El blog de les persones que treballem a la UOC

Bases del concurs i calendari

Objectiu

El concurs fotogràfic digital «A la recerca de la llum» té per objectiu triar les imatges que il·lustraran el calendari corporatiu de la UOC (any 2015), calendari que fem per a tots i entre tots.

Participació

El concurs va adreçat a les persones de l’equip propi i als col·laboradors externs. La UOC descarta les fotografies que considera que vulneren la Carta de compromisos. Poden quedar exemptes de publicació les fotografies que no tinguin un mínim de qualitat. L’emissor del missatge i autor de la fotografia és el responsable de l’originalitat de l’obra. Es poden enviar tantes fotografies com es vulgui.

Enviament i format de fotografies

S’obrirà una pàgina en què es podran penjar les fotografies directament (fent servir l’opció Envia una fotografia del menú). S’ha d’especificar el títol de la fotografia. També s’ha d’incloure l’adreça electrònica de la UOC i el nom o pseudònim de l’autor o autora. Aquestes dades no es publicaran.

El format de les fotografies ha de ser, preferentment, JPG i no poden pesar més d’1,5 MG. Les fotografies han de tenir una mida orientativa de 13,5 cm x 7,5 cm a 300 ppp, cosa que vol dir uns 1.600 x 890 píxels. S’admeten fotografies en format digital preses amb qualsevol mena de càmera o dispositiu mòbil. Les fotografies s’han d’haver presentat dins del termini obert de publicació.

Selecció de les fotografies guanyadores

La selecció de les fotografies guanyadores implica un doble procés:

 • Entre totes les fotografies rebudes, un jurat d’experts en preselecciona trenta, que són les finalistes. Les resolucions del jurat són inapel·lables. Els criteris per a seleccionar-les són, per aquest ordre, els següents:
  • Adequació de la foto a la temàtica del concurs i als requisits tècnics especificats.
  • Es prioritza que entre les trenta fotografies seleccionades n’hi hagi del màxim nombre de participants possible.
  • La qualitat i l’originalitat fotogràfica.
 • Entre aquestes trenta es fa una votació popular digital i les dotze que obtenen més punts són les seleccionades per a il·lustrar el calendari.

Premis

Les dotze fotografies seleccionades rebran aquest premi: una entrada doble per a una obra de teatre que es representi en un teatre de Barcelona. L’obra o obres triades estan per determinar.

Calendari

 • Termini obert de publicació: del 20 d’octubre a l’11 de novembre de 2014.
 • Preselecció de les trenta fotografies finalistes: es farà saber per mitjà d’una notícia publicada a la pàgina d’inici el 14 de novembre de 2014, aproximadament.
 • Del 14 al 27 de novembre de 2014, tothom qui vulgui podrà votar les dotze millors fotografies.
 • El 01 de desembre de 2014 es comunicaran els noms dels dotze guanyadors.
 • Lliurament de premis: el lliurament de premis es durà a terme en una data i un lloc que la comissió organitzadora encara ha de determinar.

Drets d’imatge i d’explotació

La persona que concursa cedeix de manera indefinida i sense cap contraprestació econòmica tots els drets sobre les imatges objecte d’aquest concurs per al seu desenvolupament, i també n’autoritza expressament la publicació al calendari UOC 2015 o altres publicacions que la UOC pugui fer, independentment que sigui la persona guanyadora o no. Així mateix, la persona concursant certifica que té el consentiment de cadascuna de les persones que puguin aparèixer en les imatges, especialment la dels pares o tutors dels menors d’edat, i que aquestes persones han estat prèviament informades de les bases i conseqüències que comporta la participació en aquest concurs.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que totes les dades personals i imatges que ens proporcioneu seran tractades amb absoluta confidencialitat i seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades amb la finalitat de gestionar el desenvolupament d’aquest concurs. Les dades seran tractades internament i únicament seran cedides en els casos previstos legalment i per a la publicació de les imatges en els calendaris i publicacions de la UOC per a l’any 2015.

Acceptació de les bases

La participació en el concurs comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i de la resolució inapel·lable del jurat.

(Visited 4 times, 1 visits today)