i aplicar a un supòsit pràctic com es pot exercir de manera responsable el periodisme i com se’n poden ponderar, en cas de conflicte, els principals límits. Editorial UOC, 2017.

¿Cómo usar una base de datos en grafo?

Cristina Pérez, professora col·laboradora, Jordi Conesa i M. Elena Rodríguez, professors dels estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació,  publiquen aquest llibre per a iniciar-se en les bases de dades NoSQL en graf i descobrir els conceptes bàsics sobre aquest model. Editorial UOC, 2017.

Análisis de la práctica profesional. Un lugar para pensar

Beatrice Bossé i Jordi Solé, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, presenten en aquest llibre diferents experiències d’anàlisi de les pràctiques professionals (APP) del camp social i educatiu a França. Editorial UOC, 2017.

Análisis cuantitativo con R. Matemática, estadística y econometría

Aquest manual escrit per Daniel Liviano, professor dels Estudis d’Economia i Empresa i Maria Pujol ofereix una completa introducció a l’entorn R, a l’estadística, les matemàtiques i l’econometria. Editorial UOC, 2017.

Comida y mundo virtual. Internet, redes sociales y representaciones visuales

Lorenzo Mariano Juárez, F. Xavier Medina, professor dels estudis de Ciències de la Salut i director del Programa Màster Universitari de Treball Social Sanitari, i Julián López (editors) debaten i discuteixen sobre la influència global i local d’internet i els mitjans i les xarxes socials en el marc de la transformació de la cultura i de les cultures alimentàries amb una perspectiva interdisciplinària. Editorial UOC, 2017.

Critical Management Studies. Hacia unas organizaciones más éticas y sostenibles

Francisco Javier Tirado, professor col·laborador, Enrique Baleriola i Ana Gálvez, professora dels estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, escriuen sobre els critical management studies (CMS), un seguit d’estudis sobre la gestió, l’organització i el treball que analitzen un conjunt de temàtiques socials de rellevància en aquest àmbit amb una perspectiva crítica. Editorial UOC, 2017.

Desafíos en un mercado laboral en transformación 

Xavier Orteu, professor col·laborador, explica com es transforma el món i amb aquest, les institucions, els programes i els serveis que es plantegen analitzar la desigualtat social mitjançant l’accés a una feina.  Editorial UOC, 2017.

Las organizaciones en el siglo xxi. Un enfoque psicosocial y político

Francisco Javier Tirado, Anna Gálvez, professora dels estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, i Enrique Baleriola analitzen les organitzacions del segle XXI i el tipus de connexió que estableixen en el seu context sociocultural i polític. Editorial UOC, 2017.

Minería de datos. Modelos y algoritmos  

Jordi Gironés, Jordi Casas, Julià Minguillón i Ramon Caihuelas, professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, introdueixen els conceptes fonamentals de la mineria de dades (data mining) i de l’aprenentatge automàtic (machine learning). Editorial UOC, 2017.

Neuropsicología del daño cerebral adquirido. TCEs, ACVs y tumores del sistema nervioso central

Elena Muñoz, David de Noreña i Ana Sanz, professors dels Estudis de Ciències de la Salut, tracten en aquest llibre de tres de les patologies amb més incidència i que limiten en gran manera l’autonomia i la independència de la persona que les pateix. També ens expliquen com es pot fer una avaluació neuropsicològica exhaustiva i com es pot portar a terme una rehabilitació neuropsicològica eficaç. Editorial UOC, 2017.

Placer, toma de decisiones y cerebro

Diego Redolar, sotsdirector de recerca dels Estudis de Ciències de la Salut, analitza com el sistema nerviós processa la informació i intenta vincular el reforç amb processos cognitius com l’atenció, l’aprenentatge i la memòria, i també la presa de decisions. Editorial UOC, 2017.

Privacidad y anonimización de datos

Jordi Casas i Cristina Romero, professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, tracten del paper que té la preservació de la privacitat en el procés de publicació de dades, en concret dels principals mètodes d’emmascarament de dades i el model de k-anonimitat, un dels més coneguts i emprats en els processos d’anonimització. Editorial UOC, 2017.

Sobreimpresión. De la pantalla al papel y viceversa

Laia Blasco, professora dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i directora del Programa Grau Arts, ofereix una guia visual molt detallada sobre el procés de producció gràfica, analitzant cadascuna de les fases de la creació d’un disseny per a un mitjà imprès. Editorial UOC, 2017.

Tengo dolor. ¿Cómo puedo seguir con mi vida?

Rubén Nieto, professor dels Estudis de Ciències de la Salut, tracta en aquesta publicació de les principals característiques del dolor, la seva avaluació i la intervenció des d’un punt de vista biopsicosocial. Editorial UOC, 2017.

Universidades Corporativas. El reto digital

Toni Ramos, de l’equip de desenvolupament institucional, ens parla en aquest llibre de la transformació digital, de la incidència de la tecnologia en les empreses i del paper de la formació com a element catalitzador del canvi. Editorial UOC, 2017.

Creativitat i innovació en la indústria de l’entreteniment

Gemma San Cornelio, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, i Xavier Martí aprofundeixen en el valor de la creativitat i la innovació per a la indústria de l’entreteniment, amb una doble perspectiva: d’una banda, situant aquests conceptes en el context de les indústries de l’entreteniment, i,  de l’altra, aprofundint en les polítiques que afecten aquest sector. Editorial UOC, 2017.

El «jefe» parla (locuta rex). Coaching de comunicació per a directius

Aquest és un llibre per a millorar la comunicació dels directius. Lluís Pastor, director de l’eLearn Center, ens ofereix un mètode eficaç basat en tres elements: la claredat, l’atracció i la persuasió. Editorial UOC, 2017.

The show must go on

Es tracta d’una novel·la didàctica publicada per Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, per a aprendre a gestionar la comunicació de risc i de crisi aprofitant tot el potencial de la comunicació de per si a l’hora de minimitzar riscos, la qual cosa ajuda les organitzacions a recuperar la normalitat quan travessen situacions límit. Editorial UOC, 2017.

El tejido de Weiser. Claves, evolución y tendencias de la educación digital

Xavier Mas, de l’equip de processos d’aprenentatge, ofereix una aproximació al fenomen de l’aprenentatge en línia aprofundint en la seva naturalesa informal i situant els actors principals, els aprenents digitals (digital learners), al centre de l’escena, a la vegada que reflexiona críticament sobre el futur de l’educació en la societat digital. Editorial UOC, 2017.

 

També et pot interessar:

 

Bon estiu i bona lectura!

(Visited 38 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Tècnica de Comunicació Corporativa.
Comentaris
Deixa un comentari