El blog de les persones que treballem a la UOC

Bases del concurs del calendari de sobretaula 2021

Objectiu

El concurs de fotografia digital «Els 25 anys de la UOC» té per objectiu triar les imatges que il·lustraran el calendari corporatiu de sobretaula de la UOC per a l’any 2021.

Participació

El concurs va adreçat a les persones de l’equip propi. La UOC descartarà les fotografies que considera que vulneren el codi ètic i els valors de la Universitat. Poden quedar exemptes de publicació les fotografies que no tinguin un mínim de qualitat. L’emissor del missatge i autor de la fotografia és el responsable de l’originalitat de l’obra. Es poden enviar tantes fotografies com es vulgui.

Enviament i format de fotografies

Les fotografies s’han de penjar a Instagram amb l’etiqueta #MomentsUOC o bé s’han d’enviar per WhatsApp al 619710537 o per correu electrònic a l’adreça cominterna@uoc.edu. Cal especificar el títol de la fotografia i el nom o pseudònim de l’autor o autora. Aquestes dades no es publicaran.

El format de les fotografies ha de ser, preferentment, JPG i no poden pesar més d’1,5 MB. Les fotografies han de tenir una mida orientativa de 13,5 cm × 7,5 cm a 300 ppp, cosa que vol dir uns 1.600 × 890 píxels. S’admeten fotografies en format digital preses amb qualsevol mena de càmera o dispositiu mòbil. Les fotografies s’han d’haver presentat dins del termini obert de publicació.

Selecció de les fotografies guanyadores

La selecció de les fotografies guanyadores implica un doble procés:

  • Entre totes les fotografies rebudes, l’Àrea de Comunicació en preseleccionarà 25, que seran les finalistes. Els criteris per seleccionar-les són, per aquest ordre, els següents:
  • Adequació de la foto a la temàtica del concurs i als requisits tècnics especificats.
  • Es prioritza que entre les 25 fotografies seleccionades n’hi hagi del màxim nombre de participants possible.
  • La qualitat i l’originalitat fotogràfica.
  • A partir de les 25 fotografies, es farà una votació popular digital i les 13 que obtinguin més punts seran les seleccionades per il·lustrar el calendari.

Premis

Els autors de les 13 fotografies més votades rebran un lot de 5 tiquets de Filmin,* que podran bescanviar per 5 pel·lícules.

* En cas que alguna de les persones guanyadores ja disposi d’una subscripció similar a Filmin, s’oferirà un premi alternatiu.

Calendari

  • Termini obert d’enviament de fotografies: del 30 de juliol al 22 d’octubre del 2020.
  • Preselecció de les 25 fotografies finalistes: 5 de novembre del 2020.
  • Del 5 al 22 de novembre del 2020, tothom qui vulgui podrà votar les 13 millors fotografies.
  • El 23 de novembre del 2020 es comunicaran els noms de les 13 persones guanyadores.
  • Lliurament de premis: els premis s’enviaran al correu corporatiu de les persones guanyadores.

Drets d’imatge i explotació

La persona que participa en aquest concurs cedeix, per a un termini de dos anys i sense cap contraprestació econòmica, tots els drets sobre les fotografies per al seu desenvolupament. Mitjançant la participació en el concurs no s’autoritza a fer un ús comercial de les fotografies.

També n’autoritza expressament la publicació al calendari de sobretaula de la UOC per al 2021 i a altres publicacions que la UOC faci, sempre que es respecti la finalitat de desenvolupament del calendari.

Així mateix, la persona concursant certifica que té el consentiment de cadascuna de les persones que puguin aparèixer en les imatges, especialment dels pares o mares o tutors o tutores dels menors d’edat, i que aquestes persones han estat prèviament informades de les bases i les conseqüències que impliquen la participació en el concurs.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, us informem que totes les dades personals i les imatges que ens proporcioneu seran tractades amb absoluta confidencialitat i seran desades als servidors de la UOC o en proveïdors i empreses encarregades del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield, responsabilitat de la Universitat Oberta de Catalunya. Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar el desenvolupament del concurs del calendari de sobretaula 2021. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició o portabilitat de les dades, podeu enviar un missatge a fuoc_pd@uoc.edu.                

Acceptació de les bases

La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases i de la resolució inapel·lable del jurat.

(Visited 4 times, 1 visits today)