Tots som UOC!
El blog de les persones que treballem a la UOC

Bases del concurs del calendari de sobretaula 2020

Objectiu

El concurs fotogràfic digital «La UOC en síntesi» té per objectiu triar les imatges que il·lustraran el calendari corporatiu de sobretaula de la UOC per l’any 2020.

Participació

El concurs va adreçat a les persones de l’equip propi. La UOC descartarà les fotografies que considera que vulneren el Codi Ètic i els valors de la Universitat. Poden quedar exemptes de publicació les fotografies que no tinguin un mínim de qualitat. L’emissor del missatge i autor de la fotografia és el responsable de l’originalitat de l’obra. Es poden enviar tantes fotografies com es vulgui.

Enviament i format de fotografies

Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a cominterna@uoc.edu. Caldrà especificar el títol de la fotografia i el nom o pseudònim de l’autor o autora. Aquestes dades no es publicaran inicialment, sí amb posterioritat en el cas de les fotografies guanyadores. 

El format de les fotografies ha de ser, preferentment, JPG i no poden pesar més d’1,5 MG. Les fotografies han de tenir una mida orientativa de 13,5 cm x 7,5 cm a 300 ppp, cosa que vol dir uns 1.600 x 890 píxels. S’admeten fotografies en format digital preses amb qualsevol mena de càmera o dispositiu mòbil. Les fotografies s’han d’haver presentat dins del termini obert de publicació.

Selecció de les fotografies guanyadores

La selecció de les fotografies guanyadores implica un doble procés:

 • Entre totes les fotografies rebudes, l’Àrea de Comunicació en preseleccionarà vint, que seran les finalistes. Els criteris per a seleccionar-les són, per aquest ordre, els següents:
  • Adequació de la foto a la temàtica del concurs i als requisits tècnics especificats.
  • Es prioritza que entre les vint fotografies seleccionades n’hi hagi del màxim nombre de participants possible.
  • La qualitat i l’originalitat fotogràfica.
  • D’aquestes vint es farà una votació popular digital i les tretze que obtinguin més punts seran les seleccionades per a il·lustrar el calendari.

Premis

Els autors de les tretze fotografies seleccionades rebran dues entrades per anar al teatre.

Calendari

 • Termini obert d’enviament de fotografies: del 6 al 19 de novembre de 2019.
 • Preselecció de les vint fotografies finalistes: 20 de novembre de 2019.
 • Del 21 de novembre al 1 de desembre de 2019, tothom qui vulgui podrà votar les tretze millors fotografies.
 • El 5 de desembre de 2019 es comunicaran els noms dels tretze guanyadors.
 • Lliurament de premis: els premis s’enviaran per correu intern al lloc de treball de cadascun dels guanyadors.

Drets d’imatge i d’explotació

La persona que participa al present concurs cedeix, pel termini de dos anys i sense cap contraprestació econòmica, tots els drets sobre les fotografies objecte d’aquest per al seu desenvolupament. Mitjançant la participació en aquest, no s’autoritza a fer un ús comercial de les fotografies.

També n’autoritza expressament la publicació al calendari UOC 2020 i a altres publicacions que la UOC faci, sempre i quan, segueixi la finalitat de desenvolupament del calendari.

Així mateix, la persona concursant certifica que té el consentiment de cadascuna de les persones que puguin aparèixer en les imatges, especialment la dels pares o tutors dels menors d’edat i que aquestes persones han estat prèviament informades de les bases i conseqüències que comporta la participació en aquest concurs.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques relatiu al tractament de dades de caràcter personal, us informem que totes les dades personals i imatges que ens proporcioneu seran tractades amb absoluta confidencialitat i seran desades als servidors de la UOC o en proveïdors i empreses encarregades del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emprats pel Privacay Shield, responsabilitat de la Universitat Oberta de Catalunya. Es tractaran amb la finalitat de gestionar el desenvolupament d’aquest concurs pel calendari de l’any 2020. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició o portabilitat de les dades, pot enviar un missatge a fuoc_pd@uoc.edu.

Acceptació de les bases

La participació en el concurs comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i de la resolució inapel·lable del jurat.

(Visited 1 times, 1 visits today)