Iniciatives per la docència amb perspectiva de gènere als Estudis

7 març, 2022
8 de marzo UOC Imagen de Lindsey LaMont enUnsplash.

Els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació compten amb un grup de treball centrat en la perspectiva de gènere. Des que es va posar en marxa es va evidenciar un interès per veure com es treballava des de la docència, el tipus d’accions i activitats divulgatives i informatives realitzades i les línies de recerca que se centren en la qüestió de gènere.

Diagnòstic per a treballar la perspectiva de gènere en la docència

En la docència, el primer exercici va consistir a desenvolupar un diagnòstic que ens permetés tenir un punt de partida per a detectar punts forts i febles que s’haguessin de treballar. Així, es va dur a terme una enquesta als professors responsables de les 233 assignatures de les 7 titulacions oficials dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Es va obtenir la participació sobre 84 matèries i entre els principals resultats es va observar que:

Imatge de STIL – Unsplash.

– El 40% del total de les respostes obtingudes indiquen que hi ha alguna referència a qüestions o aspectes ètics en el pla docent i en 19% dels resultats d’aprenentatge.

– Un 8% afirmaven proposar activitats o proves avaluables centrades en temes de gènere.

– Un 26% manifestava que els temes, exemples o casos d’estudi plantejats tenien en compte la perspectiva de gènere.

Cal assenyalar que en aquest període des dels Estudis s’han presentat memòries de modificació per a anar incorporant una nova competència transversal que aborda la qüestió ètica i global i, per consegüent, atén de manera directa a la qüestió d’igualtat i la perspectiva de gènere. Precisament una competència que va ser especialment avaluada en els processos d’acreditació que recentment han superat el Màster Universitari de Social Media: Gestió i Estratègia i el Màster Universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives.

En aquest procés, en la selecció de pràctiques d’avaluació contínua es va evidenciar que un 26,5% dels exemples tenien en compte la perspectiva de gènere. Des dels Estudis s’ha nomenat la professora Cristina Pujol com a ambaixadora de la competència “Compromís ètic i global” que vetlla per la implementació d’aquesta en les titulacions oficials.

El toolkit de gènere

Per a poder treballar en les matèries d’una forma pràctica la perspectiva de gènere, es va plantejar el disseny d’un material didàctic transversal que fos útil per a les diferents titulacions. En aquest cas es va plantejar un repositori en obert i que pogués estar en constant actualització i creixement: el toolkit de gènere.

Captura de pantalla del toolkit de gènere.

En l’actualitat compta amb gairebé un centenar de recursos classificats per categories i disciplines. L’autora és la periodista Arantza Diez, periodista experta en perspectiva de gènere. En el primer semestre del curs 2021/2022, el toolkit de gènere es trobava a les aules de 71 assignatures. D’elles, en 51 l’empren vinculada a alguna activitat i en 47 dels casos es tracta d’activitats avaluables.

Formació als docents dels Estudis

En paral·lel, el professorat propi dels Estudis s’ha anat formant amb un curs específic realitzat per la UOC. Amb el títol “Compromís ètic i global: punt de vista del feedback”, la primera edició va tenir lloc al gener-febrer del 2020, moment en el qual ho van realitzar els directors de titulacions dels ECIC i que en edicions posteriors ho han anat realitzant altres professors responsables d’assignatura. A més, del 25 de novembre al 24 de desembre del 2020 s’ha impartit la primera edició, també, de la formació interna per a empleats i empleades de la UOC sobre la “Sensibilització en igualtat de gènere”, una formació teòrica que defineix conceptes i a partir d’exemples vol que el professorat identifiqui conductes e accionis no correctes, a més d’explicar i informar els treballadors i treballadores de la universitat com actuar en cas de ser objecte d’una mala conducta o assetjament. En aquest sentit cal assenyalar que la professora Anna Clua és membre assessora de la Unitat d’Igualtat de la UOC.

Imatge de CoWomen (Unsplash)

A més, s’ha buscat ampliar la formació específica en el nostre àmbit amb les sessions formatives sobre comunicació i violència masclista organitzades conjuntament amb el Consell Audiovisual de Catalunya (CAB) i el Institut Català dels Dons (ICD). En total s’han realitzat dues sessions, una més teòrica i conceptual i una altra més pràctica que s’ha obert a tot l’equip propi i col·laborador docent. La col·laboració amb el CAC i el ICD també ha permès organitzar sessions formatives dirigides als estudiants. En aquest cas, s’han realitzat tres edicions del Taller “Informar sobre violència masclista”, Des de la direcció dels programes també s’ha facilitat l’accés al professorat col·laborador i equip tutorial a la guia “Docència amb perspectiva de gènere” i “Ús no sexista del llenguatge” sent aquest eix un dels temi centrals de Trobades de l’equip organitzats en aquests últims anys.

Perspectiva de gènere també en la recerca

Pel que respecta a la recerca, la perspectiva de gènere forma part de les línies d’interès dels grups GAME, Ágora, i Nodes i que s’ha traslladat, per tant, als diversos programes de doctorat en els quals participa el professorat dels Estudis. Aquest interès per l’estudi s’observa també en els treballs finals desenvolupats per l’alumnat tant dels programes de grau com de Màster. També destaca en aquest apartat de recerca la recent participació en el projecte Safer Cities for Girls coordinat per l’ONG Pla International ha permès treballar en l’anàlisi de la percepció d’inseguretat i assetjament de carrer per part de dones joves en sis ciutats europees: Brussel·les, Anvers, Charleroi, Madrid, Barcelona i Sevilla contribuint amb aquesta col·laboració a la transferència social dels resultats en pro d’aconseguir ciutats més segures.

(Visited 48 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Silvia Martinez
  • Directora del Máster Universitario de Social Media: Gestión y Estrategia de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari